РОЗВИТОК СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЯК ПЕРЕДУМОВА ЯКІСНОГО ВІДТВОРЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Ключові слова: людський капітал, відтворення, система охорони здоров’я, медична допомога, фінансування медичної допомоги

Анотація

Визначено, що система охорони здоров'я відіграє значну роль у забезпеченні якісного відтворення людського капіталу та є надзвичайно актуальною. Проведення в Україні медичної реформи зумовило низку проблем, які потребують негайного вирішення. Серед таких проблем є не врахування особливостей адміністративно-територіального устрою України, можливості діджиталізації системи охорони здоров’я України тощо. Розвиток системи охорони здоров’я є необхідною передумовою для якісного відтворення людського капіталу. Досліджено основну мету системи охорони здоров’я, якою є забезпечення здоров'я населення через запобігання захворюванням, постійної доступності до медичних послуг і поглибленої діагностики та лікування пацієнтів. Виявлено, що створення гнучкої системи медичної допомоги забезпечить потреби населення і відповідатиме змінам в соціально-економічній ситуації. Досліджено необхідність змін у підходах до фінансування системи охорони здоров'я, впровадження інноваційних технологій та ефективне управління ресурсами. Звідси сформовані рекомендації та пропозиції щодо покращення стану системи охорони здоров'я, збереження здоров'я населення, що допоможе підвищити якість, рівень продуктивності праці та розвитку суспільства, забезпечити сталий розвиток на майбутнє.

Посилання

Грішнова О.А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки : монографія. Київ : Т-во «Знання», 2001. 254 с.

Державна служба статистики України. Формування приросту (скорочення) чисельності населення по регіонах. Архів за 2022 рік. URL: https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2022/ds/fp/arh_fp2022_u.html

Кір’ян Т., Куліков Ю. Нове в теорії, методології та практиці людського капіталу. Україна: аспекти праці. 2008. № 4. С. 26–31.

Корнілова О.В. Медична допомога як вид соціального забезпечення : монографія. Одеса : Фенікс, 2021. 214 с.

Литвиненко М.В. Принципи національної системи охорони здоров’я. Державне регулювання процесів економічного і соціального розвитку. Теорія та практика державного управління. 2015. Вип. 2 (49). С. 1–8.

Новікова О.Ф., Амоша О.І., Антонюк В.П. Людський потенціал: механізм збереження та розвитку : монографія. Донецьк : Ін-т економіки пром-сті, 2008. 468 с.

Малюга Н.М., Легенчук С.Ф., Головко О.В. Лауреати Нобелівської премії з економіки: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей. Житомир : ЖДТУ, 2006. 208 с.

Мельничук Д.П. Людський капітал: пріоритети модернізації суспільства у контексті поліпшення якості життя населення : монографія. Житомир : Полісся, 2015. 564 с

Бендукідзе К., Редер Ф.С., Танер М., Урушадзе А. Реформи охорони здоров’я в Республіці Грузія: від радянської руїни до охорони здоров’я на ринковій основі. Київ : Вид-во: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2014. 52 с.

Тульчинська С.О., Солосіч О.С. Концептуальні засади забезпечення економічної безпеки підприємництва в умовах воєнного стану. Економіка та управління підприємством. Науковий погляд: економіка та управління. 2022. №3 (79). С. 97–102.

Яковенко Р.В., Козенко Р.О. Проблеми та перспективи розвитку людського капіталу. Наукові праці КНТУ. Економічні науки. 2010. Вип. 17. С. 1–9.

Becker S.G. Human Capital: Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. University of Chicago Press,1993. 390 p.

Jagadeesh Gokhale, «Medicaid’s Soaring Costs: Time to Step on the Brakes», Cato Institute Policy Analysis. № 597. July 19, 2007. 36 р.

Mirror on the Wall, 2014 Update: How the U.S. Health Care System Compares Internationally. URL: http://www.commonwealthfund.org/publications/fund-reports/2014/jun/mirror-mirror

Schultz Theodore W. Investment in Human Capital. The American Economic Review. Vol. 51. № 1 (Mar., 1961). Pp. 1–17.

Grishnova, O.A. (2001) Lyudskyy kapital: formuvannya v systemi osvity i profesiynoyi pidhotovky: monograph. [Human capital: formation in the system of education and professional training]. Kyiv: «Znannya», 254 p. [in Ukrainian].

State Statistics Service of Ukraine. Formation of population growth (decrease) by regions. Archive for 2022. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].

Kiryan, T. & Kulikov Y. (2008) Nove v teoriyi, metodolohiyi ta praktytsi lyudskoho kapitalu [New in the theory, methodology and practice of human capital]. Ukrayina: aspekty pratsi. № 4. PP. 26–31. [in Ukrainian]

Кornilova, O.V. (2021) Medychna dopomoha yak vyd sotsialnoho zabezpechennya: monograph [Medical assistance as a type of social security]. Odessa: Feniks, 214 p. [in Ukrainian]

Lytvynenko, M.V. (2015) Pryntsypy natsionalnoyi systemy okhorony zdorovya [Principles of the national health care system]. State regulation of economic and social development processes. Teoriya ta praktyka derzhavnoho upravlinnya. Vol. 2 (49). Pp. 1–8. [in Ukrainian]

Novikova, O.F. & Amosha, O.I. & Antonyuk, V.P. (2008) Lyudskyy potentsial: mekhanizm zberezhennya ta rozvytku: monograph [Human potential: a mechanism of preservation and development]. Donetsk: Institute of Industrial Economics, 468 p. [in Ukrainian]

Malyuha, N.M. & Lehenchuk, S.F. & Holovko, O.V. (2008) Laureaty Nobelivskoyi premiyi z ekonomiky [Winners of the Nobel Prize in Economics]. Zhytomyr: Zhytomyr Polytechnic State University. 208 p. [in Ukrainian]

Мelnychuk, D.P. (2015) Lyudskyy kapital: priorytety modernizatsiyi suspilstva u konteksti polipshennya yakosti zhyttya naselennya [Human capital: priorities of modernization of society in the context of improving the quality of life of the population]. Zhytomyr: Polissia. 564 p. [in Ukrainian]

Bendukidze, K. & Reder F. S. & Taner, M., Urushadze A. (2014) Reformy okhorony zdorovya v Respublitsi Hruziya: vid radyanskoyi ruyiny do okhorony zdorovya na rynkoviy osnovi [Health care reforms in the Republic of Georgia: from the Soviet ruin to market-based health care]. Kyiv: Interservis. 52 p. [in Ukrainian]

Tulchynska, S.O. & Solosich, O.S. (2022) Kontseptualʹni zasady zabezpechennya ekonomichnoyi bezpeky pidpryyemnytstva v umovakh voyennoho stanu [Conceptual principles of ensuring the economic security of entrepreneurship in the conditions of martial law]. Economy and enterprise management. Scientific view: economics and management. № 3 (79). Рр. 97–102. [in Ukrainian].

Yakovenko, R.V. & Kozenko, R.O. (2010) Problemy ta perspektyvy rozvytku lyudskoho kapitalu. [Problems and prospects of human capital development]. Naukovi pratsi KNTU. Scientific works of KNTU. Economic sciences. Vol. 17. Pp. 1–9. [in Ukrainian]

Becker, S.G. (1993) Human Capital: Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. University of Chicago Press. 390 p.

Jagadeesh Gokhale (2007) Medicaids Soaring Costs: Time to Step on the Brakes, Cato Institute Policy Analysis no. 597, July 19. 36 р.

Mirror on the Wall, 2014 Update: How the U.S. Health Care System Compares Internationally. URL: http://www.commonwealthfund.org/publications/fund-reports/2014/jun/mirror-mirror

Schultz Theodore, W. (Mar., 1961) Investment in Human Capital. The American Economic Review. Vol. 51. № 1. Pp. 1–17.

Переглядів статті: 188
Завантажень PDF: 119
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Корнілова, О. (2023). РОЗВИТОК СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЯК ПЕРЕДУМОВА ЯКІСНОГО ВІДТВОРЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-87
Розділ
ЕКОНОМІКА