ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗРАХУНКОВИМИ ОПЕРАЦІЯМИ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

Ключові слова: розрахункові операції, нестабільна економіка, платоспроможність, платіжна стійкість, розрахунки з контрагентами, платіжні провайдери

Анотація

Ця стаття присвячена труднощам з якими стикаються підприємства в умовах нестабільної економіки і воєнного стану. І способам забезпечення стійкості фінансового потоку підприємств за таких умов. Окрема увага присвячена вирішенню даного питання через аналіз облікових даних і отримання підприємством альтернативних способів оплати. Метою дослідження – є визначення основних ознак поточного ринку для суб’єктів господарювання і формування пропозицій щодо збільшення платіжної стійкості підприємств на основі облікових даних компанії. Актуальність дослідження зумовлена зростанням зовнішніх ризиків для впровадження господарської діяльності підприємств та зміною пропозиції провайдерів платіжних послуг. Методи і методологія. Для написання наукової статті були використанні загальнонаукові методи пізнання. Для оцінки поточного стану ринку використовувався статистичний метод і метод прогнозування. Синтез інформації із наукових статей, офіційних джерел дозволив відобразити актуальний стан ринку платіжних провайдерів. Практичне значення дослідження полягає у виявленні значимих індикаторів для оцінки платіжної стійкості підприємств, а також у наданні підприємствам інструментів для збільшення їх платоспроможності на основі облікових даних.

Посилання

Шнурко А.М. Сучасні проблеми організації бухгалтерського обліку в умовах воєнного стану. Актуальні питання сучасної науки та освіти. 2022. № 8. С. 48-56.

Подолянчук О.А. Оплата праці та розрахунки з працівниками в умовах воєнного стану: трудові відносини та обліковий аспект. Ефективна економіка. 2022. № 5.

Костенко Ю.О., Короленко О.Б., Гузь М.М. Аналіз фінансової стійкості підприємства в умовах воєнного стану. Економіка та суспільство. 2022. № 43.

Волинець Р., Берднік І., Головко М., Берзін П., Квілінскій А. Електронна комерція: поняття та правове регулювання в сучасних економічних умовах [E-Commerce: Concept and Legal Regulation in Modern Economic Conditions]. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2019. № 22/2.

Андреас Креде. Електронна комерція та банківська індустрія: вимоги та можливості для нових платіжних систем, що використовують Інтернет [Electronic Commerce and the Banking Industry: the Requirement and Opportunities for New Payment Systems Using the Internet]. Journal of Computer-Mediated Communication. 1995. № 1/3.

Ахмад Хелмі Мухамад. Вплив електронної комерції на планування та проектування центрів комерційної діяльності: удосконалений підхід [Impacts of e-commerce on planning and designing commercial activities centers: A developed approach]. Ain Shams Engineering Journal. 2022. № 13/4.

Зокір Мамадяров. Інноваційні підходи дистанційного банківського обслуговування в процесі трансформації банків на електронну комерцію [The innovative approaches of remote banking types services in the process of transformation of banks to e-commerce]. Архів наукових досліджень, 1(12). URL: https://tsue.scienceweb.uz/index.php/archive/article/view/1795.

Шлайфер М.Б. Діджиталізація економіки в України в умовах євроінтеграції [DIGITALIZATION OF THE ECONOMY OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION]. Економіка та суспільство. 2022. № 45.

Фесенко Валерія. Аналіз динаміки і структури зовнішньоекономічної діяльності України для цілей аудиту. Економіка та управління національним господарством. 2018.

Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності. URL: https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2012/fin/osp/ksg/ksg_u/arch_ksg_u.htm (дата звернення 03.03.2023).

Основні показники діяльності банків. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/banks/stat/ (дата звернення 03.03.2023).

Розширений пошук інформації щодо учасників платіжного ринку. URL: https://bank.gov.ua/ua/payments/payment-systems?page=1&perPage=5&search=&country=&indication= (дата звернення 03.03.2023).

Shnurko А. (2022) Suchasni problemy orhanizatsii bukhhalterskoho obliku v umovakh voiennoho stanu [Modern problems of the organization of accounting in the conditions of martial law]. Aktualni pytannia suchasnoi nauky ta osvity, No. 8. pp. 48-56.

Podolyak О. (2022) Oplata pratsi ta rozrakhunky z pratsivnykamy v umovakh voiennoho stanu: trudovi vidnosyny ta oblikovyi aspekt [Payment of labor and settlements with employees under martial law: labor relations and accounting aspect]. Efektyvna ekonomika. No. 5.

Kostenko Y., Korolenko О., Guz М. (2022) Analiz finansovoi stiikosti pidpryiemstva v umovakh voiennoho stanu [Analysis of the financial stability of the enterprise in the conditions of martial law]. Ekonomika ta suspilstvo. No. 43.

Kwilinski A, Volynets R., Berdnik I., Holovko M., Berzin P. (2019) E-Commerce: Concept and Legal Regulation in Modern Economic Conditions. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. Vol. 22. Issue: 2S.

Andreas Crede (1995) Electronic Commerce and the Banking Industry: the Requirement and Opportunities for New Payment Systems Using the Internet. Journal of Computer-Mediated Communication. Vol. 1. Issue: 3.

Ahmad Helmy Mohamad. (2022) Impacts of e-commerce on planning and designing commercial activities centers: A developed approach. Ain Shams Engineering Journal. Vol. 13. Issue: 4.

Zokir Mamadiyarov (2020). The innovative approaches of remote banking types services in the process of transformation of banks to e-commerce. International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology https://tsue.scienceweb.uz/index.php/archive/article/view/1795

Shlaifer М. (2022). Didzhytalizatsiia ekonomiky v Ukrainy v umovakh yevrointehratsii [Digitalization of the economy of Ukraine in the conditions of European integration]. Ekonomika ta suspilstvo. No. 45.

Fesenko V. (2018). Analiz dynamiky i struktury zovnishnoekonomichnoi diialnosti Ukrainy dlia tsilei audytu [Analysis of the dynamics and structure of Ukraine's foreign economic activity for audit purposes]. Ekonomika ta upravlinnia natsionalnym hospodarstvom.

Kilkist subiektiv hospodariuvannia za vydamy ekonomichnoi diialnosti. URL: https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2012/fin/osp/ksg/ksg_u/arch_ksg_u.htm (accessed March 03, 2023).

Osnovni pokaznyky diialnosti bankiv.. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/banks/stat/ (accessed March 03, 2023).

Rozshyrenyi poshuk informatsii shchodo uchasnykiv platizhnoho rynku. URL: https://bank.gov.ua/ua/payments/payment-systems?page=1&perPage=5&search=&country=&indication= (accessed March 03, 2023).

Переглядів статті: 87
Завантажень PDF: 60
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Семеніхін, М. (2023). ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗРАХУНКОВИМИ ОПЕРАЦІЯМИ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-82
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ