КРИТЕРІЇ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ЗАДІЯНОГО У ЛОГІСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: мотивація, персонал, логістична діяльність підприємства, критерії мотивації, матеріальне заохочення

Анотація

У статті розглянуто актуальність мотивації персоналу, яка дозволяє підвищувати продуктивність та якість роботи персоналу задіяного у логістичній діяльності підприємства, покращувати їхню задоволеність та знижувати плинність кадрів на підприємстві. Досліджено роль матеріальної складової заохочення працівників в загальній мотиваційній сфері. Проаналізовано значення в проектуванні системи стимулювання праці існуючої ситуації в оплаті праці і визначено завдання, спрямовані на вдосконалення видів і методів мотивації праці. Опираючись на критерії «благополуччя» та «справедливості» активних систем запропоновано загальні моделі мотивації персоналу задіяного в логістичній діяльності підприємства, які повно та всебічно висвітлюють можливі напрями діяльності менеджерів підприємства в цьому напрямку.

Посилання

Колот А.М. Мотивація персоналу : підручник. Київ : КНЕУ, 2012. 397с.

Гриньова В.М., Грузіна І.А Проблеми мотивації праці персоналу підприємства : монографія. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2007. 184 с.

Занюк С.С. Психологія мотивації : навчальний посібник. Київ : Либідь, 2002. 304 с.

Кузьмін О.Є. Основи менеджменту : підручник. Київ : Вид-во «Академвидав», 2003. 156 с.

Лутай Л., Зяблицев Д. Системний підхід до формування логістично-мотиваційного середовища на торговельному підприємстві. Галицький економічний вісник. 2011. № 1(30). С. 180–185.

Монастирська Г.В. Мотивація наукової діяльності в умовах економічних перетворень у країні. Проблеми науки. 2006. № 3. С. 15–21.

Іванов С.Л. Ролі нематеріальних чинників мотивації праці у формуванні людського капіталу сучасного підприємства в Україні. Наукові праці НДФІ. 2017. № 5. С. 22–23.

Касьянов В.А. Элементы субъективного анализа : монография. Киев : НАУ, 2003. 224 с.

Касьянов В.А. Суб’єктивний аналіз : монографія. Київ : НАУ, 2007. 512 с.

Мочерний С.В. Основи економічних знань. Навчальний посібник. Київ : «Феміна». 1995. 350 с.

Александрова М.М. Гроші, Фінанси, Кредит. Київ : ЦУЛ, 2002, 336 с.

Семюелсон. Мікроекономіка І: Пер. з англ. / Семюелсон, А. Пол, Норгауз, Д. Вільям. Київ : Основи, 1998. С. 138–139.

Макконнелл К.Л., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. Киев : Хагар-Демос, 1993. 264 с.

Kolot A.M. Motyvatsiia personalu : pidruchnyk. Kyiv : KNEU, 2012. 397s.

Hrynova V.M., Hruzina I.A Problemy motyvatsii pratsi personalu pidpryiemstva : monohrafiia. Kharkiv : VD «INZhEK», 2007. 184 s.

Zaniuk S.S. Psykholohiia motyvatsii : navchalnyi posibnyk. Kyiv : Lybid, 2002. 304 s.

Kuzmin O.Ie. Osnovy menedzhmentu : pidruchnyk. Kyiv : Vyd-vo «Akademvydav», 2003. 156 s.

Lutai L., Ziablytsev D. Systemnyi pidkhid do formuvannia lohistychno-motyvatsiinoho seredovyshcha na torhovelnomu pidpryiemstvi. Halytskyi ekonomichnyi visnyk. 2011. № 1(30). S. 180–185.

Monastyrska H.V. Motyvatsiia naukovoi diialnosti v umovakh ekonomichnykh peretvoren u kraini. Problemy nauky. 2006. № 3. S. 15–21.

Ivanov S.L. Roli nematerialnykh chynnykiv motyvatsii pratsi u formuvanni liudskoho kapitalu suchasnoho pidpryiemstva v Ukraini. Naukovi pratsi NDFI. 2017. № 5. S. 22–23.

Kasyanov V.A. Elementyi sub'ektivnogo analiza : monografiya. Kiev : NAU, 2003. 224 s.

Kasianov V.A. Subiektyvnyi analiz : monohrafiia. Kyiv : NAU, 2007. 512 s.

Mochernyi S.V. Osnovy ekonomichnykh znan. Navchalnyi posibnyk. Kyiv : «Femina». 1995. 350 s.

Aleksandrova M.M. Hroshi, Finansy, Kredyt. Kyiv : TsUL, 2002, 336 s.

Semiuelson. Mikroekonomika I: Per. z anhl. / Semiuelson, A. Pol, Norhauz, D. Viliam. Kyiv : Osnovy, 1998. S. 138–139.

Makkonnell K.L., Bryu S.L. Ekonomiks: Printsipyi, problemyi i politika. Kiev : Hagar-Demos, 1993. 264 s.

Переглядів статті: 103
Завантажень PDF: 84
Опубліковано
2023-03-28
Як цитувати
Суворова, І., & Костюнік, О. (2023). КРИТЕРІЇ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ЗАДІЯНОГО У ЛОГІСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (49). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-18
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ