ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ В РЕСТОРАННИЙ БІЗНЕС В УМОВАХ ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

  • Валентина Постова Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0002-0056-5648
Ключові слова: ресторанний бізнес, інтелектуальна автоматизація, програмне забезпечення, інновації, інноваційна політика, RPA, ІТ-інфраструктура

Анотація

У статті досліджено ринок ресторанних технологій, який швидко розвивається та трансформує ресторанний бізнес як важливий сектор туризму та гостинності. Завдяки інтелектуальній автоматизації мобільні програми, кіоски та чат-боти революціонізують роботу гостей, а сучасне програмне забезпечення автоматизує роботу ресторану. У цьому дослідженні аналізується поточний стан інтелектуальної автоматизації в ресторанному секторі та пропонується систематичне визначення потенціалу інноваційних процесів. Для цієї мети, проводиться аналіз ринку інтелектуальної автоматизації для ресторанних операцій, що дає першу базу знань для майбутніх досліджень і концептуальної роботи. Окрім детальних емпіричних даних, розроблено еталонний процес для використання нових технологій для інноваційних процесів на ринку ресторанного бізнесу України, враховуючи умови війни та післявоєнного відновлення України.

Посилання

Гадецька З.М. Сучасні мультимедійні засоби просування готельно-ресторанних та туристичних послуг. Молодий вчений. 2015. № 2 (6). С. 41–44.

Онуфрієвич Д.Р., Куклін О.В. Інтернет-комунікації як засіб підвищення рівня лояльності споживачів на ринку ресторанних послуг. Наукові розробки молоді на сучасному етапі. Київ : КНУТД, 2016. С. 126–131.

Левицька І.В., Постова В.В. Основні поняття та значення підвищення економічної ефективності інноваційної діяльності підприємств машинобудування. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2016. № 4 (04), 1. С. 103–108.

Постова В.В. Покращення процесу обслуговування споживачів шляхом просування послуг підприємства ресторанного бізнесу через інтернет. Економіка та суспільство. 2022. № 36. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-47

Рудь Н. Т. Нові методичні підходи до аналізу інноваційного потенціалу підприємства. Економічний форум. 2015. № 3. С. 323–332.

Hadetska Z.M. (2015) Suchasni multymediini zasoby prosuvannia hotelno-restorannykh ta turystychnykh posluh [Modern multimedia means of promoting hotel-restaurant and tourist services]. Molodyi vchenyi, no. 2 (6), pp. 41–44. [in Ukrainian]

Onufriievych D.R., Kuklin O.V. (2016) Internet-komunikatsii yak zasib pidvyshchennia rivnia loialnosti spozhyvachiv na rynku restorannykh posluh [Internet communication as a means of increasing consumer loyalty in the market of restaurant services]. Naukovi rozrobky molodi na suchasnomu etapi. Kyiv: KNUTD, pp. 126–131. [in Ukrainian]

Levytska I.V., Postova V.V. (2016) Osnovni poniattia ta znachennia pidvyshchennia ekonomichnoi efektyvnosti innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv mashynobuduvannia [Basic concepts and significance of increasing the economic efficiency of innovation activities of mechanical engineering enterprises]. Ekonomichnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii, vol. 4 (04), 1, pp. 103–108. [in Ukrainian]

Postova V.V. (2022) Pokrashchennia protsesu obsluhovuvannia spozhyvachiv shliakhom prosuvannia posluh pidpryiemstva restorannoho biznesu cherez internet [Improving the process of customer service by promoting the services of a restaurant business enterprise via the Internet]. Ekonomika ta suspilstvo, vol. 36. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-47 [in Ukrainian]

Rud N.T. (2015) Novi metodychni pidkhody do analizu innovatsiinoho potentsialu pidpryiemstva [New methodological approaches to the analysis of the innovative potential of the enterprise]. Ekonomichnyi forum, vol. 3, pp. 323–332. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 90
Завантажень PDF: 104
Опубліковано
2023-03-28
Як цитувати
Постова, В. (2023). ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ В РЕСТОРАННИЙ БІЗНЕС В УМОВАХ ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (49). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-41
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА