МАРКЕТИНГ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ДОСВІД ЄС

  • Юрій Довгань Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0002-0689-7758
  • Людмила Середницька Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0002-7730-0963
Ключові слова: сталий розвиток, маркетинг сталого розвитку, ЄС, оздоровлення харчування, олійно-жирові продукти

Анотація

Стаття присвячена висвітленню тривалого та ефективного досвіду ЄС на шляху реалізації концепції маркетингу сталого розвитку. Наведено основні вимоги до інформації, яку подають у щорічній фінансовій звітності компанії ЄС щодо дотримання стандартів сталого розвитку. Визначено поняття «сталий розвиток» та «маркетинг сталого розвитку», окреслено цілі сталого розвитку в соціально-економічній сфері. Відзначено, що характерними рисами маркетингу сталого розвитку є сприяння задоволенню людських потреб та одночасному розвитку, добробуту місцевих спільнот і суспільства в цілому; сприяння розвитку економічних обмінів на рівні макроекономічної системи; заощадливість у використанні ресурсів. Висвітлено практику реалізації підходів маркетингу сталого розвитку ЄС у сфері оздоровлення харчування населення завдяки «здоровим» олійно-жировим продуктам.

Посилання

Ханова О. В., Скібіна С. О. Сталий розвиток країн ЄС: методика й індикатори оцінювання. Проблеми економіки. 2017. № 3. С. 20–32.

Martin D., Schouten J. Sustainable Marketing. First Edition. Pearson Education Limited, 2014. 247 p.

Van Dam Y. K., Apeldoorn P. A. C. Sustainable marketing. Journal of Macromarketing. 1996. Vol. 16. No 2. P. 45–56.

Руда М. В., Мазурик М. М. Співпраця України та ЄС у сфері сталого розвитку: огляд перспектив. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2021. № 1. Вип. 3. С. 204–211. DOI: https://doi.org/10.23939/smeu2021.01.204

Bartels R. The History of Marketing Thought, 3rd Ed. Homewood, Illinois, 1988. 327 p.

Peattie K., Belz F. M. Sustainability Marketing: An Innovative Conception of Marketing. Marketing Review St. Gallen. 2010. Vol. 5. P. 8–15.

Робуль Ю. Маркетингова політика в умовах сталого розвитку: розширення маркетингової орієнтації та розвиток цифрового маркетингу. URL: https://www.researchgate.net/publication/305381403_Marketingova_politika_v_umovah_stalogo_rozvitku_rozsirenna_marketingovoi_orientacii_ta_rozvitok_cifrrovogo_marketingu#fullTextFileContent (дата звернення: 25.04.2023).

Харченко В. О. Сталий розвиток як складова ідеї сучасної Європи. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Філософія. 2014. Вип. 42. С. 49–58.

17 цілей сталого розвитку. Критерії та принципи. URL: https://sdgs.un.org/ru/goals (дата звернення: 25.04.2021).

Corporate sustainability reporting directive. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022L2464 (дата звернення: 25.04.2021).

Гуменюк О. Л. Харчова хімія. Чернігів : ЧДТУ, 2013. 244 с.

Taillie L. S., Busey E., Stoltze F. M., Dillman Carpentier F. R. Governmental policies to reduce unhealthy food marketing to children. Nutrition Reviews. 2019. Vol. 77 (11). P. 787–816. DOI: https://doi.org/10.1093/nutrit/nuz021

Довгань Ю. В. Формування маркетингової стратегії просування інноваційних рослинних харчових олій. Економіка та держава. 2020. № 1. С. 126–131. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2020.1.126

Gonchar О., Zamkova N., Polishchuk I., Dovhan Y., Sokolovska V. Oil and Fat Business of Ukraine: Marketing Orientation for Achieving Competitive Advantages. European Journal of Sustainable Development. 2020. Vol. 9. № 4. P. 261–272. DOI: https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n4p261

Головчук Ю. О., Довгань Ю. В. Маркетингові концепції організації бізнесу в управлінні інноваційно-інвестиційною діяльністю олійно-жирових підприємств харчової галузі. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 50. Ч. 1. С. 132–136. DOI: https://doi.org/10.32843/bses.50-23

Khanova O. V., Skibina S. O. (2017). Stalyi rozvytok krain YeS: metodyka y indykatory otsiniuvannia [Sustainable development of the EU countries: evaluation methodology and indicators]. Problems of the economy. 3, 20–32. [in Ukrainian]

Martin D., Schouten J. (2014). Sustainable Marketing. First Edition. Pearson Education Limited.

Van Dam Y. K., Apeldoorn P. A. C. (1996). Sustainable marketing. Journal of Macromarketing. 6, 45–56.

Ruda M. V., Mazuryk M. M. (2021). Spivpratsia Ukrainy ta YeS u sferi staloho rozvytku: ohliad perspektyv [Cooperation between Ukraine and the EU in the field of sustainable development: an overview of prospects]. Management and entrepreneurship in Ukraine: stages of formation and problems of development. 1, 3, 204–211. DOI: https://doi.org/10.23939/smeu2021.01.204 [in Ukrainian]

Bartels R. (1988). The History of Marketing Thought, 3rd Ed., Homewood, Illinois.

Peattie K., Belz, F. M. (2010). Sustainability Marketing: An Innovative Conception of Marketing. Marketing Review St. Gallen. 5, 8–15.

Robul Yu. Marketynhova polityka v umovakh staloho rozvytku: rozshyrennia marketynhovoi oriientatsii ta rozvytok tsyfrovoho marketynhu [Marketing policy in conditions of sustainable development: expansion of marketing orientation and development of digital marketing]. URL: https://www.researchgate.net/publication/305381403_Marketingova_politika_v_umovah_stalogo_rozvitku_rozsirenna_marketingovoi_orientacii_ta_rozvitok_cifrrovogo_marketingu#fullTextFileContent (Last accessed: 25.04.2023). [in Ukrainian]

Kharchenko V. O. (2014). Stalyi rozvytok yak skladova idei suchasnoi Yevropy [Sustainable development as a component of the idea of modern Europe]. Bulletin of Kharkiv National Pedagogical University named after H. S. Skovoroda. Philosophy. 42, 49–58.

17 tsilei staloho rozvytku. Kryterii ta pryntsypy [17 sustainable development goals]. URL: https://sdgs.un.org/ru/goals (Last accessed: 25.04.2023). [in Ukrainian]

Corporate sustainability reporting directive. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022L2464 (Last accessed: 25.04.2023).

Humeniuk O. L. (2013). Kharchova khimiia [Food chemistry]. Chernihiv: ChDTU. [in Ukrainian]

Taillie L. S., Busey E., Stoltze F. M., Dillman Carpentier F. R. (2019). Governmental policies to reduce unhealthy food marketing to children. Nutrition Reviews. 77 (11), 787-816. DOI: https://doi.org/10.1093/nutrit/nuz021

Dovhan Yu. (2020). Formuvannia marketynhovoi stratehii prosuvannia innovatsiinykh roslynnykh kharchovykh olii. [Formation of marketing strategy for the promotion of innovative vegetable edible oils]. Economy and the State. 1, 126–131. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2020.1.126 [in Ukrainian]

Gonchar О., Zamkova N., Polishchuk I., Dovhan Y., Sokolovska V. (2020). Oil and Fat Business of Ukraine: Marketing Orientation for Achieving Competitive Advantages. European Journal of Sustainable Development. 9, 4, 261–272. DOI: https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n4p261

Holovchuk Yu. O., Dovhan Yu. V. (2020). Marketynhovi kontseptsii orhanizatsii biznesu v upravlinni innovatsiino-investytsiinoiu diialnistiu oliino-zhyrovykh pidpryiemstv kharchovoi haluzi [Marketing concepts of business organization in the management of innovation and investment activities of oil and fat enterprises in the food industry]. Black Sea Economic Studies. 50, 1, 132–136. DOI: https://doi.org/10.32843/bses.50-23 [in Ukrainian]

Переглядів статті: 163
Завантажень PDF: 110
Опубліковано
2023-03-28
Як цитувати
Довгань, Ю., & Середницька, Л. (2023). МАРКЕТИНГ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ДОСВІД ЄС. Економіка та суспільство, (49). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-49
Розділ
МАРКЕТИНГ