ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ІНДУСТРІЇ 4.0 ВІТЧИЗНЯНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Ключові слова: індустрія 4.0, фреймворк, цифровізація, інновації, R&D, IT

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням Індустрії 4.0, а саме: вивчення характеристики, визначення структурних елементів, оцінка поточного стану використання технологій 4.0 в Україні та розробці рекомендацій стосовно їх впровадження на вітчизняних підприємствах. Розглянуто сутність поняття «Індустрія 4.0», її візію, мету та завдання. Досліджено структурні елементи Індустрії 4.0 та візуалізовано загальну схему їх між собою. Виокремлено ключові фактори розвитку Індустрії 4.0 та розроблено рекомендації щодо взаємодії структурних її елементів та представлено у вигляді фреймворку. Визначено ряд переваг та недоліків впровадження технологій 4.0. Оцінено поточний стан впровадження Індустрії 4.0 в Україні, проаналізовано та систематизовано кроки, які вже були реалізовані на етапі підготовки. Розглянуто візію України в області Індустрії 4.0 на 10 років, ключові напрямки розвитку та напрямки проектів впровадження технологій 4.0. Розглянуто досвід впровадження технологій Індустрії 4.0 на підприємствах України. Розроблено логіко-структурну схему конкретних етапів впровадження інструментів технології Індустрії 4.0. Зроблено висновки та визначено перспективні напрямки подальших досліджень.

Посилання

Ноджак Л., Паращич М. РОЗВИТОК 4.0 ІНДУСТРІЇ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ. «Економіка та суспільство». 2022. № 45. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-29

Джафарова Е., Карпенко М. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНДУСТРІЇ 4.0 В УКРАЇНІ. «Економіка та суспільство». 2021. № 32. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-19

Пустовгар С. (2022). ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ В УМОВАХ ІНДУСТРІЇ 4.0. «Економіка та суспільство». 2022. № 39. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-15

Костянчук К.В., Зозульов О.В. ІНДУСТРІЯ 4.0: ТЕХНОЛОГІЇ NEW NORMALITY ТА ЇХ ВПЛИВ НА МАРКЕТИНГОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ . «Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2021. № 19. DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.19.2021.232359

Скоробогатова Н., Кравчук Ю. ГОТОВНІСТЬ УКРАЇНИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ІНДУСТРІЇ 4.0. «Підприємництво та інновації». 2019. № 7. С. 26–32. DOI: https://doi.org/10.37320/2415-3583/7.4

Нікітін Ю.О., Кульчицький О.І. Цифрова парадигма як основа визначень: цифровий бізнес, цифрове підприємство, цифрова трансформація. «Маркетинг і цифрові технології». 2019. № 4. С. 77–87. DOI: https://doi.org/10.15276/mdt.3.4.2019.7

Шваб К. Четверта промислова революція. Формуючи четверту промислову революцію. «Клуб Сімейного Дозвілля». 2019. С. 416.

Макафі Е., Бріньолфссон Е. Машина, платформа, натовп. Київ : «Наш Формат», 2019. С. 336.

Четверта промислова революція. URL: https://www3.weforum.org/docs/WEF_Четвертая_промышленная%20революция.pdf (дата звернення: 15.04.2022)

ПАТ «Мироновский хлебопродукт». URL: https://www.mhp.com.ua/uk/glorytoUkraine (дата звернення: 15.04.2022)

«КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА РОШЕН». URL: https://www.roshen.com/ (дата звернення: 15.04.2022)

«Дніпровський металургійний завод». URL: https://dmz-petrovka.dp.ua/ (дата звернення: 15.04.2022)

«Міський Транспорт». URL: https://kyivcity.gov.ua/dorohy_transport_ta_parkovky/miskyi_transport/ (дата звернення: 15.04.2022)

«Київхліб». URL: https://kyivkhlib.ua/ (дата звернення: 15.04.2022)

Nodzhak L., Parashchych M. (2022). ROZVYTOK 4.0 INDUSTRII V UKRAINI: PROBLEMY, PERSPEKTYVY [DEVELOPMENT OF INDUSTRY 4.0 IN UKRAINE: PROBLEMS, PROSPECTS]. «Ekonomika ta suspilstvo», vol. 45. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-29 (accessed 14 April 2022)

Dzhafarova E., Karpenko M. (2021). OSOBLYVOSTI TA PROBLEMY VPROVADZhENNIa INDUSTRII 4.0 V UKRAINI [FEATURES AND PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF INDUSTRY 4.0 IN UKRAINE]. «Ekonomika ta suspilstvo». Vol. 32. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-19 (accessed 14 April 2022)

Pustovhar S. (2022). TENDENTsII ROZVYTKU PIDPRYIeMNYTsTVA V UKRAINI V UMOVAKh INDUSTRII 4.0. [TRENDS OF BUSINESS DEVELOPMENT IN UKRAINE UNDER THE CONDITIONS OF INDUSTRY 4.0.]. «Ekonomika ta suspilstvo». Vol. 39. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-15 (accessed 14 April 2022)

Kostianchuk K.V., Zozulov O.V. (2021). INDUSTRIIa 4.0: TEKhNOLOHII NEW NORMALITY TA YiKh VPLYV NA MARKETYNHOVU DIIaLNIST [INDUSTRY 4.0: NEW NORMALITY TECHNOLOGIES AND THEIR IMPACT ON MARKETING ACTIVITIES]. «Ekonomichnyi visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut». Vol. 19. DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.19.2021.232359 (accessed 14 April 2022)

Skorobohatova N., Kravchuk Yu. (2019). HOTOVNIST UKRAINY DO VPROVADZhENNIa NOVITNIKh TEKhNOLOHII INDUSTRII 4.0 [READINESS OF UKRAINE TO IMPLEMENT THE NEWEST TECHNOLOGIES OF INDUSTRY 4.0]. «Pidpryiemnytstvo ta innovatsii». Vol. 7. P. 26–32. DOI: https://doi.org/10.37320/2415-3583/7.4 (accessed 14 April 2022)

Nikitin Yu. O.; Kulchytskyi O. I. [2019] Tsyfrova paradyhma yak osnova vyznachen: tsyfrovyi biznes, tsyfrove pidpryiemstvo, tsyfrova transformatsiia [Digital paradigm as the basis of definitions: digital business, digital enterprise, digital transformation]. «Marketynh i tsyfrovi tekhnolohii». Vol. 4. P. 77–87. DOI: https://doi.org/10.15276/mdt.3.4.2019.7 (accessed 14 April 2022)

Shvab K (2019). Chetverta promyslova revoliutsiia. Formuiuchy chetvertu promyslovu revoliutsiiu [The fourth industrial revolution. Shaping the fourth industrial revolution.]. «Klub Simeinoho Dozvillia». P. 416. (in Ukrainian)

Makafi E., Brinolfsson E. (2019). Mashyna, platforma, natovp [Machine, platform, crowd]. Kyiv : «Nash Format». P. 336. (in Ukrainian)

Chetverta promyslova revoliutsiia [The fourth industrial revolution]. Available at: https://www3.weforum.org/docs/WEF_Chetvertaia_promыshlennaia%20revoliutsyia.pdf (accessed 14 April 2022)

PAO «Myronovskyi khleboprodukt» [PJSC "Myronovsky Hleboproduct"]. Available at: https://www.mhp.com.ua/uk/glorytoUkraine (accessed 14 April 2022)

«KYIVSKA KONDYTERSKA FABRYKA ROShEN» ["ROSHEN KYIV CONFECTIONERY FACTORY"]. Available at: https://www.roshen.com/ (accessed 14 April 2022)

«Dniprovskyi metalurhiinyi zavod» [Dniprovsk Metallurgical Plant]. Available at: https://dmz-petrovka.dp.ua/ (accessed 14 April 2022)

«Miskyi Transport» [«Miskyi Transport» enterprise]. Available at: https://kyivcity.gov.ua/dorohy_transport_ta_parkovky/miskyi_transport/ (accessed 14 April 2022)

«Kyivkhlib» ["Kyivhlib" enterprise]. Available at: https://kyivkhlib.ua/ (accessed 14 April 2022)

Переглядів статті: 90
Завантажень PDF: 76
Опубліковано
2022-06-28
Як цитувати
Багмет, В. (2022). ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ІНДУСТРІЇ 4.0 ВІТЧИЗНЯНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ. Економіка та суспільство, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-83
Розділ
ЕКОНОМІКА