СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

Ключові слова: стратегія розвитку, транспортна інфраструктура, стратегічні напрями, відновлення

Анотація

Важливою умовою інвестиційної привабливості країни є розвиток її транспортної інфраструктури. За останні роки відбулися позитивні зміни у розвитку транспортної інфраструктури України. Транспортний потенціал України є не вичерпним. Пандемія COVID-19, а потім і війна з рф стали серйозним викликом для вітчизняної інфраструктури. В статті розглянуто стан транспортної інфраструктури України. Визначено загальносвітові тенденції розвитку транспортної інфраструктури. Одним зі стратегічних напрямів розвитку транспортної інфраструктури в Україні є розвиток залізничної та водної інфраструктури, що відповідає світовим напрямкам екологізації. Залізничний транспорт та його інфраструктура активно розвиваються не зважаючи на складну ситуацію в країні. Розвиток водного, зокрема річкового транспорту потребує значної державної підтримки. У роботі визначено, що для досягнення максимальних результатів, розвиток транспортної інфраструктури потребує співпраці з іншими секторами економіки, такими як енергетика та технології. Наразі існують різні моделі розвитку транспортної інфраструктури: випереджаюча, синхронна, наздоганяюча та змішана. Для України характерна остання модель за якої у повоєнний період відновлення транспортної інфраструктури відбуватиметься і за активної участі різних міжнародних організацій та привітних інвесторів. Авторкою визначено основні стратегічні напрямки розвитку транспортної інфраструктури у повоєнний період.

Посилання

Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80#Text (дата звернення: 20.02.2023).

НБУ оцінив ріст ВВП України у 2021 році у 3% і погіршив прогноз на 2022 рік до 3,4%. URL: https://lb.ua/economics/2022/01/20/503552_nbu_otsiniv_rist_vvp_ukraini_2021_rotsi.html (дата звернення: 20.02.2023).

Бізнес оцінив стан розвитку транспортної інфраструктури в Україні. URL: https://eba.com.ua/biznes-otsinyv-stan-rozvytku-transportnoyi-infrastruktury-v-ukrayini/ (дата звернення: 22.02.2023).

Стан і пріоритети розвитку транспортної інфраструктури. URL: https://logistics-ukraine.com/tag/%D1%96%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81-2021/(дата звернення: 20.02.2023).

Фінансово-економічні наслідки війни. URL: https://lb.ua/blog/tetiana_bohdan/550614_finansovoekonomichni_naslidki.html (дата звернення: 20.02.2023).

Відновлення транспортного сектору України – як зробити його “зеленим”? URL: https://brdo.com.ua/analytics/vidnovlennya-transportnogo-sektoru-ukrayiny-yak-zrobyty-jogo-zelenym/ (дата звернення: 20.02.2023).

Vlasova, Valentina and Palyvoda, Olena and Karpenko, Oksana and Bondar, Nataliia (2020). Evaluation of seaports’ investment attractiveness. Investment Management and Financial Innovations, 17(3), 160-174. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/imfi.17(3).2020.13

Лучникова Т. П., Тарновська І. В., Воробйов Є. В. Адаптація транспортних підприємств України до умов воєнного стану. Бізнес Інформ. 2023. № 1. C. 116–122. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2023-1-116-122

Бабина О. Є., Власова В. П. Економічний механізм визначення концесійних платежів при реалізації проектів ДПП у морських торговельних портах України. Бізнес Інформ. № 2. С. 162–168. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2015_2_28. (дата звернення: 22.02.2023).

Власова В., Чумак А. Інвестиційна привабливість транспортних підприємств в умовах війни. Управління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 22 листопада 2022 року). Київ : ДУІТ. 2022 С. 51–53. URL: https://files.duit.edu.ua/uploads/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82/3_%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%9A%D0%90/conferences/international-scientific-and-practical-conferences/warn-2022.pdf (дата звернення: 22.02.2023).

Карась О. C. Стратегічні напрями формування, розвитку та розширення транспортної інфраструктури України Наука та інновації. 2019. Т. 15, № 6. С. 23–33. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/174110 (дата звернення: 23.02.2023).

Мінінфраструктури у 2023 році запустить Цифрову систему управління відбудовою транспортної інфраструктури. URL: https://interfax.com.ua/news/economic/872997.html (дата звернення: 22.02.2023).

Проект Плану відновлення України. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/recoveryrada/ua/restoration-and-development-of-infrastructure.pdf (дата звернення: 22.02.2023).

Natsionalna transportna stratehiia Ukrainy na period do 2030 roku [National transport strategy of Ukraine for the period until 2030]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80#Text [in Ukrainian]

Biznes otsinyv stan rozvytku transportnoi infrastruktury v Ukraini [Business assessed the state of development of transport infrastructure in Ukraine]. Available at: https://eba.com.ua/biznes-otsinyv-stan-rozvytku-transportnoyi-infrastruktury-v-ukrayini/ [in Ukrainian]

Stan i priorytety rozvytku transportnoi infrastruktury [State and priorities of transport infrastructure development]. Available at: https://logistics-ukraine.com/tag/%D1%96%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81-2021 [in Ukrainian]

Finansovo-ekonomichni naslidky viiny [Financial and economic consequences of the war]. Available at: https://lb.ua/blog/tetiana_bohdan/550614_finansovoekonomichni_naslidki.html [in Ukrainian]

Vidnovlennia transportnoho sektoru Ukrainy – yak zrobyty yoho “zelenym”? [Restoration of the transport sector of Ukraine - how to make it "green"?]. Available at: https://brdo.com.ua/analytics/vidnovlennya-transportnogo-sektoru-ukrayiny-yak-zrobyty-jogo-zelenym [in Ukrainian]

Vidnovlennia transportnoho sektoru Ukrainy – yak zrobyty yoho “zelenym”? [Restoration of the transport sector of Ukraine – how to make it "green"?]. Available at: https://brdo.com.ua/analytics/vidnovlennya-transportnogo-sektoru-ukrayiny-yak-zrobyty-jogo-zelenym [in Ukrainian]

Vlasova Valentina, Palyvoda Olena, Karpenko Oksana & Bondar Nataliia (2020). Evaluation of seaports investment attractiveness. Investment Management and Financial Innovations, 17(3), 160-174. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/imfi.17(3).2020.13

Luchnykova T. P., Tarnovska I. V. & Vorobiov Ye. V. (2023). Adaptatsiia transportnykh pidpryiemstv Ukrainy do umov voiennoho stanu [Adaptation of transport enterprises of Ukraine to the conditions of martial law]. Biznes Inform. №1. P. 116–122. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2023-1-116-122 [in Ukrainian]

Babyna O. Ye. & Vlasova V. P. (2015). Ekonomichnyi mekhanizm vyznachennia kontsesiinykh platezhiv pry realizatsii proektiv DPP u morskykh torhovelnykh portakh Ukrainy. Biznes Inform. № 2. P. 162-168. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2015_2_28. [in Ukrainian]

Vlasova V. & Chumak A. (2022). Investytsiina pryvablyvist transportnykh pidpryiemstv v umovakh viiny. [Investitsiina privablivist transport enterprises in war conditions]. Upravlinnia ta administruvannia v umovakh protydii hibrydnym zahrozam natsionalnii bezpetsi: Materialy III Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (m. Kyiv, 22 lystopada 2022 roku). Kyiv: DUIT. P. 51-53. Available at: https://files.duit.edu.ua/uploads/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82/3_%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%9A%D0%90/conferences/international-scientific-and-practical-conferences/warn-2022.pdf [in Ukrainian].

Karas O. C. (2019). Stratehichni napriamy formuvannia, rozvytku ta rozshyrennia transportnoi infrastruktury Ukrainy [Strategic directions of formation, development and expansion of transport infrastructure of Ukraine]. Nauka ta innovatsii. T. 15, № 6. S. 23-33. Available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/174110 [in Ukrainian]

Mininfrastruktury u 2023 rotsi zapustyt Tsyfrovu systemu upravlinnia vidbudovoiu transportnoi infrastruktury [In 2023, the Ministry of Infrastructure will launch a Digital Management System for the Reconstruction of Transport Infrastructure]. Available at: https://interfax.com.ua/news/economic/872997.html [in Ukrainian]

Proekt Planu vidnovlennia Ukrainy [Project of the Recovery Plan of Ukraine]. Available at: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/recoveryrada/ua/restoration-and-development-of-infrastructure.pdf [in Ukrainian]

Переглядів статті: 331
Завантажень PDF: 342
Опубліковано
2023-03-28
Як цитувати
Пусєва, М. (2023). СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (49). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-37
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ