ІНСТРУМЕНТИ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Ключові слова: малий бізнес, регіональне розміщення підприємств малого бізнесу, релокація, інструменти підтримки розвитку малого бізнесу, пільгове кредитування

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням пошуку ефективних та дієвих інструментів підтримки розвитку малих підприємств в період військових дій в Україні. Метою статті є проведення аналізу поточного стану підприємств малого бізнесу в Україні задля визначення проблем, обґрунтування заходів та інструментів щодо підтримки їх розвитку. Проаналізовано поточний стан підприємств малого бізнесу в регіональному аспекті. Визначено перелік основних проблем розвитку малого бізнесу у 2023 році. Досліджено світовий досвід застосування типових інструментів підтримки розвитку підприємств малого бізнесу. Окреслено напрями кредитування діяльності підприємств малого бізнесу в Україні. Зроблено висновок, що в Україні необхідним є застосування нетрадиційних заходів державної підтримки та стимулювання розвитку малого бізнесу.

Посилання

Кількість зайнятих працівників у суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва за видами економічної діяльності у 2010-2021 роках. URL: https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2022/fin/pdsg/arh_kzp_ved_zp_u.htm

Стан та потреби бізнесу в умовах війни: результати опитування. URL: https://business.diia.gov.ua/cases/novini/stan-ta-potrebi-biznesu-v-umovah-vijni-rezultati-opituvanna

Дикань В. В., Фролова Н. Л. Напрями та інструменти державної підтримки розвитку малого та середнього бізнесу в Україні у воєнний час. Економіка і суспільство. 2022. №38. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1309/1263

Мельник Т. Ю. Державна підтримка та стимулювання розвитку бізнесу в Україні під час дії воєнного стану. Економіка, управління та адміністрування. 2022. № 2(100). DOI: https://doi.org/10.26642/ema-2022-2(100)-3-11

Борисенко О. П. Державні фінансові інструменти підтримки розвитку малого та середнього підприємництва в Україні. Вісник національного університету цивільного захисту України Серія «Державне управління». 2022. № 2(17). URL: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/16870

Черничко Т. В., Грицько В. В., Мигович А. О. Сучасні тенденції, роль та перспективи розвитку підприємств малого бізнесу. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». 2022. № 27(55). URL: https://journals.oa.edu.ua/Economy/article/view/3659/3331

Індекс настроїв малого бізнесу за 2022 рік: результати опитування. URL: https://business.diia.gov.ua/cases/novini/indeks-nastroiv-malogo-biznesu-za-2022-rik-rezultati-opituvanna

Український бізнес під час війни. Випуск 10 (лютий 2023 р.). Громадська організація «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій». URL: https://business.diia.gov.ua/uploads/5/29486-rezul_tati_desatogo_somisacnogo_opituvanna_kerivnikiv_promislovih_pidpriemstv_ukrains_kij_biznes_v_umovah_vijni.pdf

Що з бізнесом? Коротко про стан економіки та компаній на лютий 2023. URL: https://hub.kyivstar.ua/news/shho-z-biznesom-korotko-pro-stan-ekonomiky-ta-kompanij-na-lyutyj-2023/

Регіональні результати дослідження стану та потреб бізнесу в умовах війни. URL: https://cid.center/regional-results-of-the-study-of-the-state-and-needs-of-business-in-wartime/

Нове обличчя українського підприємництва. Як війна вплинула на малий та середній бізнес у різних регіонах України? URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/08/29/690937/

Kilkist zainiatykh pratsivnykiv u subiektiv velykoho, serednoho, maloho ta mikropidpryiemnytstva za vydamy ekonomichnoi diialnosti u 2010-2021 rokakh [Number of persons employed of entities of large, medium, small and micro-entrepreneurship by type of economic activity in 2010-2021]. Available at: https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2022/fin/pdsg/arh_kzp_ved_zp_u.htm

Stan ta potreby biznesu v umovakh viiny: rezultaty opytuvannia [The state and needs of business in wartime: survey results]. Available at: https://business.diia.gov.ua/cases/novini/stan-ta-potrebi-biznesu-v-umovah-vijni-rezultati-opituvanna

Dykan V. V., Frolova N. L. (2022). Directions and tools of state support for the development of small and medium-sized businesses in Ukraine during wartime. Ekonomika i suspilstvo. № 38. Аvailable at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1309/1263

Melnyk T. (2022). State support and stimulation of business development in Ukraine during martial law. Ekonomika, upravlinnia ta administruvannia. № 2(100). Аvailable at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1309/1263

Borysenko O. P. (2022). State financial instruments to support the development of small and medium-sized enterprises in Ukraine. Visnyk natsionalnoho universytetu tsyvilnoho zakhystu Ukrainy Seriia «Derzhavne upravlinnia». № 2(17). Аvailable at: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/16870

Chernychko T. V., Hrytsko V. V., Myhovych A. O. (2022). Current trends, the role and perspectives of the small business enterprises development. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Seriia «Ekonomika». № 27(55). Аvailable at: https://journals.oa.edu.ua/Economy/article/view/3659/3331

Indeks nastroiv maloho biznesu za 2022 rik: rezultaty opytuvannia [2022 Small Business Sentiment Index: Survey Results]. Available at: https://business.diia.gov.ua/cases/novini/indeks-nastroiv-malogo-biznesu-za-2022-rik-rezultati-opituvanna

Ukrainskyi biznes pid chas viiny. Vypusk 10 (liutyi 2023 r.). Hromadska orhanizatsiia «Instytut ekonomichnykh doslidzhen ta politychnykh konsultatsii» [Ukrainian business during the war. Issue 10 (February 2023) ]. Available at: https://business.diia.gov.ua/uploads/5/29486-rezul_tati_desatogo_somisacnogo_opituvanna_kerivnikiv_promislovih_pidpriemstv_ukrains_kij_biznes_v_umovah_vijni.pdf

Shcho z biznesom? Korotko pro stan ekonomiky ta kompanii na liutyi 2023 [What about business? Briefly about the state of the economy and companies for February 2023]. Available at: https://hub.kyivstar.ua/news/shho-z-biznesom-korotko-pro-stan-ekonomiky-ta-kompanij-na-lyutyj-2023/

Rehionalni rezultaty doslidzhennia stanu ta potreb biznesu v umovakh viiny [Regional results of the study of the state and needs of business in the conditions of war]. Available at: https://cid.center/regional-results-of-the-study-of-the-state-and-needs-of-business-in-wartime/

Nove oblychchia ukrainskoho pidpryiemnytstva. Yak viina vplynula na malyi ta serednii biznes u riznykh rehionakh Ukrainy? [The new face of Ukrainian entrepreneurship. How did the war affect small and medium-sized businesses in different regions of Ukraine?]. Available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/08/29/690937/

Переглядів статті: 61
Завантажень PDF: 28
Опубліковано
2023-03-28
Як цитувати
Черничко, Т., & Михайляк, Г. (2023). ІНСТРУМЕНТИ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ. Економіка та суспільство, (49). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-43
Розділ
ЕКОНОМІКА