СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ: ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В ПЕРІОД ВІЙНИ

  • Олена Красняк Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0003-1645-1431
  • Сергій Амонс Вінницький національний аграрний університет https://orcid.org/0000-0003-1193-2543
Ключові слова: соціальна комунікація, суспільні відносини, інформація, історія, культура, суспільство, війна

Анотація

Соціальна комунікація стає невід'ємним соціально-конституюючим чинником існування і суспільного розвитку. Вона розглядається як універсальний поліфункціональний феномен, що впливає на всі сфери функціонування суспільства та сприяє формуванню стабільних міжособистісних та інтерсуб'єктних відносин між людьми. В даній статті проаналізовано поняття соціальної комунікації, процеси її функціонування у системі суспільних відносин, а також основи формування – матеріальні та духовні фактори. Показано роль соціальної комунікації у створенні консолідованого суспільства, його гармонійному сталому розвитку, а також особливості та механізми їх запровадження у період війни. Проведеними дослідженнями встановлено, що комунікація відіграє важливу роль у розробці продукту, відносинах з клієнтами, управлінні персоналом – практично всі аспекти діяльності підприємства. Люди є ключовими суб'єктами комунікації, тому що вони часто служать як провідники людського спілкування.

Посилання

Холод О.М. Соціальні комунікації: тенденції розвитку. Київ : «Білий Тигр», 2018. 370 с.

Закон і бізнес. 5 порад щодо внутрішньої комунікації під час війни. 15 березня 2022 р. URL: https://zib.com.ua/ua/150879.html (дата звернення: 26.01.2023)

Кіслов Д.В. Термінологія комунікацій: теоретичний дискурс та його практичне використання. Державне управління: удосконалення та розвиток: Електронне наукове фахове видання. 2013. № 3. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=551 (дата звернення: 26.01.2023).

Тhe language of intonation, facial expressions, gestures Birkenbil Vira. URL: https://violity.com/105352331-yazyk-intonacii-mimiki-zhestov-birkenbil-vera (дата звернення: 20.02.2023).

Богомаз К.Ю. Соціальні комунікації в управлінні: навчальний посібник. Кам’янське : ДДТУ, 2018. 186 с.

Авраменко О.О., Яковенко Л.В., Шийка В.Я. Ділове спілкування: Навчальний посібник. Івано-Франківськ : «Лілея НВ», 2015. 160 с.

Зотова-Садило О. Методологічні аспекти формування професійного ділового спілкування майбутніх фахівців економічного профілю. Людинознавчі студії. 2016. № 2. С. 75‒82.

GlobalRepTrak™100 rating. URL: https://www.reptrak.com/rankings/ (дата звернення: 20.02.2023).

Проект Ради Європи «Дослідження: вплив воєнного стану на громадську участь в Україні». URL: https://rm.coe.int/research-influence-of-martial-law-on-the-civil-participation-in-ukrain/1680a79d85 (дата звернення: 28.02.2023).

Шавкун І.Н. Ділова комунікація: сутність та типологізація. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2009. Вип. 38. С. 67‒74. URL: https://old-zdia.znu.edu.ua/gazeta/VISNIK_38_7.pdf (дата звернення: 28.02.2023).

Laws, E., & Prideaux, B. Crisis management: A suggested typology. Journal of Travel & Tourism Marketing. 2006. 19(2-3), pp. 1‒8.

Kholod O.M. (2018). Sotsialʹni komunikatsiyi: tendentsiyi rozvytku [Social communications: development trends]. Kyiv: Bilyy Tyhr, 370 р. [in Ukrainian]

Law and Business. 5 tips during the war (2022, March 15). Available at: https://zib.com.ua/ua/150879.html (accessed January 26, 2023) [in Ukrainian]

Kislov, D.V. (2013). Terminologiy komunikaciy: teoretuchnu duskys ta ygo praktuchne vukorustanny [Communication terminology: theoretical discourse and its practical use]. Public administration: improvement and development. Issue 3. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2013_3_5 (accessed January 26, 2023). [in Ukrainian]

The language of intonation, facial expressions, gestures Birkenbil Vira. Available at: https://violity.com/105352331-yazyk-intonacii-mimiki-zhestov-birkenbil-vera (accessed February 20, 2023).

Bogomaz, K.Yu. (2016). Social communications in management. Synopsis of lectures. Dniprodzerzhynsk: DDTU. [in Ukrainian]

Avramenko O.O., Yakovenko L.V., Shyyka V.YA. (2015). Dilove spilkuvannya: Navchalʹnyy posibnyk [Business communication: Study guide]. Ivano-Frankivsʹk, «Lileya NV», 160 р. [in Ukrainian]

Zotova-Sadylo O. (2016). Metodolohichni aspekty formuvannya profesiynoho dilovoho spilkuvannya maybutnikh fakhivtsiv ekonomichnoho profilyu [Methodological aspects of the formation of professional business communication of future specialists in the economic profile]. Lyudynoznavchi studiyi, vol. 2, pр. 75–82. [in Ukrainian]

GlobalRepTrak™100 rating. Available at: https://www.reptrak.com/rankings/ (accessed February 20, 2023).

The Council of Europe project "Strengthening public participation in the democratic decision-making process in Ukraine". Study "Impact of martial law on public participation in Ukraine". Available at: https://rm.coe.int/research-influence-of-martial-law-on-the-civil-participation-in-ukrain/1680a79d85 (accessed February 28, 2023).

Shavkun, I.H. (2009). Dilova komunikaciy: sutnist ta typologiu [Business communication: essence and typology]. Humanitarian Bulletin ZDIA, vol. 38, pp. 67-74. Available at: https://old-zdia.znu.edu.ua/gazeta/VISNIK_38_7.pdf (accessed February 28, 2023). [in Ukrainian].

Laws, E., & Prideaux, B. (2006). Crisis management: A suggested typology. Journal of Travel & Tourism Marketing, vol. 19(2-3), pp. 1‒8.

Переглядів статті: 483
Завантажень PDF: 511
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Красняк, О., & Амонс, С. (2023). СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ: ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В ПЕРІОД ВІЙНИ. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-35
Розділ
ЕКОНОМІКА