ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНА ДОКТРИНА ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: З ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ НІМЕЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ

  • Тетяна Боднарчук Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; ДУ «Інститут економіки і прогнозування Національної академії наук України» https://orcid.org/0000-0002-7682-487X
  • Олександр Свідер Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка https://orcid.org/0000-0001-6330-857X
Ключові слова: німецька історична школа, національна економіка, національна держава, державне управління економікою, політика «національної єдності»

Анотація

У статті розкрито теоретичні засади та практичні підходи до побудови національної економіки Німеччини та державного управління нею на ринково-індустріальному етапі. Визначено концепції німецької економічної думки, які стали ідейним підґрунтям суспільно-господарської консолідації та модернізації країни. Висвітлено особливості політико-економічної доктрини О. фон Бісмарка щодо формування єдиної національної держави та національної економіки у другій половині ХІХ ст. Проаналізовано механізми впровадження відповідних господарських реформ, а також специфіку взаємодії держави і ринку в моделі німецької економіки даного періоду. Обґрунтовано наслідки практичної реалізації політики «національної єдності» Бісмарка для розвитку національного господарства та зміни позицій Німеччини на світовому ринку.

Посилання

Супрун Н.А. Ресурси та механізми повоєнного відновлення Західної Німеччини (1945–1962 рр.). Історія народного господарства та економічної думки України. 2022. № 55. С. 39–62.

Сливка Т.О. Німецькі концерни: повоєнне відродження та роль у відбудові економіки. Історія народного господарства та економічної думки України. 2022. № 55. С. 63–76.

Логінов М.М., Лавриненко В.М. Інституційне забезпечення функціонування воєнного господарства Німеччини у роки Першої світової війни. Історія народного господарства та економічної думки України. 2017. № 50. С. 78–93.

Саліхова О.Б. Промислове лідерство Німеччини: погляд на роль держави в історико-економічному аспекті. Історія народного господарства та економічної думки України. 2020. № 53. С. 189–221.

Папенко Н., Папенко Є. Отто фон Бісмарк та створення єдиної Німецької імперії. Етнічна історія народів Європи. 2018. Вип. 54. С. 109–117.

Троян С.С. Імперія Отто фон Бісмарка: причини і початок німецької колоніальної політики (1871–1885 рр.). Зовнішні справи. 2020. № 5–6. С. 31–35.

Фещенко В.М. Ідеї німецької історичної школи в обґрунтуванні ринкової трансформації господарства українською економічною думкою (остання третина XIX – початок XX ст.). Історія народного господарства та економічної думки України. 2013. № 46. С. 9–21.

Мейер М. Главные течения в современной политической экономии : Ист.-крит. Исслед. Д-ра Морица Мейера. СПб, 1891. 379 с.

Левитский В. Ф. История политической экономии в связи с историей хозяйственного быта: с древнейших времен до конца ХІХ века. Харьков, 1914. 496 с.

Сементковский Р. И. Князь Бисмарк, его жизнь и государственная деятельность. СПб, 1895. 96 с.

Утин Е. И. Вильгельм I и Бисмарк : Ист. Очерки. СПб, 1892. 446 с.

Сеньобос Ш. Политическая история современной Европы. 1814–1896: эволюция партий и политических учреждений. В 2 ч. СПб, 1897. Ч. 2. 792 с.

Кареев Н. И. История Западной Европы в новое время : Развитие культур. и социал. отношений. Ч. 2. (1880–1900 годы). СПб, 1910. 630 с.

Бонвеч Б., Галактионов Ю. (ред.). История Германии : в 3 т. Т. 2: От создания Германской империи до начала XXI века. М., 2008. 672 с.

Зомбарт В. Очерки промышленного развития Германии. Серия 3, № 2: Германия накануне экономического переворота. СПб, 1900. 103 с.

Suprun, N. (2022). Resursy ta mekhanizmy povoiennoho vidnovlennia Zakhidnoi Nimechchyny (1945–1962 rr.) [Resources and mechanisms of the post-war reconstruction of West Germany (1945–1962)]. Istoriia narodnoho hospodarstva ta ekonomichnoi dumky Ukrainy – History of economics and economic thought of Ukraine, 55, 39–62 [in Ukrainian].

Slyvka, T. (2022). Nimets'ki kontserny: povoienne vidrodzhennia ta rol' u vidbudovi ekonomiky [German concerns: post-war revival and the role in economic recovery]. Istoriia narodnoho hospodarstva ta ekonomichnoi dumky Ukrainy – History of economics and economic thought of Ukraine, 55, 63–76 [in Ukrainian].

Loginov, М., & Lavrynenko, V. (2017). Instytutsijne zabezpechennia funktsionuvannia voiennoho hospodarstva Nimechchyny u roky Pershoi svitovoi vijny [Institutional maintenance of the functioning of Germany’s military economy during the World War I]. Istoriia narodnoho hospodarstva ta ekonomichnoi dumky Ukrainy – History of economics and economic thought of Ukraine, 50, 78–93 [in Ukrainian].

Salihova, O. (2020). Promyslove liderstvo Nimechchyny: pohliad na rol' derzhavy v istoryko-ekonomichnomu aspekti [Gearmany’s industrial leadership: view of the role of the state in the historical and economic aspect]. Istoriia narodnoho hospodarstva ta ekonomichnoi dumky Ukrainy – History of economics and economic thought of Ukraine, 53, 189–221 [in Ukrainian].

Papenko, N., & Papenko, Ye. (2018). Otto fon Bismark ta stvorennia iedynoi Nimets'koi imperii [Otto fon Bismark and formation of the united German empire]. Etnichna istoriia narodiv Yevropy – Ethnic history of the peoples of Europe, 54, 109–117.

Troyan, S. (2020). Imperiia Otto fon Bismarka: prychyny i pochatok nimets'koi kolonial'noi polityky (1871–1885 rr.) [The empire of Otto fon Bismark: reasons and the beginning of German colonial policy]. Zovnishni spravy – Foreign affairs, 5–6, 31–35 [in Ukrainian].

Feshchenko, V. (2013). Idei nimets'koi istorychnoi shkoly v obgruntuvanni rynkovoi transformatsii hospodarstva ukrains'koiu ekonomichnoiu dumkoiu (ostannia tretyna XIX – pochatok XX st.) [The ideas of the German historical school in the justification of market transformation by Ukrainian economic thought (the last third of XIX – beginning of the XX cent.)]. Istoriia narodnoho hospodarstva ta ekonomichnoi dumky Ukrainy – History of economics and economic thought of Ukraine, 46, 9–21 [in Ukrainian].

Mejer, M. (1891). Glavnye techeniya v sovremennoi politicheskoi ekonomii [The main currents of the modern political economy]. St. Petersburg [in Russian].

Levytskyj, V. F. (1914). Istoriya politicheskoi ekonomii v svyazi s istoriei khozyaistvennogo byta: s drevneishikh vremen do kontsa XIX veka [The history of political economy according to the history of economic life: from the early times to the end of XIX century]. Kharkiv [in Russian].

Sementkovskyj, R. Y. (1895). Knyaz' Bismark, ego zhizn' i gosudarstvennaya deyatel'nost' [Prince Bismarck, his life and state activity]. St. Petersburg [in Russian].

Utyn, E. Y. (1892). Vil'gel'm I i Bismark : Ist. Ocherki [William I and Bismarck: Hist. Essays]. St. Petersburg [in Russian].

Senyobos, Sh. (1897). Politicheskaya istoriya sovremennoi Evropy. 1814–1896 : evolyutsiya partii i politicheskikh uchrezhdenii [Political history of modern Europe. 1814–1896: evolution of parties and political institutions] (Part 1–2). (Part 2). St. Petersburg [in Russian].

Kareev, N. (1910). Istoriya Zapadnoi Evropy v novoe vremya : Razvitie kul'tur. i sotsial. otnoshenii [History of Western Europe in novoe vremya: Development of cultures and social relations] (Part 2 (1880–1900). St. Petersburg [in Russian].

Bonvech, B., & Galaktionov, Yu. (Eds.). (2008). Istoriya Germanii [History of Germany] (Vol. 1–3). (Vol. 2: From the creation of the German Empire to the beginning of the XXI century). Moskow [in Russian].

Sombart, V. (1900). Ocherki promyshlennogo razvitiya Germanii [Essays on the industrial development of Germany]. (Ser. 3(2): Germany on the eve of an economic revolution). St. Petersburg [in Russian].

Переглядів статті: 166
Завантажень PDF: 185
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Боднарчук, Т., & Свідер, О. (2023). ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНА ДОКТРИНА ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: З ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ НІМЕЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ. Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-2
Розділ
ЕКОНОМІКА