РОЛЬ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ФОРМУВАННІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА: СУЧАСНИЙ ПІДХІД

Ключові слова: підприємство, принципи, корпоративна соціальна відповідальність, стратегія сталого розвитку, невизначеність, модель

Анотація

У статті досліджується питання сучасних підходів до ролі корпоративної соціальної відповідальності в процесі стратегічного розвитку підприємств (бізнес-структур). Розглянуто теоретичні засади корпоративної соціальної відповідальності у контексті формування та еволюції світової економічної думки у цьому напряму. Розглядаються етапи розвитку теоретичного осмислення та розширення тематичних рамок явища «корпоративна соціальна відповідальність», трансформація суспільної думки щодо неї. Розкрито вплив практик стратегічного розвитку відносно корпоративної соціальної відповідальності на соціально-економічний розвиток організацій. Запропоновано концептуальну стратегічну модель на принципах корпоративної соціальної відповідальності. Визначено тенденції стратегічного розвитку напрямів корпоративної соціальної відповідальності та подальші перспективи практиці вітчизняних підприємств.

Посилання

Bowen H.R. Social Responsibilities of the Businessman. N.Y.: Harper & Row, 1953. 276 р.

Carroll A.B. and Shabana K.M. The business case of corporate social responsibility: a review of concepts, research and practice. International journal of management reviews, 2010.12 (1), рр. 85–105.

Davis K. The case for and against business assumption of social responsibilities. Academy of Management Journal. 1973. Vol. 16, Iss. No. 2, pp. 312–322.

Elkington J. Enter the Triple Bottom Line. In A. Henriques & J. Richardson (Eds.), The Triple Bottom Line: Does it All Add Up? Assessing the Sustainability of Business and CSR. Earthscan Publications. London. 2004. pp. 1–16.

ISO 26000:2010. Guidance on social responsibility. URL: https://www.iso.org/standard/42546.html (дата звернення: 10.04.2023).

Porter M.E. and Kramer M.R. Creating Shared Value – How to reinvent capitalism and unleash a wave of innovation and growth. Harvard business review. 2011. 89 (1/2), рр. 62–77.

Samuel Adomako, Sondos G. Abdelgawad, Mujtaba Ahsan,Joseph Amankwah-Amoah, Tahiru Azaaviele Liedong. Nonmarket strategy in emerging markets: The link between SMEs’ corporate political activity, corporate social responsibility, and firm competitiveness. Journal of Business Research. 2023. Volume 160. Р. 113767.

Swanson D. Addressing a Theoretical Problem by Reorienting the Corporate Social Performance Model. Academy of Management Review. 1995. Vol. 20. N 1. P. 43–64

Thridchai Sattayapanich, Piyapong Janmaimool, Jaruwan Chontanawat. Factors Affecting Community Participation in Environmental Corporate Social Responsibility Projects: Evidence from Mangrove Forest Management Project. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity. 2022. 8, 209. DOI: https://doi.org/10.3390/joitmc8040209

Wood D. J. Corporate social performance revisited. Academy of Management Review. 1991. 16 (4). P. 693.

Бурлакова Ю.М. Дослідження особливостей формування корпоративної соціальної відповідальності в Україні. Вісник Хмельницького національного університету. 2014. № 6. Т. 1. С. 220–227.

Ворончак І.О. Національні моделі соціальної відповідальності бізнесу: особливості та механізм формування. Економіка і суспільство. 2018. № 17. С. 24–29. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2018-17-4

Єсіна О.Г., Лінгур Л.М. Формування соціальних стандартів бізнесу в контексті реструктуризації корпоративних інформаційних систем. Причорноморські економічні студії. 2019. Вип. 40. С. 107–111.

Корпоративна соціальна відповідальність – кейси п’яти міжнародних компаній в Україні. URL: https://vctr.media/ua/korporatyvna-soczialna-vidpovidalnist-kejsy-5-mizhnarodnyh-kompanij-v-ukrayini-116074/

Філиппова С.В. Соціальна відповідальність у стратегії управління вітчизняним підприємством: проблемні питання інтегрування механізму. Економіка: реалії часу. 2017. № 2(30). С. 5–17. URL: http://economics.opu.ua/files/archive/2017/No2/5.pdf

Bowen, H.R. (1953). Social Responsibilities of the Businessman. N.Y.: Harper & Row, 276 р.

Carroll, A.B. and Shabana, K.M. (2010). The business case of corporate social responsibility: a review of concepts, research and practice. International journal of management reviews. 12 (1), рр. 85–105.

Davis, K. (1973). The case for and against business assumption of social responsibilities. Academy of Management Journal. Vol. 16, Iss. No. 2, pp. 312–322.

Elkington, J. (2004). Enter the Triple Bottom Line. In A. Henriques & J. Richardson (Eds.), The Triple Bottom Line: Does it All Add Up? Assessing the Sustainability of Business and CSR. Earthscan Publications. London. Pp. 1–16.

ISO 26000:2010. Guidance on social responsibility. Available at: https://www.iso.org/standard/42546.html

Porter, M.E. and Kramer, M.R. (2011). Creating Shared Value – How to reinvent capitalism and unleash a wave of innovation and growth. Harvard business review. 89 (1/2), рр. 62–77.

Adomako, S., Abdelgawad, G., Ahsan, M., Amankwah-Amoah, J., Liedong, T. (2023). Nonmarket strategy in emerging markets: The link between SMEs’ corporate political activity, corporate social responsibility, and firm competitiveness. Journal of Business Research. Volume 160. Р. 113–767.

Swanson, D. (1995). Addressing a Theoretical Problem by Reorienting the Corporate Social Performance Model. Academy of Management Review. Vol. 20. N 1. P. 43–64.

Sattayapanich, T., Janmaimool, P., Chontanawat, J. (2022). Factors Affecting Community Participation in Environmental Corporate Social Responsibility Projects: Evidence from Mangrove Forest Management Project. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity. 8, 209. DOI: https://doi.org/10.3390/joitmc8040209

Wood, D. J. (1991). Corporate social performance revisited. Academy of Management Review. 16 (4). P. 693.

Burlakova, Yu. (2014). Doslidzhennya osoblyvostey formuvannya korporatyvnoyi sotsialnoyi vidpovidalnosti v Ukrayini [A study of the peculiarities of the formation of corporate social responsibility in Ukraine]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. № 6. V. 1. P. 220–227.

Voronchak, I. (2018). Natsionalʹni modeli sotsialʹnoyi vidpovidalʹnosti biznesu: osoblyvosti ta mekhanizm formuvannya [National models of social responsibility of business: features and mechanism of formation]. Ekonomika i suspilʹstvo. № 17. P. 24–29. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2018-17-4

Yesina, O., Lingur, L. (2019). Formuvannya sotsial’nykh standartiv biznesu v konteksti restrukturyzatsiyi korporatyvnykh informatsiynykh system [Formation of social standards of business in the context of corporate information systems restructuring]. Black Sea Economic Studies. Iss. 40. P. 107–111.

Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist – keysy pyaty mizhnarodnykh kompaniy v Ukrayini [Corporate social responsibility – cases of five international companies in Ukraine]. Available at: https://vctr.media/ua/korporatyvna-soczialna-vidpovidalnist-kejsy-5-mizhnarodnyh-kompanij-v-ukrayini-116074/

Filyppova, S.V. (2017). Sotsialna vidpovidalnist u stratehiyi upravlinnya vitchyznyanym pidpryyemstvom: problemni pytannya intehruvannya mekhanizmu [Social responsibility in the strategy of management of a domestic enterprise: problematic issues of mechanism integration]. Economy: the realities of time. Scientific journal. No. 2 (30). P. 5–17. Available at: http://economics.opu.ua/files/archive/2017/No2/5.pdf

Переглядів статті: 195
Завантажень PDF: 174
Опубліковано
2023-03-28
Як цитувати
Лінгур, Л. (2023). РОЛЬ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ФОРМУВАННІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА: СУЧАСНИЙ ПІДХІД. Економіка та суспільство, (49). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-11
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ