МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ НОРМИ ПРИБУТКУ ЯК ОСНОВНОГО КОМПОНЕНТУ ПРОЕКТНОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

  • Віталій Ткачук Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка https://orcid.org/0000-0002-8529-9632
Ключові слова: прибуток підприємства, чистий скоригований прибуток, витрати, активи, норма прибутковості

Анотація

В умовах глобальних змін та ведення військового стану, що спричинило цілий ряд викликів для економіки держава та для підприємства зокрема, підприємство все-таки повинне прагнути якщо не до одержання максимального прибутку, то принаймні до того обсягу прибутку, що дозволяв би йому не тільки міцно утримувати свої позиції на ринку збуту товарів і надання послуг, але і забезпечувати динамічний розвиток його виробництва в умовах кризовий явищ та конкуренції. В основі своєї діяльності підприємство ставить прибутковість, оскільки отримання якого є запорукою та основною метою ведення будь-якої підприємницької діяльності. Прибуток є орієнтиром економічної діяльності підприємства та показником його логічної доцільності, отже прибутковість підприємства є одним з найголовніших показників, що відображають фінансовий стан підприємства та визначають мету підприємницької діяльності. Тому кожен підприємець повинен мати обґрунтовану стратегію щодо забезпечення прибутковості свого підприємства В остаточному підсумку це потребує від керівництва володіння теоретичними та практичними навичками по аналізу прибутковості підприємства та резервів її підвищення, знання джерел формування прибутку і методів по кращому їхньому використанню, вміння бачити довгострокову перспективу і в результаті цих вмінь формувати місію підприємства та направляти діяльність до її досягнення. Завдання нашого дослідження показати основні елементи ведення підприємницької діяльності в спектрі його можливих прибутків з економічної доцільності, де прибуток є запорукою усього ведення проекту підприємницької діяльності та окупності вкладених витрат.

Посилання

Закон України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” № 400/97 – ВР (із змінами та доповненнями).

Закон України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетом та державними цільовими фондами” № 2181-ІІІ.

Закон України “Про податок на додану вартість” (із змінами та доповненнями) № 168/97 – ВР.

Василенко В.О. Антикризове управління підприємством : Навчальний посібник. Київ: ЦУЛ, 2003. 428 с.

Єпіфанова І.Ю., Гуменюк В.С. Прибутковість підприємства: сучасні підходи до визначення сутності. Економіка та суспільство. 2016. Вип. 3. С. 189–192. URL: http://economyandsociety.in.ua

Хмелевський О.В. Оцінка якості прибутковості в інноваційно-інвестиційному розвитку підприємств машинобудування. Економіст. 2008. № 3. С. 50–53.

Ткачук В.В., Шиндирук І.П. Формування методики визначення норм дохідності як основи економічних механізмів розвитку аграрних підприємств. Збірник наукових праць ПДАТУ. 2011. Випуск 19. С. 157–162.

Law of Ukraine "On the Levy for Mandatory State Pension Insurance" No. 400/97 – BP (with amendments and additions). [in Ukrainian]

Law of Ukraine "On the procedure for repayment of tax payers' obligations to the budget and state trust funds" No. 2181-ІІІ. [in Ukrainian]

Law of Ukraine "On Value Added Tax" (as amended) No. 168/97 – BP. [in Ukrainian]

Vasylenko V.O. (2003) Anti-crisis management of the enterprise: Training manual. Kyiv: CUL, 428 p. [in Ukrainian]

Epifanova I.Y., Humenyuk V.S. (2016) Profitability of the enterprise: modern approaches to defining the essence. Economy and society. Vol. 3, pp. 189–192. Retrieved from: http://economyandsociety.in.ua[in Ukrainian]

Khmelevskyi O. V. (2008) Evaluation of the quality of profitability in the innovation-investment development of machine-building enterprises. Economist. Vol. 3, pp. 50–53. [in Ukrainian]

Tkachuk V.V., Shindyruk I.P. (2011) Formation of the methodology for determining profitability norms as the basis of economic mechanisms for the development of agrarian enterprises. Collection of Scientific Papers of PDATU. Vol. 19, pp. 157–162. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 118
Завантажень PDF: 85
Опубліковано
2023-03-28
Як цитувати
Ткачук, В. (2023). МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ НОРМИ ПРИБУТКУ ЯК ОСНОВНОГО КОМПОНЕНТУ ПРОЕКТНОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (49). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-34
Розділ
ЕКОНОМІКА