ІНДУСТРІАЛЬНІ ПАРКИ – ЕФЕКТИВНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД

Ключові слова: індустріальний парк, інноваційна економіка, релокація підприємств, проєкти, інвестиції

Анотація

Розвиток індустріальних парків виходить на новочасний якісний рівень і їх функціонування – це один із інструментів, що дає можливість створювати та розвивати бізнес ефективно використовуючи інвестиції. Це пов’язано не лише з усіма новітніми технічними умовами розвитку цієї сфери, а й у розумінні того, що нинішня промислова конкуренція не про екстенсивний розвиток, а про сучасні технології та нові продукти, які зможуть достойно конкурувати на світових ринках. У статті висвітлено значення індустріальних парків у сучасних умовах господарювання. Розкрито питання створення й організації діяльності індустріальних парків як ефективного механізму залучення інвестицій для відновлення економіки у післявоєнний період. Як успішний приклад пріоритетних напрямів політики місцевого економічного розвитку наведено створення нових індустріальних парків у м. Вінниця. Надано рекомендації для впровадження індустріальних парків які спростять релокацію промислових підприємств і прискорять відновлення економіки після перемоги.

Посилання

Івашко О. Індустріальні парки в системі інвестиційної безпеки держави: теорія та практика. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2018. Вип. 4. С. 32–40. URL: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/431482.pdf

Галасюк В.В. Індустріальні парки: світовий досвід та перспективи створення в Україні. Економічний аналіз : зб. наук. праць. 2018. Том 28. № 1. С. 40–50. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/33691/1/7.pdf

Шевчук Н. Світовий досвід розвитку індустріальних парків та їхні переваги для розвитку економіки України. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2021. № 4(28). С. 68–74. URL: http://ppeu.stu.cn.ua/article/view/262444/258872

Данилович-Кропивницька М.Л., Джурик Ю.А. Індустріальні парки в Україні: новий етап розвитку. Наукові перспективи. 2022. № 6(24). URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/np/article/view/1865/1863

Марчишинець О.В., Марчишинець С.М. Індустріальні парки як інструмент залучення інвестицій у реальний сектор економіки регіону. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 9. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/9_ukr/3.pdf

Практичний посібник «Місцевий економічний розвиток: моделі, ресурси та інструменти фінансування». URL: http://pleddg.org.ua/wp-content/uploads/2020/09/PLEDDG_LED_Finance_Guide_Part_3.pdf

Індустріальні парки отримають митні та податкові пільги – Рада ухвалила закони. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2022/06/21/687312/

Індустріальні парки в Україні – 2022 рік. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=47454ed4-b60a-4f37-bb77-b7f3127742f8&title=IndustrialniParkiVUkraini2022-Rik

Комітет з питань економічного розвитку продовжує проведення регіональних нарад щодо розвитку індустріальних парків. URL: https://www.rada.gov.ua/news/news_kom/233786.html

У Вінниці запустять перший індустріальний парк для харчопрому. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2022/07/22/689509/

У Вінниці затвердили концепцію нового індустріального парку «ВінІндастрі». URL: https://vinbazar.com/news/ekonomika/u-vinnitsii-zatverdili-kontsieptsiiyu-novogo-industrialnogo-parku-vinindastri

Стратегія розвитку індустріальних парків на період до 2030 року. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=ab4e07c9-4fd1-4e35-91b3fd1b7e5bc7a5&title=ProektRozporiadzhenniaKabinetuMinistrivUkraini-proSkhvalenniaStrategiiRozvitkuIndustrialnikhParkivNaPeriodDo2030-Roku-

Boiko V. International business as a form of international economic relations. Scientific environment of modern human. 2021. Sua19-02.

Aleshchenko, L., Averchev, O.V., Boiko, V.O., Bolila, S.Y., Borovik, L.V., Cheremisin, O.V., ... & Zhosan, H.V. (2021). Global aspects of national economy development in the conditions of transformational changes.

Ivashko, О. (2018) Industrialni parky v systemi investytsiinoi bezpeky derzhavy: teoriia ta praktyka [Industrial parks in the system of the country’s investment security: theory and parcatice]. Ekonomichnyi chasopys Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky – Economic Journal of Lesia Ukrainka Eastern European National University, 4, 32–40. Retrieved from: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/431482.pdf [in Ukrainian]

Halasiuk, V.V. (2018) Industrialni parky: svitovyi dosvid ta perspektyvy stvorennia v Ukraini [Industrial parks: global experience and prospects of creation in Ukraine]. Ekonomichnyi analiz : zb. nauk. prats – Economic analysis : collection of scientific works, 28 (1), 40–50. Retrieved from: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/33691/1/7.pdf [in Ukrainian]

Shevchuk, N. (2021) Svitovyi dosvid rozvytku industrialnykh parkiv ta yikhni perevahy dlia rozvytku ekonomiky Ukrainy [Global experience of the development of industrial parks and their advantages for Ukraine’s economic development]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia – Problems and prospects for economy and management, 4(28), 68–74. Retrieved from: http://ppeu.stu.cn.ua/article/view/262444/258872 [in Ukrainian]

Danylovych-Kropyvnytska, M.L., & Dzhuryk, Yu.A. (2022) Industrialni parky v Ukraini: novyi etap rozvytku [Industrial parks in Ukraine: a new stage of development]. Naukovi perspektyvy – Scientific prospects, 6(24). Retrieved from: http://perspectives.pp.ua/index.php/np/article/view/1865/1863

Marchyshynets, O.V., & Marchyshynets, S.M. (2017) Industrialni parky v Ukraini: novyi etap rozvytku [Industrial parks as an instrument of attracting investments to the actual sector of regional economy]. Ekonomika i suspilstvo – Economy and society, vol. 9. Retrieved from: https://economyandsociety.in.ua/journals/9_ukr/3.pdf [in Ukrainian]

Praktychnyi posibnyk «Mistsevyi ekonomichnyi rozvytok: modeli, resursy ta instrumenty finansuvannia» [Tutorial «Local economic development: models, resources and instruments of financing»]. Retrieved from: http://pleddg.org.ua/wp-content/uploads/2020/09/PLEDDG_LED_Finance_Guide_Part_3.pdf [in Ukrainian]

Industrialni parky otrymaiut mytni ta podatkovi pilhy – Rada ukhvalyla zakony [Industrial parks will receive customs duties and tax benefits – The Rada has adopted laws]. Retrieved from: https://www.epravda.com.ua/news/2022/06/21/687312/ [in Ukrainian]

Industrialni parky v Ukraini – 2022 rik [Industrial parks in Ukraine – 2022]. Retrieved from: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=47454ed4-b60a-4f37-bb77-b7f3127742f8&title=IndustrialniParkiVUkraini2022-Rik [in Ukrainian]

Komitet z pytan ekonomichnoho rozvytku prodovzhuie provedennia rehionalnykh narad shchodo rozvytku industrialnykh parkiv [The Committee for the issues of economic development continues regional meetings on the development of industrial parks]. Retrieved from: https://www.rada.gov.ua/news/news_kom/233786.html [in Ukrainian]

U Vinnytsi zapustiat pershyi industrialnyi park dlia kharchopromu [In Vinnytsia the first industrial park for the food industry will be launched]. Retrieved from: https://www.epravda.com.ua/news/2022/07/22/689509/ [in Ukrainian].

U Vinnytsi zatverdyly kontseptsiiu novoho industrialnoho parku «VinIndastri» [In Vinnytsia a concept of new industrial park «VinIndustry was confirmed». Retrieved from: https://vinbazar.com/news/ekonomika/u-vinnitsii-zatverdili-kontsieptsiiyu-novogo-industrialnogo-parku-vinindastri [in Ukrainian]

Stratehiia rozvytku industrialnykh parkiv na period do 2030 roku [A strategy for the development of industrial parks till 2030]. Retrieved from: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=ab4e07c9-4fd1-4e35-91b3fd1b7e5bc7a5&title=ProektRozporiadzhenniaKabinetuMinistrivUkraini-proSkhvalenniaStrategiiRozvitkuIndustrialnikhParkivNaPeriodDo2030-Roku- [in Ukrainian]

Boiko, V. (2021) International business as a form of international economic relations. Scientific environment of modern human. Sua19-02.

Aleshchenko, L., Averchev, O.V., Boiko, V.O., Bolila, S.Y., Borovik, L.V., Cheremisin, O.V., ... & Zhosan, H.V. (2021) Global aspects of national economy development in the conditions of transformational changes.

Переглядів статті: 120
Завантажень PDF: 126
Опубліковано
2023-03-28
Як цитувати
Бойко, В., & Бойко, Л. (2023). ІНДУСТРІАЛЬНІ ПАРКИ – ЕФЕКТИВНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД. Економіка та суспільство, (49). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-23
Розділ
ЕКОНОМІКА