ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАСІННИЦЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: економічний потенціал, насінницькі підприємства, фактори, мінливе конкурентне середовище, аграрний сектор, насінництво, бізнес-середовище

Анотація

Статтю присвячено обґрунтуванню теоретичних засад ідентифікації факторів формування економічного потенціалу насінницьких підприємств як важливої складової розвитку аграрного сектора економіки та забезпечення продовольчої безпеки. Визначено, що економічний потенціал формується під впливом низки факторів, що обумовлюють його розвиток та впливають на ефективність господарювання та мають враховувати галузеву специфіку функціонування підприємства. Проаналізовано теоретичні погляди науковців на теоретичні засади системної ідентифікації впливу факторів на економічний потенціал насінницьких підприємств. Поглиблено теоретичні засади диференціації факторів формування економічного потенціалу з їх поділом на фактори внутрішнього і зовнішнього середовища, які перебувають під впливом інституційного середовища держави, конкурентів, стратегічних та тактичних ризиків і загроз мінливого конкурентного середовища функціонування насінницьких підприємств.

Посилання

Балахонова О.В. Узагальнення складових економічного потенціалу підприємства і механізми його розвитку. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. 2021. Т. 20. Вип. 2 (48). С. 98–115.

Бугай В., Горбунова А., Клюєва Ю. Теоретичні основи формування потенціалу підприємства. Вісник Запорізького національного університету. 2011. № 1. С. 27–33.

Василішин С.І. Обліково-аналітичне забезпечення управління аграрними підприємствами в системі ризиків та загроз економічної безпеки : монографія. Харків : Друкарня Мадрид, 2020. 419 с.

Дергалюк М.О. Управління економічним потенціалом підприємств торгівлі сільськогосподарською технікою. Агросвіт. 2019. № 7. С. 60–64.

Занора В., Куценко Д., Одородько Н. Потенціал як основа розвитку підприємства: понятійно-категоріальний апарат. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. № 2 (18). С. 40–51. DOI: https://doi.org/10.25140/2411-5215-2019-2(18)-40-51 (дата звернення: 25.12.2022).

Круш П.В., Дергалюк М.О. Обґрунтування складових економічного потенціалу підприємства як системи. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 21. С. 11–14.

Маслак О., Безручко О. Особливості оцінювання економічного потенціалу підприємства в умовах циклічних коливань. Вісник соціально-економічних досліджень. 2013. Вип. 1. С. 121–127.

Піддубна Л.І., Іванієнко К.В. Фактори формування експортного потенціалу промислових підприємств. Економіка розвитку. 2015. № 1 (65). С. 104–109.

Скалюк Р.В., Вакулова В.О. Забезпечення ефективного формування та розвитку економічного потенціалу підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. 2017. № 1. С. 158–163.

Ушкаренко Ю.В. Особливості формування економічного потенціалу підприємств у сучасних умовах. Вісник аграрної науки Причорномор`я. 2017. Вип. 1 (93). С. 38–46.

Філиппова С., Боденчук Л. Основи формування економічного потенціалу виробничого підприємства. Науковий вісник Ужгородського університету. 2012. № 2. С. 131–135. URL: http://surl.li/eeevf (дата звернення: 24.12.2022).

Шабатура Т. Комплементарність механізмів реалізації економічного потенціалу агропродовольчих підприємств : наукова монографія. Одеса : ТЕС, 2019. 388 с.

Balakhonova O.V. (2021) Uzaghaljnennja skladovykh ekonomichnogho potencialu pidpryjemstva i mekhanizmy jogho rozvytku [Generalization of the components of economical potential enterprise and mechanism development in it sphere]. Rynkova ekonomika: suchasna teorija i praktyka upravlinnja, vol. 20, np. 2, pp. 98–115.

Bughaj V., Ghorbunova A., Kljujeva Ju. (2011) Teoretychni osnovy formuvannja potencialu pidpryjemstva [Theoretical foundations of enterprise potential formation]. Visnyk Zaporizjkogho nacionaljnogho universytetu, no. 1, pp. 27–33.

Vasylishyn S.I. (2020) Oblikovo-analitychne zabezpechennja upravlinnja aghrarnymy pidpryjemstvamy v systemi ryzykiv ta zaghroz ekonomichnoji bezpeky [Accounting and analytical management of agricultural enterprises in the system of risks and threats to economic security]. monohrafiya [a monograph]. Kharkiv: Drukarnja Madryd, 419 p. (in Ukrainian)

Derghaljuk M.O. (2019) Upravlinnja ekonomichnym potencialom pidpryjemstv torghivli siljsjkoghospodarsjkoju tekhnikoju [Management of economic potential of agricultural trade enterprises]. Aghrosvit, no. 7, pp. 60–64.

Zanora V., Kucenko D., Odorodjko N. (2019) Potencial jak osnova rozvytku pidpryjemstva: ponjatijno-kateghorialjnyj aparat [Potential as a basis for the enterprises development: concept-category apparatus]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnja, no. 2 (18), pp. 40–51.

Krush P.V., Derghaljuk M.O. (2018) Obghruntuvannja skladovykh ekonomichnogho potencialu pidpryjemstva jak systemy [Grounds for the complex economic potential of the enterprise as a system]. Investyciji: praktyka ta dosvid, no. 21, p. 11–14.

Maslak O., Bezruchko O. (2013) Osoblyvosti ocinjuvannja ekonomichnogho potencialu pidpryjemstva v umovakh cyklichnykh kolyvanj [Peculiarities of assessing the economic potential of an enterprise in conditions of cyclical fluctuations]. Visnyk socialjno-ekonomichnykh doslidzhenj, vol. 1, pp. 121–127.

Piddubna L.I., Ivanijenko K.V. (2015) Faktory formuvannja eksportnogho potencialu promyslovykh pidpryjemstv [Factors related to establishing the export potential of industrialenterprises]. Ekonomika rozvytku, no. 1 (65), pp. 104–109.

Skaljuk R.V., Vakulova V.O. (2017) Zabezpechennja efektyvnogho formuvannja ta rozvytku ekonomichnogho potencialu pidpryjemstva [Ensuring effective formation and development of the economic potential of enterprise]. Visnyk Khmeljnycjkogho nacionaljnogho universytetu, no. 1, pp. 158–163.

Ushkarenko Ju.V. (2017) Osoblyvosti formuvannja ekonomichnogho potencialu pidpryjemstv u suchasnykh umovakh [Features of the formation of the economic potential of enterprises in modern conditions]. Visnyk aghrarnoji nauky Prychornomor`ja, vol. 1 (93), pp. 38–46.

Filyppova S., Bodenchuk L. (2012) Osnovy formuvannja ekonomichnogho potencialu vyrobnychogho pidpryjemstva [Fundamentals of the formation of the economic potential of a manufacturing enterprise]. Naukovyj visnyk Uzhghorodsjkogho universytetu, no. 2, pp. 131–135.

Shabatura T. Komplementarnistj mekhanizmiv realizaciji ekonomichnogho potencialu aghroprodovoljchykh pidpryjemstv [Complementarity of mechanisms for realizing the economic potential of agro-food enterprises]. monohrafiya [a monograph]. Odesa: TES, 388 p. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 97
Завантажень PDF: 73
Опубліковано
2023-03-28
Як цитувати
Орлов, В. (2023). ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАСІННИЦЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (49). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-57
Розділ
ЕКОНОМІКА