ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ УКРАЇНИ: ОЦІНКА ТА ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ АКТИВІЗАЦІЇ

Ключові слова: інвестиції, інвестиційний клімат, інвестиційна привабливість, індекси, структурні зміни, рейтинг, аналіз

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням оцінки рівня інвестиційної привабливості України та формування основних заходів щодо її активізації. Розглянуто нормативно-правові аспекти інвестиційної діяльності. Досліджено рівень інвестиційної привабливості України. Визначено переваги та недоліки інвестиційного клімату, основні проблемні напрямки, в які слід першочергово спрямувати зусилля. Виділено особливості організації заходів з підвищення інвестиційного привабливості України: різноманітність економічного потенціалу країни та одночасна недосконалість економічної, політичної, соціальної та законодавчої сфер. Окреслено основні напрями активізації вітчизняної інвестиційної діяльності, серед яких підвищення можливостей державних інститутів та посилення правового верховенства, поширення внутрішнього ринку, удосконалення функціонування банківської системи.

Посилання

Міністерство юстиції. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_40069

Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FDI_round_tripping_pr_2022-03-31.pdf

Міністерство фінансів України. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/fdi/2022/

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

Індекс інвестиційної привабливості України показав найнижче значення з 2013 року: Європейська бізнес асоціація. URL: https://eba.com.ua/indeks-investytsijnoyi-pryvablyvosti-ukrayiny-pokazav-najnyzhche-znachennya-z-2013-roku/

Гриценко Л.Л., Захаркін О.О., Дехтяр Н.А., Шамкало К.Ю. Оцінка інвестиційної привабливості України. Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики». 2021. № 3(38). С. 379-389.

Рейтинг конкурентоспроможності країн. IMD. URL: https://www.imd.org

Рейтинг глобальної конкурентоспроможності. GCI. URL: https://www.weforum.org

Рейтинг інвестиційної привабливості країн світу International Business Compass. URL: https://www.bdo.ge/en-gb/home-uk

Рейтинг за індексом економічної свободи. URL: https://www.heritage.org/index/ranking

Індекс інвестиційної привабливості. URL: https://eba.com.ua/en

Рейтинг ведення бізнесу. Doing Business. URL: http://gtmarket.ru/ratings/doing-business

Україна в рейтингах. URL: https://countryeconomy.com/ratings/ukraine

План відновлення України. Національна рада з відновлення. Липень 2022. URL: https://uploads-ssl.webflow.com/625d81ec8313622a52e2f031/62c19ac16c921fc712205f03_NRC%20Ukraine%27s%20Recovery%20Plan%20blueprint_UKR.pdf

Данилишин Б. Щодо стану інвестиційних процесів в економіці України та шляхів їх активізації. URL: https://lb.ua/blog/bogdan_danylysyn/503439_shchodo_stanu_investitsiynih_protsesiv.html

Ministerstvo yustytsii [Department of Justice]. Available at: https://minjust.gov.ua/m/str_40069 [in Ukrainian].

Natsionalnyi bank Ukrainy [National Bank of Ukraine]. Available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FDI_round_tripping_pr_2022-03-31.pdf [in Ukrainian].

Ministerstvo finansiv Ukrainy [Ministry of Finance of Ukraine]. Available at: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/fdi/2022/ [in Ukrainian].

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

Indeks investytsiinoi pryvablyvosti Ukrainy pokazav nainyzhche znachennia z 2013 roku: Yevropeiska biznes asotsiatsiia. Available at: https://eba.com.ua/indeks-investytsijnoyi-pryvablyvosti-ukrayiny-pokazav-najnyzhche-znachennya-z-2013-roku/ [in Ukrainian].

Hrytsenko L.L., Zakharkin O.O., Dekhtiar N.A., & Shamkalo K.Iu. (2021). Otsinka investytsiinoi pryvablyvosti Ukrainy. Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii i praktyky [Assessment of Ukraine`s investment attractiveness. Financial and credit activity: problems of theory and practice]. Zbirnyk naukovykh prats «Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii i praktyky», (3(38)), (рр. 379-389). Kyiv : TOV «FINTEKhALIaNS» [in Ukrainian].

Reitynh konkurentospromozhnosti krain [Rating of competitiveness of countries]. (2020). IMD. Available at: https://www.imd.org [in Ukrainian].

Reitynh hlobalnoi konkurentospromozhnosti [Global competitiveness rating]. (2020). GCI. Available at: https://www.weforum.org [in Ukrainian].

Reitynh investytsiinoi pryvablyvosti krain svitu International Business Compass [Rating of investment attractiveness of the worldInternational Business Compass]. (2020). Hamburzkyi instytut svitovoi ekonomiky ta BDO – Hamburg Institute for World Economy and BDO. Available at: https://www.bdo.ge/en-gb/home-uk [in Ukrainian].

Reitynh za indeksom ekonomichnoi svobody [Rating according to the index of economic freedom]. (2020). Fond «The Heritage Foundation», «The Wall Street Journal». Available at: https://www.heritage.org/index/ranking [in Ukrainian].

Indeks investytsiinoi pryvablyvosti [Index of investment attractiveness]. (2020). EBA. Retrieved from https://eba.com.ua/en [in Ukrainian].

Reitynh vedennia biznesu [Rating of doing business]. Doing business. (2020). Available at: http://gtmarket.ru/ratings/doing-business [in Ukrainian].

Ukraina v kredytnykh reitynhakh [Ukraine in credit ratings]. (2020). Available at: https://countryeconomy.com/ratings/ukraine [in Ukrainian].

Plan vidnovlennia Ukrainy. Natsionalna rada z vidnovlennia. Lypen 2022. Available at: https://uploads-ssl.webflow.com/625d81ec8313622a52e2 f031/62c19ac16c921fc712205f03_NRC%20Ukraine%27s%20Recovery%20Plan%20blueprint_UKR.pdf [in Ukrainian].

Danylyshyn B. Shchodo stanu investytsiinykh protsesiv v ekonomitsi Ukrainy ta shliakhiv yikh aktyvizatsii [Regarding the state of investment processes in the economy of Ukraine ane ways of their activation]. Available at: https://lb.ua/blog/bogdan_danylysyn/503439_shchodo_stanu_investitsiynih_protsesiv.html [in Ukrainian].

Переглядів статті: 232
Завантажень PDF: 399
Опубліковано
2023-03-28
Як цитувати
Кузьмінова, О., & Ярошенко, К. (2023). ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ УКРАЇНИ: ОЦІНКА ТА ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ АКТИВІЗАЦІЇ. Економіка та суспільство, (49). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-38
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ