ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОЩУВАННЯ НІШЕВИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ДЛЯ МАЛОГО АГРОБІЗНЕСУ УКРАЇНИ

Ключові слова: перспективи, вирощування, ніша, сільськогосподарські культури, малий агробізнес

Анотація

Україна має сприятливі кліматичні та ґрунтові умови для вирощування різноманітних культур, у тому числі багатьох нішевих культур, які користуються великим попитом. Деякі приклади нішевих культур, які можна вирощувати в Україні, включають ягоди, трави, спеції та екзотичні фрукти. Стаття присвячена актуальному питанню визначення перспективності вирощування нішевих сільськогосподарських культур. Дослідження базується на огляді літератури та аналізі статистичних даних про малі українські підприємства, зайняті в галузі сільського господарства та про сектор нішевих культур України. Проаналізовано сучасний стан малого агробізнесу та виробництва нішевих сільськогосподарських культур України. Загалом перспектив для вирощування нішевих сільськогосподарських культур для малого агробізнесу в Україні достатньо. За наявності належної підтримки з боку держави та достатності ресурсів ці культури можуть стати цінним джерелом доходу та допомогти диверсифікувати сільськогосподарський сектор країни.

Посилання

Виважені рішення та вивчення ринку приведуть до мільйона з гектару: підсумки конференції. UHBDP. URL: https://uhbdp.org/ua/1191-vivazheni-rishennya-ta-vivchennya-rinku-privedut-domiljona-z-gektaru-pidsumki-konferentsiji

Вищі у ніші: дрібним фермерам радять вирощувати ягоди і горіхи. URL: https://agroday.com.ua/2017/12/08/svoya-nishadribnym-fermeram-radyat-vyroshhuvaty-yagody-i-gorihy

Володін С. Методичні засади фастплант-технологій швидкого виробництва нішевих культур. Agricultural and Resource Economics. 2017. Т. 3. № 4. С. 43–56.

Державна служба статистики України. URL: https://ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/sze_20.htm

Мірзоєва Т. В. Перспективи розвитку торгівлі лікарськими рослинами. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка. 2022. С. 52–59.

Мірзоєва Т. В. Пріоритети нішової диверсифікації як ефективної конкурентної стратегії розвитку лікарського рослинництва. Економічний простір. 2020. № 156. С. 82–85.

Над прірвою маржі: огляд ринку нішевих культур від AgroDay. URL: https://agroday.com.ua/2017/12/12/nad-prirvoyu-marzhi-yak-483zarobyty-na-nishevyh-kulturah-i-skilky-tsogo-chekaty

Vyvazheni rishennia ta vyvchennia rynku pryvedut do miliona z hektaru: pidsumky konferentsii. UHBDP [Balanced decisions and market research will lead to a million dollars per hectare: the results of the conference. UHBDP]. Retrieved from https://uhbdp.org/ua/1191-vivazheni-rishennya-ta-vivchennya-rinku-privedut-domiljona-z-gektaru-pidsumki-konferentsiji

Vyshchi u nishi: dribnym fermeram radiat vyroshchuvaty yahody i horikhy [Higher in the niche: small farmers are advised to grow berries and nuts]. Retrieved from https://agroday.com.ua/2017/12/08/svoya-nishadribnym-fermeram-radyat-vyroshhuvaty-yagody-i-gori

Volodin, S. (2017). Metodychni zasady fastplant-tekhnolohii shvydkoho vyrobnytstva nishevykh kultur [Methodological principles of fastplant technologies for rapid production of niche crops]. Agricultural and resource economics: international scientific e-journal, Vol. 3, № 4, 43-56. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/areis_2017_3_4_6

Ukrstat (2023). Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. URL: https://ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/sze_20.htm

Mirzoeva, T. V. (2022). Perspektyvy rozvytku torhivli likarskymy roslynamy [Prospects for the development of trade in medicinal plants]. Tavriiskyi naukovyi visnyk, Economics, 53-59. DOI: https://doi.org/10.32851/2708-0366/2022.11.8. [in Ukrainian]

Mirzoeva, T. V. (2020). Priorytety nishovoi dyversyfikatsii yak efektyvnoi konkurentnoi stratehii rozvytku likarskoho roslynnytstva [Priorities of niche diversification as an effective competitive strategy for the development of medicinal plants]. Ekonomichnyi prostir, 156, 82-85. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/156-14 [in Ukrainian]

Nad prirvoiu marzhi: ohliad rynku nishevykh kultur vid AgroDay [Over the Margin Abyss: AgroDay's Market Overview of Niche Crops]. Retrieved from https://agroday.com.ua/2017/12/12/nad-prirvoyu-marzhi-yak-483zarobyty-na-nishevyh-kulturah-i-skilky-tsogo-chekaty

Переглядів статті: 77
Завантажень PDF: 181
Опубліковано
2023-03-28
Як цитувати
Ткач, Н. (2023). ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОЩУВАННЯ НІШЕВИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ДЛЯ МАЛОГО АГРОБІЗНЕСУ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (49). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-42
Розділ
ЕКОНОМІКА