МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ У ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Ключові слова: конкурентні переваги, підприємства, ринкове середовище, маркетингові стратегії, бізнесові структури

Анотація

Стаття присвячена висвітленню суті та ролі маркетингових стратегій у формуванні конкурентних переваг підприємств в умовах воєнного стану. Визначено, що одним із ключових факторів успіху діяльності вітчизняних підприємств у ринковому просторі є рівень їх конкурентоспроможності, теоретичні аспекти якого ґрунтуються на розумінні конкурентних переваг. Обґрунтовано основні засади щодо формування маркетингових стратегій конкурентних переваг суб’єктів господарювання. Проаналізовано діяльність підприємств усіх регіонів країни в умовах воєнного стану. Доведено, що методи підвищення результативності маркетингових стратегій підприємств у частині досягнення конкурентних переваг ґрунтуються на їх ефективній оцінці, яка повинна здійснюватися за використанням комплексного врахування чинників ринкового середовища, а також ризиків та загроз.

Посилання

Балабанова Л.В. Маркетинг : підручник. Київ : Знання, 2004. 647 с.

Іванов Ю.Б., Орлов П.А., Іванова О.Ю. Конкурентні переваги підприємства: оцінка, формування та розвиток : монографія. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2008. 352 с.

Ковальчук В.В. Маркетингова стратегія підприємства: суть поняття, особливості формування в сучасних умовах господарювання. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. № 9. С. 156–165.

Корнієнко Т.О. Вплив загроз та ризиків на формування системи економічної безпеки підприємства. Інтернаука. Серія: «Економічні науки». 2022. № 4. С. 43−48. DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-4-7987

Корнієнко Т.О. Аналіз стану економічної безпеки України та пріоритети її зміцнення. Економіка та суспільство. 2022. № 38. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-61

Луцяк В.В., Пронько Л.М., Мазур К.В., Колесник Т.В. Маркетинговий потенціал інновацій у олійно-жировому підкомплексі: стан ринку, створення вартості, конкурентоспроможність : монографія. Вінниця : ВНАУ, 2020. 221 с.

Ужва А.М., Довгаль О.В. Холістичний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства. Український журнал прикладної економіки. 2019. №1. С. 102–108.

Фатхутдінов Р.А., Осовська Г.В. Управління конкурентоздатністю організації : підручник. Київ : «Кондор», 2009. 470 с.

Стан та потреби бізнесу в Україні: регіональні тенденції. URL: https://decentralization.gov.ua/news/15408

Balabanova L.V. (2004). Marketynh: pidruchnyk [Marketing]. Kyiv: Znannia, 647 p. [in Ukrainian]

Ivanov Yu.B., Orlov P.A., Ivanova O.Yu. (2008). Konkurentni perevahy pidpryiemstva: otsinka, formuvannia ta rozvytok: monohrafiia [Competitive advantages of the enterprise: assessment, formation and development]. Kharkiv: VD «INZhEK», 352 p. [in Ukrainian]

Kovalchuk V.V. (2018). Marketynhova strategies pidpryiemstva: sut poniattia, osoblyvosti formuvannia v suchasnykh umovakh hospodariuvannia [Marketing strategy of the enterprise: the essence of the concept, features of formation in modern business conditions]. Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky, vol. 9, pp. 156−165. [in Ukrainian]

Korniienko T.O. (2022). Vplyv zahroz ta ryzykiv na formuvannia systemy ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [The impact of threats and risks on the formation of the enterprise's economic security system]. Internauka. Seriia: «Ekonomichni nauky», vol. 4, pp. 43−48. DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-4-7987 [in Ukrainian]

Korniienko T.O. (2022). Analiz stanu ekonomichnoi bezpeky Ukrainy ta priorytety yii zmitsnennia [Analysis of the state of economic security of Ukraine and priorities for its strengthening]. Ekonomika ta suspilstvo, vol. 38. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-61 [in Ukrainian]

Lutsiak V.V., Pronko L.M., Mazur K.V., Kolesnyk T.V. (2020). Marketynhovyi potentsial innovatsii u oliino-zhyrovomu pidkompleksi: stan rynku, stvorennia vartosti, konkurentospromozhnist: monohrafiia [Marketing potential of innovations in the oil and fat subcomplex: market condition, value creation, competitiveness: monograph]. Vinnytsia: VNAU, p. 221.

Uzhva A.M., Dovhal O.V. (2019). Kholistychnyi pidkhid do upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstva [A holistic approach to enterprise competitiveness management]. Ukrainskyi zhurnal prykladnoi ekonomiky, vol. 1, pp. 102−108.

Fatkhutdinov R.A., Osovska H.V. (2009). Upravlinnia konkurentozdatnistiu orhanizatsii: pidruchnyk [Managing the competitiveness of the organization: a textbook]. Kyiv: «Kondor», 470 p. [in Ukrainian]

Stan ta potreby biznesu v Ukraini: rehionalni tendentsii [State and needs of business in Ukraine: regional trends]. Available at: https://decentralization.gov.ua/news/15408

Переглядів статті: 234
Завантажень PDF: 248
Опубліковано
2023-03-28
Як цитувати
Корнієнко, Т. (2023). МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ У ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Економіка та суспільство, (49). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-65
Розділ
МАРКЕТИНГ