УПРАВЛІННЯ КАР’ЄРНИМ ЗРОСТАННЯМ ПРАЦІВНИКІВ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ ТА РЕКРЕАЦІЇ

  • Марія Алдошина Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0001-8838-9265
  • Наталія Козубова Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0002-3360-173X
Ключові слова: кар’єрне зростання, кар’єрний шлях, готель, сфера гостинності, працівник

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням щодо управління кар’єрним зростанням працівників сфери гостинності та рекреації. Зазначено, що кар'єрний ріст будь-якого працівника залежить не лише від його власних зусиль, але й від зусиль підприємства. На кар'єрне зростання працівників готельного підприємства мають вплив такі ланки готелю: як керівник підрозділу; служба управління персоналом; колеги. Представлена узагальнена періодизація кар’єри, яка залежить від віку працівника. У статі розглянуті зовнішні кар'єрні фактори, котрі розділені на дві сфери: загальну (позаслужбову) та спеціальну (службову). Зазначено, що сфера гостинності та рекреації це – особлива сфера послуг, у якій велика увага приділяється особистим якостям працівників. Визначені особисті якості працівників, які є найбільш необхідними для успішної діяльності.

Посилання

Armstrong M., Taylor S. Armstrong’s Handbook of Human Resource Management Practice. London: Kogan Page Publishers, 2020.

McDonald, K. S., Hite, L. M.. Reviving the Relevance of Career Development in Human Resource Development. Human Resource Development Review. 2005. Vol. 4(4), 418–439. DOI: https://doi.org/10.1177/1534484305281006

Пономаренко В. С., Гриньова В. М., Салун М. М. та ін. Управління трудовим потенціалом : монографія. Харків : Вид. ХНЕУ, 2006. 348 с.

Гавкалова Н. Л. Управління ефективністю менеджменту персоналу : монографія. Харків : ХНЕУ, 2011. 295 с.

Гриньова В. М., Новікова М. М., Небилиця О. А. Управління кар’єрним зростанням персоналу підприємства : монографія. Харків : Вид. ХНЕУ, 2013. 180 с.

Walker John R. Introduction to hospitality. United Kingdom: Pearson, 2021.

Килин О. В., Тимчишин Ю. В. Формування персоналу підприємства готельного господарства: вітчизняний та зарубіжний досвід. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2018. № 22(2). С. 20–24. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2018_22(2)__7

Наумік-Гладка К. Г., Вовк К. М. Розвиток компетенцій персоналу івент-туристичної діяльності. Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 31 трав.-1 черв. 2019 р., м. Харків. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. С. 374–375.

Погуда Н. В. Методи оцінки персоналу на підприємствах туристичного та готельного бізнесу. Інфраструктура ринку. 2021. № 58. С. 77–82.

Armstrong, M., & Taylor, S. (2020) Armstrong’s Handbook of Human Resource Management Practice. London: Kogan Page Publishers.

McDonald, K. S., & Hite, L. M. (2005). Reviving the Relevance of Career Development in Human Resource Development. Human Resource Development Review, 4(4), 418–439. DOI: https://doi.org/10.1177/1534484305281006

Ponomarenko V., Hrynova V., & Salun M. (2006) Upravlinnia trudovym potentsialom: monohrafiia [Labor potential management] monohrafiya [a monograph] Kharkiv : KhNEU. 348 p. (in Ukrainian)

Havkalova N. (2011) Upravlinnya efektyvnistyu menedzhmentu personalu [Managing the effectiveness of personnel management] monohrafiya [a monograph]. Kharkiv : KhNEU. 295 p. (in Ukrainian)

Hrynova M., Novikova M., & Nebylytsia O. (2013) Upravlinnia kariernym zrostanniam personalu pidpryiemstva [Management of career growth of enterprise personnel]. monohrafiya [a monograph]. Kharkiv : KhNEU. 180 p. (in Ukrainian)

Walker, John R. (2021) Introduction to hospitality. United Kingdom: Pearson.

Kylin O. V., Tymchyshyn Yu. V. (2018) Formation of personnel of the hotel industry enterprise: domestic and foreign experience. Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University, 22(2), 20–24. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2018_22(2)__7 (in Ukrainian)

Naumik-Hladka K. H., Vovk K. M. (2019) Rozvytok kompetentsii personalu ivent-turystychnoi diialnosti [Development of competences of event-tourism staff.] Ekonomichnyi rozvytok i spadshchyna Semena Kuznetsia: materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf., 31 trav.-1 cherv. 2019 r., m. Kharkiv. Kh.: KhNEU im. S. Kuznetsia. S. 374–375. (in Ukrainian)

Pohuda N. V. (2021). Metody otsinky personalu na pidpryiemstvakh turystychnoho ta hotelnoho biznesu [Methods of personnel evaluation at enterprises of the tourist and hotel business]. Infrastruktura rynku. № 58. S. 77–82. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 81
Завантажень PDF: 192
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Алдошина, М., & Козубова, Н. (2023). УПРАВЛІННЯ КАР’ЄРНИМ ЗРОСТАННЯМ ПРАЦІВНИКІВ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ ТА РЕКРЕАЦІЇ. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-68