СТАНОВИЩЕ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ: ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНІ АСПЕКТИ

  • Ірина Макалюк Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0003-4800-4599
  • Тетяна Кашпуренко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0002-3505-731X
  • Максим Баранніков Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0002-8741-2360
Ключові слова: аграрний сектор, аграрні підприємства, фінансове становище, інвестиції, війна

Анотація

У статті проаналізовано стан аграрного сектору України у довоєнний період. Охарактеризовано динаміку базових показників результативності діяльності підприємств аграрного сектору після 2014 року та окреслено чинники, які обумовлювали наявні тенденції. Досліджено проблеми в діяльності підприємств аграрного сектору, спричинені російською військовою агресією, та проаналізовано напрямки підтримки вітчизняних аграріїв на національному і міжнародному рівнях. Вивчено досвід інвестиційної практики щодо капітальних інвестицій в аграрний сектор з 2014 року та обґрунтовано передумови пожвавлення інвестиційної активності з метою післявоєнного відновлення та розвитку. Визначено перспективи подальших наукових досліджень у напрямку виявлення потенційних резервів відновлення підприємств аграрного сектору у післявоєнний період.

Посилання

Білоченко А. Кредитування аграрного сектору України в умовах війни. Економіка та суспільство. 2023. № 48. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-3.

Громов О. Сільське господарство під час війни: зміна пріоритетів. Урядовий кур’єр. 2022. URL: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/silske-gospodarstvo-pid-chas-vijni-zmina-prioritet/.

Державна служба статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 15.03.2023).

Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua (дата звернення: 15.03.2023).

Круш П. В., Макалюк І. В. Формування механізму управління трансакційними витратами підприємства. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2013. Вип. 10. С. 212–219.

Макалюк І. В., Кашпуренко Т. О. Вплив російської військової агресії на становище аграрних підприємств. Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки : матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції 23 листопада 2022 року. Київ : ІВЦ «Політехніка», 2022. С. 60.

Макалюк І. В., Коцюбайло М. Р. Оцінювання втрат в аграрному секторі внаслідок ведення бойових дій на території України. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи : зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 08 груд. 2022 р. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2022. С. 183.

Макалюк І. В., Рурак К. М. Перспективи впровадження концепції безвідходного виробництва в Україні. «Світ наукових досліджень. Випуск 16» : матеріали Міжнародної мультидисциплінарної інтернет-конференції (м. Тернопіль, Україна – м. Переворськ, Польща, 16-17 лютого 2023 р.) / [редкол. : О. Патряк та ін.] ; ГО «Наукова спільнота»; WSSG w Przeworsku. Тернопіль : ФО-П Шпак В. Б. С. 55–57.

Макалюк І. В., Фалько М. О., Захаров Н. В. Токенізація цінних паперів: особливості та перспективи для України. Ефективна економіка. 2023. № 1. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105.2023.1.34.

Негрей М. В., Тараненко А. А., Костенко І. С. Аграрний сектор України в умовах війни: проблеми та перспективи. Економіка та суспільство. 2022. № 40. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-38.

Про віртуальні активи : Закон України від 17.02.2022 р. № 2074-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2074-20#Text (дата звернення: 15.03.2023).

Програми забезпечення аграріїв засобами тимчасового зберігання зерна та обладнанням із завантаження/ розвантаження рукавів. Міністерство аграрної політики та продовольства України : електронний ресурс. 2023. URL: https://minagro.gov.ua/pidtrimka/programa-zabezpechennya-agrariyiv-zasobami-timchasovogo-zberigannya-zerna-rukavami.

Про режим іноземного інвестування : Закон України від 19.03.1996 р. № 93/96-ВР. Дата оновлення: 17.08.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93/96-вр#Text (дата звернення: 15.03.2023).

Удова Л. О., Гаєвий А. Г. Розділ 1.9. Малий бізнес в аграрному секторі економіки України: проблеми та перспективи розвитку в умовах війни. Науково-освітній інноваційний центр суспільних трансформацій. 2022. С. 122-133. DOI: https://doi.org/10.54929/monograph-02-2022-01-09.

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). URL: https://www.oecd.org/ (дата звернення: 09.12.2022).

Bilochenko, A. (2023). Kredytuvannia ahrarnoho sektoru Ukrainy v umovakh viiny [Lending to the agricultural sector of Ukraine in wartime conditions]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and Society, 48. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-3 [in Ukrainian].

Hromov, O. (2022). Silske hospodarstvo pid chas viiny: zmina priorytetiv [Agriculture during the war: changing priorities]. Uriadovyi kurier – Government courier. Retrieved from: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/silske-gospodarstvo-pid-chas-vijni-zmina-prioritet/ [in Ukrainian].

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy – State Statistics Service of Ukraine. Retrieved from: https://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed March 15, 2023).

Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen – Unified state register of court decisions. Retrieved from: https://reyestr.court.gov.ua (accessed March 15, 2023).

Krush, P. V. & Makaliuk, I. V. (2013). Formuvannia mehanizmu upravlinnia transaktsiinymy vytratamy pidpryiemstva [Formation of a mechanism for managing enterprise transaction costs]. Ekonomichnyi visnyk NTUU “KPI” – Economic Bulletin of NTUU "KPI", 10, 212–219 [in Ukrainian].

Makaliuk, I. V. & Kashpurenko, Т. О. (2022). Vplyv rosiiskoi viiskovoi ahresii na stanovyshche ahrarnyh pidpryiemstv [The impact of Russian military aggression on the situation of agricultural enterprises]. Proceedings from ISPCEDGFNE’22: XXI Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia “Rozvytok pidpryiemnytstva yak faktor rostu natsionalnoi ekonomiky” – XXI International Scientific and Practical Conference "Entrepreneurship Development as a Growth Factor of the National Economy" (Kyiv, November, 23rd, 2022) (p. 60). Kyiv : IVTS “Politekhnika” [in Ukrainian].

Makaliuk, I. V. & Kotsubailo, M. R. (2022). Otziniuvannia vtrat v ahrarnomu sektori vnaslidok vedennia boiovykh dii na terytorii Ukrainy [Assessment of losses in the agricultural sector as a result of hostilities on the territory of Ukraine]. A collection of abstracts of reports from ISPCBIMPP’22: III Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia “Biznes, innovatsii, menedzhment: problem ta perspektyvy” – III International Scientific and Practical Conference “Business, innovation, management: problems and prospects” (Kyiv, Deсember, 8rh, 2022) (p. 183). Kyiv : KPI im. Ihoria Sikorskoho, Vyd-vo “Politekhnika” [in Ukrainian].

Makaliuk, I. V. & Rurak, K. M. (2023). Perspektyvy vprovadzhennia kontseptsii bezvidkhodnoho vyrobnytstva v Ukraini [Prospects for implementing the concept of zero-waste production in Ukraine]. In O. Patriak et al. (Eds.), HO “Naukova spilnota”, WSSG w Przeworsku, Proceedings from IMICWSRI’23: Mizhnarodna multydystsyplinarna internet-konferentsiia “Svit naukovykh doslidzhen. Vypusk 16” – International multidisciplinary Internet conference "The world of scientific research. Issue 16" (Ternopil, Ukraina – Perevorsk, Polshcha, February, 16rh-17rh, 2023) (pp. 55-57). Ternopil : FO-P Shpak V. B. [in Ukrainian].

Makaliuk, I. V., Falko, M. O. & Zaharov, N. V. (2023). Tokenizatsiia tsinnykh paperiv: osoblyvosti ta perspektyvy dlia Ukrainy [Tokenization of securities: features and prospects for Ukraine]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, № 1. https://doi.org/10.32702/2307-2105.2023.1.34 [in Ukrainian].

Nehrei, M. V., Taranenko, A. A. & Kostenko, I. S. (2022). Ahrarnyi sector Ukrainy v umovah viiny: problemy ta perspektyvy [The agricultural sector of Ukraine in the conditions of war: problems and prospects]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and Society, 40. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-38 [in Ukrainian].

Pro virtualni aktyvy [About virtual assets] : Zakon Ukrainy № 2074-IX vid 17.02.2022 – Law of Ukraine № 2074-IX from 17.02.2022. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2074-20#Text (accessed March 15, 2023) [in Ukrainian].

Prohramy zabezpechennia ahrariiv zasobamy tymchasovoho zberihannia zerna ta obladnanniam iz zavantazhennia/ rozvantazhennia rukaviv [Programs to provide farmers with means of temporary grain storage and equipment for loading/unloading sleeves]. (2023). Ministerstvo ahrarnoi polityky ta prodovolstva Ukrainy – Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine. Retrieved from: https://minagro.gov.ua/pidtrimka/programa-zabezpechennya-agrariyiv-zasobami-timchasovogo-zberigannya-zerna-rukavami [in Ukrainian].

Pro rezhym inozemnoho investuvannia [About the regime of foreign investment] : Zakon Ukrainy № 93/96-ВР vid 19.03.1996 – Law of Ukraine № 93/96-ВР from 19.03.1996 (Update date: 17.08.2022). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93/96-вр#Text (accessed: March 15, 2023) [in Ukrainian].

Udova, L. O. & Haievyi, A. H. (2022). Rozdil 1.9. Malyi biznes v ahrarnomu sektori ekonomiky Ukrainy: problemy ta perspektyvy rozvytku v umovah viiny [Section 1.9. Small business in the agrarian sector of the economy of Ukraine: problems and prospects of development in the conditions of war]. Naukovo-osvitnii innovatsiinyi tsentr suspilnykh transformatsii – Scientific and educational innovation center of social transformations, 122–133. https://doi.org/10.54929/monograph-02-2022-01-09 [in Ukrainian].

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Retrieved from: https://www.oecd.org/ (accessed December 09, 2022).

Переглядів статті: 434
Завантажень PDF: 267
Опубліковано
2023-03-28
Як цитувати
Макалюк, І., Кашпуренко, Т., & Баранніков, М. (2023). СТАНОВИЩЕ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ: ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНІ АСПЕКТИ. Економіка та суспільство, (49). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-7
Розділ
ЕКОНОМІКА