КОРПОРАТИВНІ ОБЛІГАЦІЇ У ПОВОЄННОМУ ВІДНОВЛЕННІ УКРАЇНИ

  • Валентин Бур’янов Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана https://orcid.org/0009-0009-2331-7442
  • Ганна Куліш Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана https://orcid.org/0000-0001-6189-9927
Ключові слова: корпоративні облігації, цінні папери, капіталізація, будівництво, економіка, інвестор, інфраструктура, інвестиції, нерухомість

Анотація

Стаття присвячена механізмам післявоєнного відновлення економіки та інфраструктури України. Враховуючи результати проведеного дослідження доведено, що будівництво – системна, бюджетоутворююча галузь, яка має прямий та визначальний вплив на розвиток всієї економіки. Реалізація інфраструктурних проектів зумовлює зниження рівня безробіття, ріст ділової активності, підвищення капіталізації інших галузей та є індикатором очікування інституційних інвесторів та корпорацій щодо розвитку економіки на найближчі роки. Дослідивши механізми фінансування будівництва в Україні та оцінивши масштаби руйнувань інфраструктури під час війни, було визначено, що наявний механізм фінансування є обмеженим і недостатнім для залучення інвестицій в необхідних для післявоєнної відбудови об’ємах. Зважаючи на це в статті запропонована модель залучення інвестицій для відновлення інфраструктури та економіки України. Світовий досвід доводить, що використання корпоративних облігацій інфраструктурного типу є економічно виправданим та ефективним у залучені великих обсягів інвестицій, а використання військових ОВДП урядом України свідчить, що вітчизняний бізнес та посередні українці мають позитивне ставлення до появи нових фінансових інструментів, якщо мета використання таких інструментів має чіткий та зрозумілий характер. Визначено необхідні характеристики боргових цінних паперів з метою підвищення їхньої інвестиційної привабливості для різних групи інвесторів. Визначено основні причини низької популярності українських облігацій у іноземних інвесторів та запропоновано шляхи підвищення привабливості боргових цінних паперів закордоном.

Посилання

Williamson S. D. Macroeconomics. 6th ed. Harlow : Pearson Education Limited, 2018. 731 p.

ВВП України за роками. Національне Антикорупційне Бюро. URL: https://nabu.ua/ua/vvp-2.html.

Квартальні та річні огляди ринку. Українська Асоціація Інвестиційного Бізнесу. URL: https://www.uaib.com.ua/analituaib/publ-ici-quart.

Податковий кодекс України : Кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI : станом на 24 лют. 2023 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text =

Про інститути спільного інвестування : Закон України від 05.07.2012 р. № 5080-VI : станом на 1 січ. 2023 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17#Text

Загальна сума прямих збитків, завдана інфраструктурі України через війну, зросла до майже $138 млрд. Kyiv School of Economics. URL: https://kse.ua/ua/about-the-school/news/zagalna-suma-pryamih-zbitkiv-zavdana-infrastrukturi-ukrayini-cherez-viynu-zrosla-do-mayzhe-138-mlrd/

Про ринки капіталу та організовані товарні ринки : Закон України від 23.02.2006 р. № 3480-IV : станом на 3 січ. 2023 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#Text

Національний банк України. Уряд України залучив від продажу ОВДП на аукціонах із початку повномасштабної війни 211,6 млрд грн у еквіваленті – депозитарій НБУ. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/uryad-ukrayini-zaluchiv-vid-prodaju-ovdp-na-auktsionah-iz-pochatku-povnomasshtabnoyi-viyni-2116-mlrd-grn-u-ekvivalenti--depozitariy-nbu

М-во Фінансів України. Військові ОВДП. Міністерство Фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/uk/local_bonds_issued_during_the_war_time-572

Про валюту і валютні операції : Закон України від 21.06.2018 р. № 2473-VIII : станом на 1 січ. 2023 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19#Text

Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану : Постанова Нац. банку України від 24.02.2022 р. № 18 : станом на 14 лют. 2023 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0018500-22#Text

Borensztein E., Cavallo E., dos Santos P. P. Infrastructure bonds: The case of Brazil. Inter-American Development Bank. 2022. P. 8. UDOIRL: https://doi.org/10.18235/0004223.

Inflation Rate in 2022 | Inflation Calculator. U.S. Inflation Calculator: 1635→2023, Department of Labor data. URL: https://www.in2013dollars.com/inflation-rate-in-2022

Vasyutynska L. INFRASTRUCTURE bonds in project financing: world experience and opportunities to Ukraine. Eastern Europe: economy, business and management. 2021. No. 3(30). DOI: https://doi.org/10.32782/easterneurope.30-13

Williamson S. D. Macroeconomics. 6th ed. Harlow : Pearson Education Limited, 2018. 731 p.

GDP of Ukraine by years. National Anti-Corruption Bureau. URL: https://nabu.ua/ua/vvp-2.html

Quarterly and annual market reviews. Ukrainian Association of Investment Business. URL: https://www.uaib.com.ua/analituaib/publ-ici-quart

Tax Code of Ukraine: Code of Ukraine dated 02.12.2010 No. 2755-VI: as of February 24 2023 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text=

On joint investment institutions: Law of Ukraine dated 07.05.2012 No. 5080-VI: as of January 1 2023 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17#Text

The total amount of direct damage caused to the infrastructure of Ukraine due to the war has increased to almost $138 billion. Kyiv School of Economics. URL: https://kse.ua/ua/about-the-school/news/zagalna-suma-pryamih-zbitkiv-zavdana-infrastructuri-ukrayini-cherez-viynu-zrosla-do-mayzhe-138-mlrd/

On capital markets and organized commodity markets: Law of Ukraine dated February 23, 2006 No. 3480-IV: as of January 3 2023. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#Text

National Bank of Ukraine. The government of Ukraine has raised UAH 211.6 billion from the sale of OVDP bonds at auctions since the beginning of the full-scale war in the equivalent of the NBU depository. National Bank of Ukraine. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/uryad-ukrayini-zaluchiv-vid-prodaju-ovdp-na-auktsionah-iz-pochatku-povnomasshtabnoyi-viyni-2116-mlrd-grn-u- equivalents--depositariy-nbu

Ministry of Finance of Ukraine. Military DSLB. Ministry of Finance of Ukraine. URL: https://mof.gov.ua/uk/local_bonds_issued_during_the_war_time-572

On currency and currency transactions: Law of Ukraine dated 06/21/2018 No. 2473-VIII: as of January 1 2023. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19#Text

On the operation of the banking system during the introduction of martial law: Decree of the National of the Bank of Ukraine dated February 24, 2022 No. 18: as of February 14 2023. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0018500-22#Text

Borensztein E., Cavallo E., dos Santos P. P. Infrastructure bonds: The case of Brazil. Inter-American Development Bank. 2022. P. 8. DOI: https://doi.org/10.18235/0004223

Inflation Rate in 2022 | Inflation Calculator. U.S. Inflation Calculator: 1635→2023, Department of Labor data. URL: https://www.in2013dollars.com/inflation-rate-in-2022

Vasyutynska L. Infrastructure bonds in project financing: world experience and opportunities to Ukraine. Eastern Europe: economy, business and management. 2021. No. 3(30). DOI: https://doi.org/10.32782/easterneurope.30-13

Переглядів статті: 364
Завантажень PDF: 242
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Бур’янов, В., & Куліш, Г. (2023). КОРПОРАТИВНІ ОБЛІГАЦІЇ У ПОВОЄННОМУ ВІДНОВЛЕННІ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-27
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ