КРЕДИТУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ

  • Андрій Білоченко Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» Національної академії аграрних наук України https://orcid.org/0000-0001-8038-9586
Ключові слова: аграрні підприємства, кредитування, кредитні ресурси, комерційні банки, норма резервування

Анотація

У статті розглянуто проблеми забезпечення аграрних підприємств України кредитними ресурсами для ведення ефективної господарської діяльності в умовах військового стану. Розглянуто загальні принципи специфіка кредитної підтримки підприємств агросектору, виходячи із сезонності їх виробничої діяльності та відповідних диспропорцій їх потреби в оборотних коштах. Розглянуто основні джерела фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств та роль кредитної підтримки для забезпечення їх ефективної діяльності. Визначено перешкоди формуванню прозорої кредитної політики відносно підприємств агросектору, котрі існують у банківській сфері. Досліджено динаміку процесів банківського кредитування після початку війни та окреслено перспективи щодо його розширення в майбутньому. Розглянуто вплив регулятивної політики Національного Банку України на кредитну активність комерційних банків в сучасних умовах.

Посилання

Галас Л. І., Дзямулич М. І., Шматковська Т. О. Особливості експортної діяльності сільськогосподарських підприємств в Україні. Економічний форум. 2021. №2. С. 74–79.

Гомза В. М. Сучасний стан кредитування аграрних підприємств: проблеми та шляхи їх вирішення. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. №6(2). С. 137–141.

Державна служба статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 01.02.2023).

Наконечна О. С. Особливості банківського кредитування аграрних підприємств України. Агросвіт. 2015. № 7. С. 26–30.

Національний банк України. URL: https://www.bank.gov.ua/ (дата звернення 01.02.2023).

Негрей, М. В., & Трофімцева, О. В. Аналіз функціонування аграрного сектору України в умовах війни. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Економічна». 2022. №102. С. 49–56.

Чорнобай, О. Особливості кредитування аграрних підприємств в умовах ринкової економіки. Економічний вісник університету. 2009. №14. С. 10–16.

Шпанель-Юхта О. І. Особливості банківського кредитування в умовах війни. Економіка та суспільство. 2022. №45.

Halas, L. I., Dziamulych, M. I., & Shmatkovska T. O. (2021). Osoblyvosti eksportnoi diialnosti silskohospodarskykh pidpryiemstv v Ukraine [Peculiarities of export activity of agricultural enterprises in Ukraine]. Economichnyi Forum, vol. 2, pp. 74–79. (in Ukrainian)

Gomza, V. M. (2014). Suchasniy stan kredytuvannia ahrarnykh pidpryiemstv: problem ta shliakhy jikh vyrishennia [The current state of lending to agricultural enterprises: problems and ways to solve them]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnogo universytetu, vol. 6(2), pp. 137–141. (in Ukrainian)

State Statistics Service of Ukraine. Retrieved from: https://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed on 01.02.2023).

Nakonechnа, О. S. (2015). Osoblyvosti bankivskogo kredytuvannia agrarnykh pidpryiemstv Ukrainy [The peculiarities of bank lending of ukrainian agricultural enterprises]. Agrosvit, vol. 7, pp. 26–30. (in Ukrainian)

National Bank of Ukraine. Retrieved from: https://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed on 01.02.2023).

Negrei, M. V., & Trofimtseva, O. V. (2022). Analiz funktsionuvannia agrarnogo sektoru ukrainy v umovakh vijiny [Analysis of the functioning of the agricultural sector of Ukraine in the conditions of war]. Visnyk Kharkivskogo Natsionalnogo Universytetu imeni V. N. Karazina, seria "Economichna", vol. 102, pp. 49–56. (in Ukrainian)

Chornobai, O. (2009). Osoblyvosti kredytuvannia agrarnykh pidpryiemstv v umovakh rynkovoi ekonomiky [Peculiarities of lending to agricultural enterprises in the conditions of a market economy]. Ekonomichnyi visnyk universytetu, vol. 14, pp. 10–16. (in Ukrainian)

Shpanel-Yukhta, O. I. (2022). Osoblyvosti bankivskogo kredytuvannia v umovakh viiny [Peculiarities of bank crediting in the conditions of war]. Ekonomika ta suspilstvo, vol. 45. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 363
Завантажень PDF: 371
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Білоченко, А. (2023). КРЕДИТУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-3
Розділ
ЕКОНОМІКА