УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ В УМОВАХ КРИЗОВИХ ЯВИЩ

Ключові слова: управлінський облік, облікова інформація, кризові явища, підприємництво України, бізнес-середовище, звітність, фінансові результати

Анотація

Важкість реалізації господарських процесів в умовах пост-пандемії та воєнного стану зумовлюють реорганізацію системи управління вітчизняними підприємствами, зокрема у частині роботи із інформацією, яка набуває все більшої цінності. Визначено, що саме управлінський облік є інструментом, що впорядковує збір, обробку, впорядкування основної виробничо-господарської, фінансової інформації, а також забезпечує її передачу у подальше користування. Доведено, що в умовах кризи, тенденції, виявлені в процесі обробки інформаційних даних, забезпечують завчасну реакцію на процеси, що належать до виробничо-господарської діяльності суб’єкту підприємництва та допомагають знизити ризик настання його фінансової дестабілізації, зниження стійкості тощо. Таким чином, управлінський облік в умовах глобальної кризи стає потужним інструментом впливу на діяльність підприємства, а завчасно сформовані та прийняті на його основі рішення відіграють ключову роль не лише в контексті підтримки бізнес-активності, а і збереження господарюючого суб’єкта як учасника ринкових відносин. Ця робота є оригінальним дослідження тенденцій розвитку та використання управлінського обліку на підприємствах України, більшість із яких опинились у важкому становищі в силу наявних кризових явищ. Дослідження проблематики здійснювалось завдяки застосуванню методів порівняння (для визначення основних тенденцій розвитку управлінського обліку, його залежності від впливу негативних факторів), абстракції, аналізу та узагальнення (для здійснення теоретичних узагальнень та висновків про вплив кризових явищ на стан та перспективи управлінського обліку як самостійного вектора управлінської роботи на підприємстві). В ході дослідження було систематизовано ключові дефініції «управлінського обліку», стан його розвитку та основи реалізації. Авторами було узагальнено особливості використання управлінського обліку на підприємствах України в умовах актуальної кризи, його важливість в контексті антикризового управління та збереження активності вітчизняних суб’єктів бізнес-середовища.

Посилання

Головацька С.І. Системи електронного обліку і звітності підприємств: актуальні аспекти. Підприємництво і торгівля. 2021. № 32. С. 11–16. DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-32-02

Аналіз і прийняття рішень для зміцнення економічної безпеки (у сферах обліку, оподаткування, маркетингу, фінансів, менеджменту трудових ресурсів та публічного управління на рівні підприємств, регіонів, держави) : монографія / за ред. В.Я. Нусінова, Є.В. Міщук. Кривий Ріг : Видавець Роман Козлов, 2023. 360 с.

Задорожний З.В., Аверкин Я.Ф. Управлінський облік: особливості та принципи. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2019. № 1. С. 114–120.

Задорожний З., Муравський В., Семанюк В., Гуменна-Дерій М. Глобальні принципи управлінського обліку в системі забезпечення ресурсного потенціалу підприємства. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice. 2022. № 3(44). С. 63–71. DOI: https://doi.org/10.55643/fcaptp.3.44.2022.3765

Задорожний З., Семенюк В. Розвиток облікової науки у світлі економічних та соціальних трансформацій. Вісник Економіки. 2021. № 3. С. 110–124.

Онищенко В. Управлінський облік на підприємстві. Головбух. 2020. URL: https://buhplatforma.com.ua/article/8506-upravlnskiy-oblk-na-pdprimstv#anc_7

Стан та потреби бізнесу в умовах війни / Центр розвитку інновацій, Офіс з розвитку підприємництва та експорту, Advanter Group, 2022. URL: https://business.diia.gov.ua/uploads/4/24573-stan_ta_potrebi_biznesu_v_umovah_vijni_rezul_tati_opituvanna_u_veresni.pdf

Golovac'ka S.I. (2021) Systemy elektronnogo obliku i zvitnosti pidpryjemstv: aktual'ni aspekty [Systems of electronic accounting and reporting of enterprises: actual aspects]. Pidpryjemnyctvo i torgivlja – Entrepreneurship and trade, 32, 11–16. DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-32-02 [in Ukrainian]

Nusinova V.Ja., Mishhuk Je.V., Adamenko M.V., Adamovs'ka V.S., Afanas'jev Je.V., Goloborodko T.V. … Chabanjuk O.M. (2023) Analiz i pryjnjattja rishen' dlja zmicnennja ekonomichnoi' bezpeky (u sferah obliku, opodatkuvannja, marketyngu, finansiv, menedzhmentu trudovyh resursiv ta publichnogo upravlinnja na rivni pidpryjemstv, regioniv, derzhavy) [Analysis and decision-making for strengthening economic security (in the areas of accounting, taxation, marketing, finance, management of labor resources and public administration at the level of enterprises, regions, and the state)]. In V.Ja. Nusinova & Je.V. Mishhuk (Eds.). Kryvyj Rig: Vydavec' Roman Kozlov. [in Ukrainian]

Zadorozhnyj Z.V., Averkyn Ja.F. (2019) Upravlins'kyj oblik: osoblyvosti ta pryncypy [Management accounting: features and principles]. Finansovo-kredytna dijal'nist': problemy teorii' ta praktyky – Financial and credit activity: problems of theory and practice, vol. 1, pp. 114–120. [in Ukrainian]

Zadorozhnyj Z., Muravs'kyj V., Semanjuk V., Gumenna-Derij M. (2022) Global'ni pryncypy upravlins'kogo obliku v systemi zabezpechennja resursnogo potencialu pidpryjemstva [Global principles of management accounting in the system of ensuring the resource potential of the enterprise]. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, vol. 3(44), pp. 63–71. [in Ukrainian]

Zadorozhnyj Z., Semenjuk V. (2021) Rozvytok oblikovoi' nauky u svitli ekonomichnyh ta social'nyh transformacij [Development of accounting science in the light of economic and social transformations]. Visnyk Ekonomiky – Bulletin of the Economy, vol. 3, pp. 110–124. [in Ukrainian]

Onyshhenko V. (2020) Upravlins'kyj oblik na pidpryjemstvi [Management accounting at the enterprise]. Golovbuh – Headmaster. Available at: https://buhplatforma.com.ua/article/8506-upravlnskiy-oblk-na-pdprimstv#anc_7 [in Ukrainian]

The Innovation Development Center, The Office for Entrepreneurship and Export Development, Advanter Group (2022). Stan ta potreby biznesu v umovah vijny [State and needs of business in the conditions of war]. Available at: https://business.diia.gov.ua/uploads/4/24573-stan_ta_potrebi_biznesu_v_umovah_vijni_rezul_tati_opituvanna_u_veresni.pdf [in Ukrainian]

Переглядів статті: 210
Завантажень PDF: 127
Опубліковано
2023-03-28
Як цитувати
Скрипник, С., Костенко, Ю., & Курей, О. (2023). УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ В УМОВАХ КРИЗОВИХ ЯВИЩ. Економіка та суспільство, (49). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-32
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають