ОГЛЯД МІЖНАРОДНИХ ТА ВІТЧИЗНЯНИХ СТАНДАРТІВ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ БІЗНЕСУ В СИСТЕМІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ключові слова: міжнародні стандарти, національні стандарти, бізнес, цілісний майновий комплекс, правове регулювання

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням міжнародних та вітчизняних стандартів оцінки вартості бізнесу та системі правового регулювання оціночної діяльності цілісного майнового комплексу та бізнесу. У статті надається сутність поняття «бізнес», «підприємство», «цілісний майновий комплекс». Обґрунтовано доцільність використання саме поняття «бізнес» як в міжнародному законодавстві так і у вітчизняному. Розглянуто сутність основних методичних підходів до оцінки вартості цілісних майнових комплексів та бізнесу та порівняння їх основних елементів. Більш детально розглянуто метод дисконтування грошового потоку та розроблено алгоритм проведення оцінки вартості бізнесу. Доведено, що використання доходного та порівняльного підходів оцінки вартості в Україні ускладнює нерозвиненістю фінансових та фондових ринків.

Посилання

Фонд державного майна України. URL: http://www.spfu.gov.ua

International Valuation Standards (IVS). URL: https://www.ivsc.org/standards/international-valuation-standards/IVS

Міжнародні стандарти фінансової звітності (IFRS). URL: http://www.ifrs.org.ua/mezhdunarodny-e-standarty-finansovoj-otchyotnosti/

Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15/paran462#n462.

Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001 № 2658-III. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-%D0%BF.

Постанова КМУ «Про затвердження Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав»» від 10.09.2003 № 1440. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2658-14.

Міжнародні стандарти оцінки. [Текст] / Пер. з англ. УТО. Київ : «Авантпост-Прим», 2012. 144 с.

Постанова КМУ «Про затвердження Національного стандарту № 3 «Оцінка цілісних майнових комплексів»» від 29.11.2006 № 1655. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1655-2006-%D0%BF

Fond derzhavnoho maina Ukrainy [The State Property Fund of Ukraine]. Availabe at: http://www.spfu.gov.ua (accessed February 10, 2023).

International Valuation Standards (IVS) [International Valuation Standards (IVS)]. Availabe at: https://www.ivsc.org/standards/international-valuation-standards/IVS (accessed February 10, 2023).

Mizhnarodni standarty finansovoi zvitnosti (IFRS) [International Financial Reporting Standards (IFRS)]. Availabe at: http://www.ifrs.org.ua/mezhdunarodny-e-standarty-finansovoj-otchyotnosti/.(accessed February 10, 2023).

Hospodarskyi kodeks Ukrainy vid 16.01.2003 № 436-IV [Economic Code of Ukraine dated January 16, 2003№ 436-IV]. Availabe at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15/paran462#n462 (accessed February 20, 2023).

Zakon Ukrainy «Pro otsinku maina, mainovykh prav ta profesiinu otsinochnu diialnist v Ukraini» vid 12.07.2001 № 2658-III [Law of Ukraine "On valuation of property, property rights and professional valuation activity in Ukraine"]. Availabe at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-%D0%BF./2001 (accessed February 20, 2023).

Postanova KMU «Pro zatverdzhennia Natsionalnoho standartu № 1 «Zahalni zasady otsinky maina i mainovykh prav»» vid 10.09.2003 № 1440 [Resolution of the CMU "On Approval of National Standard No. 1 "General Principles of Valuation of Property and Property Rights""]. Availabe at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2658-14./2003 (accessed February 20, 2023).

Mizhnarodni standarty otsinky (2012) [International assessment standards] / Per. z anhl. Kyiv: «Avantpost-Prym», 144 p. (in Ukrainian)

Postanova KMU «Pro zatverdzhennia Natsionalnoho standartu № 3 «Otsinka tsilisnykh mainovykh kompleksiv»» vid 29.11.2006 № 1655 [Resolution of the CMU "On Approval of National Standard No. 3 "Evaluation of Integrated Property Complexes"]. Availabe at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1655-2006-%D0%BF (accessed February 20, 2023).

Переглядів статті: 219
Завантажень PDF: 222
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Корецька, О., & Жихарєва, В. (2023). ОГЛЯД МІЖНАРОДНИХ ТА ВІТЧИЗНЯНИХ СТАНДАРТІВ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ БІЗНЕСУ В СИСТЕМІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-18
Розділ
ЕКОНОМІКА