РОЛЬ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РЕГІОНАЛЬНИХ ТУРИСТИЧНИХ РИНКІВ

Ключові слова: регіональний туристичний ринок, маркетингові дослідження туристичного ринку, інструментарій маркетингового дослідження

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням дослідження регіональних туристичних ринків – сукупність економічних відносин, в основі яких знаходиться виробництво, збут і споживання комплексного турпродукту в межах певної території (Європейський, Американський, АТР, Близькосхідний). Констатовано, що дослідження регіональних туристичних ринків – це завдання двох взаємопов’язаних теоретичних та прикладних сфер: стратегічного маркетингу в туризмі та галузевих маркетингових досліджень. Виділені найбільш поширені групи методів, які застосовуються під час дослідження. Проаналізовано сучасну ситуацію, що склалася на глобальному туристичному ринку. Охарактеризовані найбільш поширені види досліджень регіональних туристичних ринків та зазначені методичні та технічні складності таких досліджень (точне встановлення кількості туристі, зокрема внутрішніх).

Посилання

Єрешко А.І, Сотніков Ю.М. Перспективи використання маркетингових онлайн-досліджень в інноваційному розвитку економіки регіону. Бізнес-навігатор. 2019. №2 (45). С. 63–66. URL: http://business-navigator.ks.ua/journals/2018/45_2_2018/14.pdf

Демків Я.В. Методичні підходи до проведення досліджень споживчих потреб на ринках високотехнологічних товарів. Вісник нац. ун-ту «Львів. політехніка» ун-ту. 2011. № 698. С. 41–49. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/11054/1/07.pdf

Зозульов О.В., Василенко А.Т. Аналіз поведінки споживачів на промисловому ринку для формування торгової пропозиції. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2017. № 14. С. 307–314. DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.14.2017.108742

Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) : навч. посіб. Київ : Альтерпрес, 2006. 436 c.

Мальська М.П, Мандюк Н.Л. Основи маркетингу у туризмі. Київ : «Центр учбової літератури», 2016. 336 с.

Окландер М.А. Маркетингові дослідження інновацій та підприємницькі ризики: монографія. Одеса : Астропринт, 2017. 284 с.

Teletov A., Nagornyi I., Nikonets М. Innovative approaches in marketing studies of industrial and technology production. Marketing and Management of Innovations. 2017. № 2. P. 57–66. DOI: https://doi.org/10.21272/mmi.2017.2-05

Yereshko A., & Sotnikov Yu. (2019). Perspektyvy vykorystannia marketynhovykh onlain-doslidzhen v innovatsiinomu rozvytku ekonomiky rehionu.[Prospects for the use of online marketing research in the innovative development of the region's economy]. Biznes-navihator, vol. 2 (45), рр. 63–66. Available at: http://business-navigator.ks.ua/journals/2018/45_2_2018/14.pdf (accessed February 25, 2023)

Demkiv Ya. (2011). Metodychni pidkhody do provedennia doslidzhen spozhyvchykh potreb na rynkakh vysokotekhnolohichnykh tovariv. [Methodical approaches to researching consumer needs in the markets of high-tech goods]. Visnyk nats. un-tu «Lviv.politekhnika», vol. 698, рр. 41–49. Available at: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/11054/1/07.pdf (accessed February 25, 2023)

Zozulov O., & Vasylenko A. (2017). Analiz povedinky spozhyvachiv na promyslovomu rynku dlia formuvannia torhovoi propozytsii. [Analysis of consumer behavior in the industrial market for the formation of a trade offer]. Ekonomichnyi visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut», vol. 14, рр. 307–314.

Liubitseva O. (2006). Rynok turystychnykh posluh (heoprostorovi aspekty) : navch. posib. [Market of tourist services (geospatial aspects)]. Kyiv : Alterpres. (in Ukrainian)

Malska M., & Mandiuk N. (2016). Osnovy marketynhu u turyzmi [Basics of marketing in tourism]. Kyiv: «Tsentr uchbovoi literatury». (in Ukrainian)

Oklander M.A. (2017). Marketynhovi doslidzhennia innovatsii ta pidpryiemnytski ryzyky: monohrafiya [Marketing research and innovation and business risks : monograph]. Odesa : Astroprynt. (in Ukrainian)

Teletov A., Nagornyi I., & Nikonets М. (2017) Innovative approaches in marketing studies of industrial and technology production. Marketing and Management of Innovations, vol. 2, рр. 57–66.

Переглядів статті: 72
Завантажень PDF: 65
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Беркова, О., & Борисюк, О. (2023). РОЛЬ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РЕГІОНАЛЬНИХ ТУРИСТИЧНИХ РИНКІВ. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-2

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають