ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ВІД CМАРТ-ОСВІТИ ДО СМАРТ-ЕКОНОМІКИ ТА СМАРТ-БІЗНЕСУ

  • Валентина Воронкова Інженерний навчально-науковий інститут імені Ю.М. Потебні Запорізького національного університету https://orcid.org/0000-0002-0719-1546
  • Віталіна Нікітенко Інженерний навчально-науковий інститут імені Ю.М. Потебні Запорізького національного університету https://orcid.org/0000-0001-9588-7836
  • Наталя Метеленко Інженерний навчально-науковий інститут імені Ю.М. Потебні Запорізького національного університету https://orcid.org/0000-0002-6757-3124
Ключові слова: смарт-освіта, смарт-економіка, смарт-бізнес, цифровізація, модель цифрового бізнесу

Анотація

Актуальність дослідження у тому, що поглиблений розвиток глобалізації сприяв трансформації та реформуванню економічної системи, що сприяло посиленню соціальної трансформації та глибоких змін у системі освіти, економіки, бізнесу. З розвитком і застосуванням цифрових технологій, таких як хмарні обчислення, штучний інтелект і блокчейн, цифрові зміни та хмарний розвиток стали світовою темою. Цифровізація як глобальна тенденція розвитку стала центром розвитку в усіх країнах. Метою дослідження є теоретичні і практичні виміри еволюції концепції від cмарт-освіти до смарт-економіки та смарт-бізнесу. Методологія дослідження – це застосування методів системного аналізу і синтезу, Agile-методології, системно-структурного та структурно-функціонального методів дозволили показати еволюцію концепції від cмарт-освіти до смарт-економіки та смарт-бізнесу, розкрити цифровізацію освіти, економіки і бізнесу, які перетворилася на нову вимогу адаптації до економічного та соціального розвитку, вирішення суперечності між соціальним розвитком і попитом і пропозицією талантів, а також підвищення соціальної продуктивності. У результаті дослідження здійснено конотацію «цифрової трансформації смарт-освіти»; з’ясовано економічні, соціальні та культурні чинники еволюції від смарт-освіти до смарт-економіки та смарт-бізнесу; сформовано модель цифрового бізнесу та умови його успішності; розроблено концепцію смарт-економіки та смарт-бізнесу у контексті нових викликів цифровізації і глобалізації Практичне значення дослідження у розробці концепції смарт-економіки зі штучним інтелектом, яка виступає чинник ефективності, сталості та гармонії, в яких домінують інновації, креативність, творчість.

Посилання

Ернст Ульріх фон Вайцзекер, Андерс Війкман. Come On! Капіталізм, недалекоглядність, населення і руйнування планети. Доповідь Римському клубу / переклад з англ. Ю. Сірош; за наук. ред. В. Вовка, В. Бутка. Київ : Саміт-Книга, 2019. 276 с.

Voronkova Valentyna, Venger Olga. Formation of the concept of administrative management in the conditions of rapid development of technologies, stochasticity and adaptation to changes. Humanities Studies. 2020. Vol. 3(80). P. 159–177.

Voronkova Valentina and Kyvliuk Olga, Individual at the educational space of smart-society. Interdisciplinary Studies of Complex Systems. 2017, 10–11, 88–95. P. 88–95. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17103

Voronkova Valentyna, Maksimenyuk Marina, Nikitenko Vitalina. Humanistic Management in the Context of Philosophic Anthropology: Human Dimension. «Intellectual Archive», Ontario, Canada, 2016, Vol. 5, No. 1. P. 37–48.

Nikitenko Vitalina. The impact of digitalization on value orientations changes in the modern digital society. Humanities Studies. 2019. Vol. 2(79). P. 80–94.

Oleksenko Roman. Position and role of modern economic education as the main megatrend of innovative development of Ukraine. Humanities Studies. 2019. Vol. 2(79). P. 169–181.

Олексенко Р.І., Ортіна Г.В. Формування інноваційної політики реального сектору економіки як особливого напряму розвитку України. Економіка та суспільство. 2018. Вип. 18. С. 173–180.

Портер Майкл. Конкурентна перевага. Як досягати стабільно високих результатів / пер з англ. Ірина Ємельянова, Ірина Гнатковська. Київ : Наш формат, 2019. 624 с.

Промисловий менеджмент: теорія і практика : колективна монографія / за ред. д. філос. н., проф. В.Г. Воронкової, д.е.н., проф. Н.Г. Метеленко. Запоріжжя : Запорізький національний університет. 2020. 338 с.

Райнерт Ерік С. Як багаті країни збагатіли…. і чому бідні країни лишаються бідними / пер. з англ. Петра Таращука. Київ : Темпора, 2018. 452 с.

Спенс Майкл. Нова конвергенція. Майбутнє економічного зростання в багатошаровому світі. Київ : Темпора, 2017. 352 с.

Стадвелл Джо. Чому Азії вдалося. Успіхи і невдачі найдинамічнішого регіону світу / пер. з англ. Олександра Цехановська. Київ : Наш формат, 2017. 448 с.

Чандран Наїр. Держава сталого розвитку. Майбутнє урядування, економіки та суспільства / пер. з англ. Ірина Гнатовська. Київ : Наш формат, 2020. 288 с.

Шарма Ручір. Передові країни. В очікуванні нового «економічного дива» / пер. з англ. Андрій Іщенко. Київ : Наш формат, 2018. 296 с.

Cherep А., Voronkova V., Andriukaitiene R., Nikitenko V. The concept of creative digital technologies in the tourism business in the conditions of digitalization. Humanities Studies. 2020. Vol. 5. No. 82. P. 196–209.

Ernst Ulrikh fon Vaitszeker, Anders Viikman. Come On! Kapitalizm, nedalekohliadnist, naselennia i ruinuvannia planety. Dopovid Rymskomu klubu / pereklad z anhl. Yu. Sirosh; za nauk. red. V. Vovka, V. Butka. Kyiv : Samit-Knyha, 2019. 276 s.

Voronkova Valentyna, Venger Olga. Formation of the concept of administrative management in the conditions of rapid development of technologies, stochasticity and adaptation to changes. Humanities Studies. 2020. Vol. 3(80). P. 159–177.

Voronkova Valentina and Kyvliuk Olga, Individual at the educational space of smart-society. Interdisciplinary Studies of Complex Systems. 2017, 10–11, 88–95. P. 88–95. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17103

Voronkova Valentyna, Maksimenyuk Marina, Nikitenko Vitalina. Humanistic Management in the Context of Philosophic Anthropology: Human Dimension. «Intellectual Archive», Ontario, Canada, 2016, Vol. 5, No. 1. P. 37–48.

Nikitenko Vitalina. The impact of digitalization on value orientations changes in the modern digital society. Humanities Studies. 2019. Vol. 2(79). P. 80–94.

Oleksenko Roman. Position and role of modern economic education as the main megatrend of innovative development of Ukraine. Humanities Studies. 2019. Vol. 2(79). P. 169–181.

Oleksenko R.I., Ortina H.V. Formuvannia innovatsiinoi polityky realnoho sektoru ekonomiky yak osoblyvoho napriamu rozvytku Ukrainy. Ekonomika ta suspilstvo. 2018. Vyp. 18. S. 173–180.

Porter Maikl. Konkurentna perevaha. Yak dosiahaty stabilno vysokykh rezultativ / per z anhl. Iryna Yemelianova, Iryna Hnatkovska. Kyiv : Nash format, 2019. 624 s.

Promyslovyi menedzhment: teoriia i praktyka : kolektyvna monohrafiia / za red. d. filos. n., prof. V.H. Voronkovoi, d.e.n., prof. N.H. Metelenko. Zaporizhzhia : Zaporizkyi natsionalnyi universytet. 2020. 338 s.

Rainert Erik S. Yak bahati krainy zbahatily…. i chomu bidni krainy lyshaiutsia bidnymy / per. z anhl. Petra Tarashchuka. Kyiv : Tempora, 2018. 452 s.

Spens Maikl. Nova konverhentsiia. Maibutnie ekonomichnoho zrostannia v bahatosharovomu sviti. Kyiv : Tempora, 2017. 352 s.

Stadvell Dzho. Chomu Azii vdalosia. Uspikhy i nevdachi naidynamichnishoho rehionu svitu / per. z anhl. Oleksandra Tsekhanovska. Kyiv : Nash format, 2017. 448 s.

Chandran Nair. Derzhava staloho rozvytku. Maibutnie uriaduvannia, ekonomiky ta suspilstva / per. z anhl. Iryna Hnatovska. Kyiv : Nash format, 2020. 288 s.

Sharma Ruchir. Peredovi krainy. V ochikuvanni novoho «ekonomichnoho dyva» / per. z anhl. Andrii Ishchenko. Kyiv : Nash format, 2018. 296 s.

Cherep A., Voronkova V., Andriukaitiene R., Nikitenko V. The concept of creative digital technologies in the tourism business in the conditions of digitalization. Humanities Studies. 2020. Vol. 5. No. 82. P. 196–209.

Переглядів статті: 173
Завантажень PDF: 181
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Воронкова, В., Нікітенко, В., & Метеленко, Н. (2023). ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ВІД CМАРТ-ОСВІТИ ДО СМАРТ-ЕКОНОМІКИ ТА СМАРТ-БІЗНЕСУ. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-17
Розділ
ЕКОНОМІКА