ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: інновації, ефективність, землекористування, операційна і фінансова оренда, аграрні підприємства

Анотація

В статті розглянуто актуальні питання управління землекористуванням та нормативно-правові акти обліку операцій землекористування аграрних підприємств, визначено суб’єкти оренди землі, форми орендної плати, складові договору оренди землі та недоліки при оформленні та реєстрації, відображення оренди земельних ділянок в бухгалтерському обліку. Приділено увагу проблемам, які на практиці виникають між суб’єктами орендних відносин. Запропоновано рекомендації по вдосконаленню типового договору оренди, та висвітлені аспекти обліку оренди земельних ділянок аграрними підприємствами. Деталізовано проблеми та перспективи їх вирішення при управлінні землекористуванням, значення їх для ведення бухгалтерського обліку на аграрних підприємствах. Відзначено, що кількісна і якісна збалансованість земельних, людських та матеріальних ресурсів визначає потенційний рівень ефективності агропромислового сектора. Доведено, що комплексна оцінка земельних ресурсів стане плідною і успішною тільки за умови попереднього визначення об’єкту оцінки. Досліджено інноваційні підходи до обліку операцій землекористування аграрних підприємств.

Посилання

Андрейцев В.І. Об'єкти земельних правовідносин за новим Земельним кодексом. Науково-практичні коментарі. 2012. № 2. С. 14.

Михасюк Р.І. Регулювання земельних відносин. Львів : Укр. технології, 2012. 248 с.

Poliatykina L.I. Rationale and trends of development of small business enterprises in Ukraine. Economic and law paradigm of modern society. 2018. № 2. pp. 31–39.

Світличний О.П. Раціональне використання та охорона земельних ресурсів: поняття і зміст. Землеустрій і кадастр. 2011. № 1. С. 23–25

Третяк А.М., Дорош О.С. Управління земельними ресурсами. Навч. посібник. Вінниця : Нова Книга, 2006.– 360 с.

Хомюк Н.Л. Сутність та раціональне використання земельних ресурсів. Інноваційна економіка. 2013. № 5. С. 143–145.

Andreytsev V.I. (2012) Obiekty zemelnykh pravovidnosyn za novym Zemelnym kodeksom [Objects of land relations under the new Land Code]. Naukovo-praktychni komentari, no. 2, pp. 14. (in Ukrainian)

Mikhasyuk R.I. (2012) Rehuliuvannia zemelnykh vidnosyn [Regulation of land relations]. Lviv: Ukr. Technology. (in Ukrainian)

Poliatykina L.I. (2018) Rationale and trends of development of small business enterprises in Ukraine. Economic and law paradigm of modern society, no. 2, pp. 31–39.

Svitlichny O.P. (2011) Ratsionalne vykorystannia ta okhorona zemelnykh resursiv: poniattia i zmist [Rational use and protection of land resources: concept and content]. Zemleustrii i kadastr, no. 1, pp. 23–25. (in Ukrainian)

Tretyak A.M., Dorosh O.S. (2006) Upravlinnia zemelnymy resursamy [Land management]. Vinnytsia: New Book. (in Ukrainian)

Khomyuk N.L. (2013) Sutnist ta ratsionalne vykorystannia zemelnykh resursiv [The essence and rational use of land resources]. Innovative economy, no. 5, pp. 143–145. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 93
Завантажень PDF: 102
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Полятикін, В. (2023). ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-12
Розділ
ЕКОНОМІКА