АКТУАЛЬНІСТЬ РЕФОРМУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МИТНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ

  • Дар’я Іванова Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0001-6042-9683
  • Вікторія Тищенко Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0002-2530-185X
Ключові слова: митне законодавство, митні органи, євроінтеграція, євроінтеграціяцифровізація, реформа

Анотація

Стаття присвячена дослідженню питання актуальності реформування діяльності митних органів України в умовах євроінтеграції. На сучасному етапі розвитку держави митне законодавство є невід’ємною частиною національної економічної політики, а реформування діяльності митних органів та їх адаптація до вимог Європейського Союзу є одними із найважливіших завдань, що передбачені стратегією сталого розвитку. Проаналізовано перспективи проєктування європейського досвіду роботи митних органів на український із урахуванням ряду актуальних проблем сучасної української митниці. Розроблено модель управління митними органами на основі концепції адаптивного кейс-менеджменту. Створено графо-аналітичну модель управління справами та цілями митних органів. На основі проведеного дослідження охарактеризовано подальші напрями реформування діяльності митних органів.

Посилання

Бережнюк І. Г. Першочергові кроки щодо відновлення ефективної митної служби. Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики : матеріали IV міжн. наук.-практ. конф. (Дніпро, 27 травня 2022 р.). Дніпро, 2022. С. 94-95.

Гончарук О. А. Постаудит як форма митного контролю в Україні та його перспективи. Адміністративне право і процес. 2018. № 6. С. 201-203.

Дорош М. М. Розвиток співпраці митних органів України з митними органами держав-учасниць Європейського Союзу. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. 2015. № 813. С. 23-27.

Квеліашвілі І. М. Передумови трансформації національної митної справи. Публічне управління та митне адміністрування. 2017. № 2. С. 186-195.

Дорофеєва Л. М., Корнева Т. В. Нові виклики для реформування митної служби України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2021. № 65. С. 233-237.

Ченцов В. В. Митні адміністрації (служби) в системі державного управління Європейського Союзу. Вісник Академії митної служби України. Серія: Державне управління. 2015. № 1. С. 89-95.

Шамборовський Г. О. Реформування митної служби в Україні в умовах європейської економічної інтеграції. Економічна наука. 2016. № 18. С. 27-31.

Івашова Л. М., Кийда Л. І. Діджиталізація митних процедур: сучасний стан та перспективи розвитку митної справи. Публічне управління та митне адміністрування. 2019. № 3(22). С. 218-230.

Назарова І. Я. Актуальні питання щодо електронного митного документування. Бізнес-навігатор. 2020. №5-2(54). С. 120-123.

Семеног А. Ю. Аналіз світових рейтингів оцінки формування та розвитку цифрової економіки та місце України в них. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2020. № 43. С. 38-43.

Мережко Н., Караваєв Т., Калуга Н. Подолання бар’єрів у міжнародній торгівлі через спрощення митних процедур. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. № 3. C. 5-20.

Гуцул І. А. Імплементація досвіду зарубіжних країн в українську практику митного контролю. Економіка та суспільство. 2021. № 28. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-47 (дата звернення: 24.01.2023)

Корнійчук Н. І. Проблеми та напрями вдосконалення митного контролю і митного аудиту. Митна політика та зовнішньоекономічна діяльність. 2019. № 9-10. С. 64-70.

Customs of Republic of Lithuania. URL: https://litarweb.lrmuitine.lt/taric/web/main_EN (дата звернення 24.01.2023)

Biljana I., Gordana D., Mladenka B. Modern management and innovative organizations. Economic and Social Development: materials of 41st international scientific conference (Belgrade, 23-24 May 2019). Belgrade, 2019. P. 35-43.

Pillaerds J. J. C., Eshuis H. Assessing suitability of adaptive case management. Information Systems: materials of 25th European conference (Portugal, 5-10 June 2017). Portugal, 2017. P. 566-580.

Berezhniuk, I. H. (2022). Pershocherhovi kroky shchodo vidnovlennia efektyvnoi mytnoi sluzhby. Ukrainskyi pravovyi vymir: poshuk vidpovidei na hlobalni mizhnarodni vyklyky: materialy IV mizhn. nauk.-prakt. konf. (Dnipro, 27 travnia 2022 r.), 94-95. Dnipro.

Honcharuk, O. A. (2018). Postaudit yak forma mytnoho kontroliu v Ukraini ta yoho perspektyvy. Administratyvne pravo i protses, (6), 201-203.

Dorosh, M. M. (2015). Rozvytok spivpratsi mytnykh orhaniv Ukrainy z mytnymy orhanamy derzhav-uchasnytsʹ Yevropeysʹkoho Soiuzu. Visnyk Natsionalʹnoho universytetu "Lvivsʹka politekhnika". Seriya: Yurydychni nauky, (813), 23-27.

Kveliashvili, I. M. (2017). Peredumovy transformatsii natsionalnoi mytnoi spravy. Publichne upravlinnia ta mytne administruvannia, (2), 186-195.

Dorofeeva, L. M., & Korneva, T. V. (2021). Novi viklyky dlia reformuvannia mytnoi sluzhby Ukrainy. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Pravo, (65), 233-237.

Chentsov, V. V. (2015). Mytni administratsii (sluzhby) v systemi derzhavnoho upravlinnia Yevropeiskoho Soiuzu. Visnyk Akademii mytnoi sluzhby Ukrainy. Seriia: Derzhavne upravlinnia, (1), 89-95.

Shamborovskyi, H. O. (2016). Reformuvannia mytnoi sluzhby v Ukraini v umovakh yevropeiskoi ekonomichnoi intehratsii. Ekonomichna nauka, (18), 27-31.

Ivashova, L. M., & Kyida, L. I. (2019). Didzhitalizatsiia mytnykh protsedur: suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku mytnoi spravy. Publichne upravlinnia ta mytne administruvannia, (3(22)), 218-230.

Nazirova, I. Ya. (2020). Aktualni pytannia shchodo elektronnoho mytnoho dokumentuvannia. Biznes-navihator, (5-2(54)), 120-123.

Semenog, A. Y. (2020). Analysis of global ratings of formation and development of the digital economy and Ukraine's position in them. Scientific Bulletin of the International Humanities University, (43), 38-43.

Merezhko, N., Karavaiev, T., & Kaluha, N. (2018). Podolannya bar’yeriv u mizhnarodniy torhivli cherez sproshchennya mitynykh protsedur. Zovnishnya torhivlya: ekonomika, finansy, pravo, (3), 5- 20.

Hutsul, I. A. (2021). Implementation of foreign countries' experience in Ukrainian practice of customs control. Ekonomika ta Suspilstvo, (28). Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/533 (accessed January 24, 2023)

Korniychuk N. I. (2019). Problemy ta napryamy vdokonalennya mytnoho kontroliu i mytnoho audytu. Mytna polityka ta zovnishnoekonomichna diialnist', (9-10), 64-70.

Customs of Republic of Lithuania. Available at: https://litarweb.lrmuitine.lt/taric/web/main_EN (accessed January 24, 2023)

Biljana, I., Gordana, D., & Mladenka, B. (2019). Modern management and innovative organizations. In Economic and Social Development: Materials of 41st International Scientific Conference (Belgrade, 23-24 May 2019) (pp. 35-43). Belgrade.

Pillaerds, J. J. C., & Eshuis, H. (2017). Assessing suitability of adaptive case management. In Information Systems: materials of 25th European conference (Portugal, 5-10 June 2017) (pp. 566-580). Portugal.

Переглядів статті: 188
Завантажень PDF: 112
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Іванова, Д., & Тищенко, В. (2023). АКТУАЛЬНІСТЬ РЕФОРМУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МИТНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-40
Розділ
ЕКОНОМІКА