НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ

Ключові слова: туристичний бізнес, туризм, економіка, відновлення, війна

Анотація

У роботі розкриті перспективи післявоєнного відновлення сфери туризму в Україні. Проведено аналіз наслідків війни. В ході дослідження використано загальнонаукові методи та підходи, системний підхід, загальнологічні методи дослідження (аналіз, синтез, узагальнення, порівняння), діалектичний метод, метод пізнання, метод об’єктивності. Охарактеризовано аспекти туристично‐рекреаційного потенціалу України. Наведено цілі розвитку туризму в післявоєнний період. Запропоновано схему планування розвитку туристичного потенціалу в межах відновлення та розбудови післявоєнної України. Проведено аналіз сучасного стану туризму в Україні та визначено, що економіка деякий час залишатиметься під впливом цієї нової реальності, ключовим напрямом модернізації туристичної сфери на сучасному етапі є розвиток нестандартних видів туризм. Обґрунтовано принципи планування системного відновлення туристично‐ рекреаційного потенціалу України. Виокремлені декі перспективні шляхи розвитку сфери туризму. Розвиток туризму має бути ефективним засобом диверсифікації економіки країни, джерелом створення додаткових робочих місць, повне задоволення ділових, також соціально‐культурних та рекреаційних споживчих потреб зовнішніх та внутрішніх туристів.

Посилання

Барвінок Н.В. Перспективи розвитку воєнного туризму на території України після закінчення російсько-української війни. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2018. № 14 (2). URL: https://journals.pnu.edu.ua/index.php/aprde/article/view/2419 (дата звернення: 30.02.2023)

Бордун О., Шевчук В., Монастирський В., Лучка О. Втрати та напрями порятунку туристичного бізнесу України в умовах війни. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2022. Вип. 62. С. 178–196.

Корчевська Л. Стан, особливості та перспективи туризму у воєнний та поствоєнний періоди. Управління розвитком сфери гостинності: регіональний аспект. 2022. С. 337–341. URL: https://tourlib.net/statti_ukr/korchevska.htm (дата звернення: 30.02.2023)

Моці А.А., Шевчук С.М., Середа Н.М. Перспективи післявоєнного відновлення сфери туризму в Україні. Економіка та суспільство. 2022. Вип. 41.

Національна рада з відновлення України від наслідків війни. Робочі групи відновлення та розбудови інфраструктури. (Публікація № 266/2022). Урядовий портал. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/recoveryrada/eng/recovery-and-development-of-infrastructure-eng.pdf (дата звернення: 3.03.2023)

Парфененко Г. Стало відомо, як війна в Україні вплинула на туризм Німеччини та США: озвучено невтішні прогнози. DIP. URL: https://dip.org.ua/nimechchina/stalo-vidomo-yak-vijna-v-ukraini-vplinuli-na-turizm-nimechchini-ta-ssha-ozvucheno-nevtishni-prognozi/ (дата звернення: 30.01.2023)

РБК-Україна URL: https://travel.rbc.ua/ukr/show/interes-ukraine-ogromnyy-gosturizm-gotovit-1650872969.html (дата звернення: 05.03.2023)

Роїк О.Р. Шляхи розвитку туристичної сфери України у воєнний період. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2022. № 46. С. 11–15.

Сак Т., Більо І., Ткачук Ю. Еколого-економічні наслідки російсько-української війни. Економіка та суспільство. 2022. № 38. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-6 (дата звернення: 30.02.2023)

Український туризм після перемоги буде іншим. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3680587-ukrainskij-turizm-pisla-peremogi-bude-insim.html (дата звернення: 02.03.2023).

Barvinok N.C. (2018). Prospects of development of military tourism in the territory of Ukraine after the end of the Russian-Ukrainian war. Topical problems of the region’s economy development, vol. 14 (2). Available at: https://journals.pnu.edu.ua/index.php/aprde/article/view/2419

Bordun O., Shevchuk V., Monastyrskyi V., Luchka O. (2022) Vtraty ta napriamy poriatunku turystychnoho biznesu Ukrainy v umovakh viiny. [Losses and directions of rescue of tourist business of Ukraine in conditions of war]. Bulletin of Lviv University. The series is economical. Vol. 62. PP. 178–196.

Korchevska L. (2022). The state, peculiarities and prospects of tourism in military and post-war periods. Management of hospitality sector development: Regional aspect, pp. 337–341. Available at: https://tourlib.net/statti_ukr/korchevska.htm

Motsi A. A., Shevchuk S. M., Sereda N. M. (2022) Perspektyvy pisliavoiennoho vidnovlennia sfery turyzmu v Ukraini. [Prospects for the post-war restoration of the tourism sector in Ukraine]. Economy and society, vol. 41.

National Council for the Restoration of Ukraine from the consequences of the War. Working groups for infrastructure rehabilitation and development. (Publication № 266/2022). Government portal. The only web-portal of executive authorities of Ukraine. Available at: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/recoveryrada/eng/recovery-and-development-of-infrastructure-eng.pdf

Parfenenko G. It became known how the war in Ukraine affected tourism in Germany and the USA: Disappointing forecasts were announced. Available at: https://dip.org.ua/nimechchina/stalo-vidomo-yak-vijna-v-ukraini-vplinuli-na-turizm-nimechchini-ta-ssha-ozvucheno-nevtishni-prognozi/

RBC-Ukraine. Available at: https://travel.rbc.ua/ukr/show/interes-ukraine-ogromnyy-gosturizm-gotovit-1650872969.html

Roik O.R. (2022) Shliakhy rozvytku turystychnoi sfery Ukrainy u voiennyi period. [Ways of development of the tourist sphere of Ukraine in the war period]. Scientific Bulletin of Kherson State University. Economic Sciences Series. № 46. PP. 11–15.

SAK T., Bilo, I., Tkachuk, YU. (2022) Ecological and economic consequences of the Russian-Ukrainian war. Economy and society, vol. 38. Available at: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-6

Ukrainskyi turyzm pislia peremohy bude inshym [Ukrainian tourism after the victory will be different]. Available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3680587-ukrainskij-turizm-pisla-peremogi-bude-insim.html

Переглядів статті: 326
Завантажень PDF: 347
Опубліковано
2023-03-28
Як цитувати
Захарова, Т. (2023). НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (49). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-6