АНАЛІЗ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО СУТНОСТІ ЛІДЕРСТВА В УПРАВЛІННІ МІЖНАРОДНИМ БІЗНЕСОМ

Ключові слова: лідер, лідерство, міжнародний бізнес, управління, розвиток, інтеграція, ефективність

Анотація

Сьогодні перед Україною постала низка політичних, економічних та соціальних викликів, кожний з яких можна назвати історичним за масштабами та значенням для майбутньої долі держави. Адекватна відповідь на них визначить успішність не тільки реформування економічної системи у цілому, управління нею, а й модернізації сфери міжнародного бізнесу. Україна як кандидат в члени Європейського Союзу безперечно отримує ряд переваг та преференцій, але й бере на себе низку зобов’язань, які докорінно змінюють цілісну модель соціально-економічного розвитку. І саме міжнародна економічна сфера стане важелем економічного розвитку та конкурентоспроможності держави на світовому ринку. Відповідно одним із значущих викликів сьогодення у міжнародному бізнес-середовищі є виклик лідерства. Вітчизняний бізнес, орієнтований на європейські норми та стандарти, європейські цінності та систему управління, зацікавлений у справжніх лідерах, відповідальних, здатних ефективно здійснювати професійну діяльність в умовах динамічних змін та складної економічної та політичної ситуації в країні. Саме формування нового типу лідера створить необхідне підґрунтя для подальшого поглиблення інтеграції економіки України у світовий економічний простір.

Посилання

Буряк Т.П. Сучасні підходи до лідерства. Київ : Наукова думка, 2019. 212 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови; голов. ред. В.Т. Бусел. Київ : Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. 1736 с.

Вороніна К. О. Особливості вивчення рівня лідерських здібностей. Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. пр. інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. Київ, 2009. том 11, част. 3. С. 99–107.

Головатий М. Соціологія політики. Київ : МАУП, 2003. 503 с.

Друкер П.Ф. Ефективний керівник. Найточніший посібник з досягнення правильних результатів. Київ : КМ-Букс, 2019. 288 с

Локшин В.С. Формування лідерських якостей майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності в контексті процесу модернізації вищої освіти. Духовність особистості: методологія, теорія і практика : зб.наук.пр. Луганськ, 2013. Вип. 1 (54). С. 109–120.

Мараховська Н.В. Педагогічні умови формування лідерських якостей майбутніх учителів у процесі навчання дисциплін гуманітарного циклу : дис... канд. наук: 13.00.04. 2009. 21 с.

Пільганчук А., Кузьменко В. Розвиток лідерських якостей у майбутніх психологів. Гуманітар. вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький Державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди»: зб. наук. пр. 2012. Вип. 25. С. 412–415.

Сергеєва Л.М., Кондратьєва В.П., Хромей М.Я. Лідерство: навч. посібн.; за наук. ред. Л.М. Сергеєвої. Івано-Франківськ : «Лілея НВ», 2015. 296 с.

Філатова Л.С., Новохацька Л.В. Теоретичні аспекти теорій лідерства крізь призму ефективного лідерства. Економіка: реалії часу. Науковий журнал. 2014. № 3 (13). С. 64–69.

Bass B., Bass R. The Bass handbook of leadership: Theory, research, and managerial applications. N.Y.: Simon and Schuster, 2009. 1465 р.

Daft R. Management. South-Western College Pub; 12th edition, 2015. 800 p.

Hollon L. What do leadership and lasagna have in common? Psychology of Contemporary Leadership: American researches. University Bowling Green, Kentucky U.S.A., 2006. P. 99.

Krech D., Richard S. Crutchfield, Egerton L. Ballachey. Individual in society: a textbook of social psychology. McGraw-Hill Book Company, 1962. pp. 189–483.

Kotter J. Leading Change. Boston: Harvard Business School Press, 1996. 208 p.

Stogdill R. Handbook of Leadership. A Survey of Theory and Research. New York, 1974. 856 р.

Buriak T.P. (2009) Suchasni pidkhody do liderstva. [Modern approaches to leadership]. Kyiv: Naukova dumka, 212 р. [in Ukrainian]

Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [A large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language]; holov. red. V.T. Busel. Kyiv: Irpin: VTF «Perun», 2007. 1736 р. [in Ukrainian]

Voronina K.O. (2009) Osoblyvosti vyvchennia rivnia liderskykh zdibnostei [Peculiarities of studying the level of leadership abilities]. Problemy zahalnoi ta pedahohichnoi psykholohii: zb.nauk.pr. instytutu psykholohii im.. H.S. Kostiuka APN Ukrainy. Kyiv, t. 11, part 3, pp. 99–107. [in Ukrainian]

Holovatyi M. (2003) Sotsiolohiia polityky [Sociology of politics]. Kyiv: MAUP, 503 р. [in Ukrainian]

Druker P.F. (2019) Efektyvnyi kerivnyk. Naitochnishyi posibnyk z dosiahnennia pravylnykh rezultativ [An effective manager. The most accurate guide to getting the right results]. Kyiv: KM-Buks, 288 р. [in Ukrainian]

Lokshyn V.S. (2013) Formuvannia liderskykh yakostei maibutnikh menedzheriv sotsiokulturnoi diialnosti v konteksti protsesu modernizatsii vyshchoi osvity [Formation of leadership qualities of future managers of socio-cultural activities in the context of the process of modernization of higher education]. Dukhovnist osobystosti: metodolohiia, teoriia i praktyka: zb.nauk.pr. Luhansk, vol. 1 (54), pp. 109–120. [in Ukrainian]

Marakhovska N.V. (2009) Pedahohichni umovy formuvannia liderskykh yakostei maibutnikh uchyteliv u protsesi navchannia dystsyplin humanitarnoho tsyklu [Pedagogical conditions for the formation of leadership qualities of future teachers in the process of teaching the disciplines of the humanitarian cycle] : Dys... kand. nauk: 13.00.04. 21 р. [in Ukrainian]

Pilhanchuk A., Kuzmenko V. (2012) Rozvytok liderskykh yakostei u maibutnikh psykholohiv [Development of leadership qualities in future psychologists]. Humanitar. visnyk DVNZ «Pereiaslav-Khmelnytskyi Derzhavnyi pedahohichnyi universytet im. H. Skovorody»: zb. nauk. pr., vol. 25, pp. 412–415. [in Ukrainian]

Serheieva L.M., Kondratieva V.P., Khromei M.Ya. (2015) Liderstvo: navch. posibn. [Leadership: teaching. manual]; za nauk. red. L.M. Serheievoi. Ivano-Frankivsk: «Lileia NV», 296 р. [in Ukrainian]

Filatova L.S., Novokhatska L.V. (2014) Teoretychni aspekty teorii liderstva kriz pryzmu efektyvnoho liderstva. [Theoretical aspects of leadership theories through the prism of effective leadership]. Ekonomika: realii chasu. Naukovyi zhurnal, vol. 3 (13), pp. 64–69. [in Ukrainian]

Bass B., Bass R. The Bass handbook of leadership: Theory, research, and managerial applications. N.Y.: Simon and Schuster, 2009. 1465 р.

Daft R. Management. South-Western College Pub; 12th edition, 2015. 800 p.

Hollon L. What do leadership and lasagna have in common? Psychology of Contemporary Leadership: American researches. University Bowling Green, Kentucky U.S.A., 2006. P. 99.

Krech D., Richard S. Crutchfield, Egerton L. Ballachey. Individual in society: a textbook of social psychology. McGraw-Hill Book Company, 1962. pp. 189–483.

Kotter J. Leading Change. Boston: Harvard Business School Press, 1996. 208 p.

Stogdill R. Handbook of Leadership. A Survey of Theory and Research. New York, 1974. 856 р.

Переглядів статті: 89
Завантажень PDF: 100
Опубліковано
2023-03-28
Як цитувати
Бестужева, С., Фрідман, О., & Чернуха, Т. (2023). АНАЛІЗ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО СУТНОСТІ ЛІДЕРСТВА В УПРАВЛІННІ МІЖНАРОДНИМ БІЗНЕСОМ. Економіка та суспільство, (49). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-29
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ