СУЧАСНІ СОЦІАЛЬНО-ПОВЕДІНКОВІ ВИКЛИКИ: ВПЛИВ НА ОБЛІКОВО-ПОДАТКОВУ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ АЕРОКОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ

  • Ганна Ліхоносова Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» https://orcid.org/0000-0001-6552-8920
  • Анна Бортнікова Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» https://orcid.org/0009-0002-5886-4939
Ключові слова: соціально-поведінкові виклики, обліково-податкова діяльність, суб’єкти господарювання, ницька діяльність в умовах воєнного стану

Анотація

Дослідження наводить аналіз сучасних викликів та умов, в яких працює український бізнес під час воєнних дій, та їх вплив на обліково-податкову діяльність. Був проведений аналіз законів та нормативних документів, що розроблені державою для функціонування та поліпшення становища підприємств, що постраждали внаслідок бойових дій. Методологічною основою дослідження стали наукові публікації та монографічні видання, статті журналів та матеріали науково-практичних конференцій. Під час проведення дослідження було використано контент-аналіз наукової періодики; порівняльний критичний аналіз існуючих підходів та методів аналізу фінансової стійкості та податкового навантаження; аналіз господарської діяльності підприємств аерокосмічної галузі; статистичні методи аналізу. Основною гіпотезою дослідження стало припущення можливості відновлення виробничого потенціалу країни за рахунок впровадженні новітніх обліково-податкових технологій цифрової трансформації України, національних проєктів з розвитку підприємництва, платформ цифрової взаємодії для допомоги з релокації бізнесу. На прикладі підприємства, що належить до авіаційної галузі, досліджено вплив соціально-поведінкових викликів на обліково-податкову діяльність цього підприємства, а саме: на розрахунки з бюджетом, величиною прибутку та на розрахунки з оплати праці. Запропоновано заходи щодо покращення стимулювання бізнесу в умовах воєнного стану.

Посилання

Дія Підтримка бізнесу в умовах війни. URL: https://business.diia.gov.ua/wartime

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2120-20#Text

Закон України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2115-IX#Text

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2118-IX#Text

Зануда А. Воєнні рейки: як економіці дожити до перемоги. ВВС News Україна. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-63270389/

Міністерство розвитку громад та територій України. URL: https://www.minregion.gov.ua/

НБУ «Бізнес пом’якшив негативні очікування щодо власної ділової активності – результати опитування керівників компаній у І кварталі 2023 року». URL: https://bank.gov.ua

Свириденко Ю.Другий фронт великої війни: Як Україна перейшла до воєнної економіки. NVБізнес. URL: https://biz.nv.ua/ukr/tech/ibm-zgortaye-biznes-u-rf-novini-rosiji-50248349.html

Шостак Л.В. «Ведення бізнесу в умовах війни». Економіко-правовий розвиток сучасної України / за ред. О.М. Кібік. Одеса, 2022. С. 61–63.

Kyiv School of Economics. URL: https://kse.ua/ua/about-the-school/news/zagalna-suma-pryamih-zbitkiv-infrastrukturi-zrosla-do-114-5-mlrd/

Diya Pidtrymka biznesu v umovakh viyny. Available at: https://business.diia.gov.ua/wartime

Law of Ukraine «Pro vnesennya zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrayiny ta inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo diyi norm na period diyi voyennoho stanu». Available at https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2120-20#Text

Law of Ukraine «Pro zakhyst interesiv subʺyektiv podannya zvitnosti ta inshykh dokumentiv u period diyi voyennoho stanu abo stanu viyny». Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2115-IX#Text

Law of Ukraine «Pro vnesennya zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrayiny ta inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo osoblyvostey opodatkuvannya ta podannya zvitnosti u period diyi voyennoho stanu». Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2118-IX#Text

Zanuda A. Voyenni reyky: yak ekonomitsi dozhyty do peremohy. VVS News Ukrayina. Available at: https://www.bbc.com/ukrainian/features-63270389/

Ministerstvo rozvytku hromad ta terytoriy Ukrayiny. Available at: https://www.minregion.gov.ua/

NBU «Biznes pomyakshyv nehatyvni ochikuvannya shchodo vlasnoyi dilovoyi aktyvnosti – rezultaty opytuvannya kerivnykiv kompaniy u I kvartali 2023 roku» Available at: https://bank.gov.ua

Svyrydenko YU. Druhyy front velykoyi viyny: Yak Ukrayina pereyshla do voyennoyi ekonomiky. NVBiznes. Available at: https://biz.nv.ua/ukr/tech/ibm-zgortaye-biznes-u-rf-novini-rosiji-50248349.html

Shostak L.V. (2022) «Vedennya biznesu v umovakh viyny» Ekonomiko-pravovyy rozvytok suchasnoyi Ukrayiny za red. O.M. Kibik. Odesa, S. 61–63.

Kyiv School of Economics. Available at: https://kse.ua/ua/about-the-school/news/zagalna-suma-pryamih-zbitkiv-infrastrukturi-zrosla-do-114-5-mlrd/

Переглядів статті: 30
Завантажень PDF: 37
Опубліковано
2023-03-28
Як цитувати
Ліхоносова, Г., & Бортнікова, А. (2023). СУЧАСНІ СОЦІАЛЬНО-ПОВЕДІНКОВІ ВИКЛИКИ: ВПЛИВ НА ОБЛІКОВО-ПОДАТКОВУ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ АЕРОКОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ. Економіка та суспільство, (49). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-30
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ