КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗНАНЬ У МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЯХ

  • Анастасія Малюкіна Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0001-7243-413X
Ключові слова: знання, менеджмент знань, система менеджменту знань, міжнародна компанія

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням визначення конкурентних переваг використання менеджменту знань у міжнародних компаніях. Менеджмент знань всередині будь-якої міжнародної компанії є процесом організації, зберігання та розповсюдження інформації. Проаналізовано та систематизовано інструменти управління знаннями для міжнародних компаній. Досліджено світовий досвід використання менеджменту знань у міжнародних компаніях. Доведено, що якщо міжнародні компанії використовують стратегію управління знаннями, то досягають найліпших результатів швидше за інші. Виокремлено основні сучасні особливості «знання» та розглянуто основні перешкоди на шляху до успіху міжнародних компаній.

Посилання

Ілляшенко С.М. Інноваційний розвиток: маркетинг і менеджмент знань : монографія. Суми : Діса плюс, 2016. 192 с.

Наливайко А.П. Стратегічне управління знаннями підприємства : монографія. Київ : КНЕУ, 2014. 445 с.

Руденко М.В., Криворучко В.О. Управління знаннями як конкурентна перевага підприємства. Економіка та держава. 2016. № 4. С. 74–78.

Ситник Й.С. Інтелектуалізація систем менеджменту підприємств: концепція, системний моніторинг та моделювання : монографія. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. 380 с.

Токмикова І.В., Войтов І.М., Діденко Я.В. Розвиток технологій управління знаннями на підприємствах. Менеджмент і маркетинг. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2017. № 60. С. 258–264.

Illiashenko S.M. (2016) Innovatsiinyi rozvytok: marketyng i menedzhment znan [Innovative development: marketing and knowledge management]. monohrafiya [a monograph]. Sumy : Disa plus. 192 p. (in Ukrainian)

Nalyvaiko A.P. (2014) Stratehichne upravlinnia znanniamy pidpryiemstva [Strategic management of enterprise knowledge]. monohrafiya [a monograph]. Kyiv : KNEU. 445 p. (in Ukrainian)

Rudenko M.V., Kryvoruchko V.O. (2016) Upravlinnia znanniamy yak konkurentna perevaha pidpryiemstva [Knowledge management as a competitive advantage of the enterprise]. Ekonomіka ta derzhava, no. 4 pp. 74–78.

Sytnyk Y.S. (2017) Intelektualizatsiia system menedzhmentu pidpryiemstv: kontseptsiia, systemnyi monitorynh ta modeliuvannia [Intellectualization of enterprise management systems: concept, system monitoring and modeling]. monohrafiya [a monograph]. Lviv : Lviv Polytechnic Publishing House. 380 p. (in Ukrainian)

Tokmykova I.V., Voitov I.M., Didenko Ya.V. (2017) Rozvytok tekhnolohii upravlinnia znanniamy na pidpryiemstvakh [Development of knowledge management technologies in enterprises]. Menedzhment i marketyng. Visnyk ekonomіky transportu i promyslovosti, no. 60, pp. 258–264.

Переглядів статті: 64
Завантажень PDF: 38
Опубліковано
2023-03-28
Як цитувати
Малюкіна, А. (2023). КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗНАНЬ У МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЯХ. Економіка та суспільство, (49). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-54
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ