«ПРОМИСЛОВИЙ БЕЗВІЗ»: ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО РИНКУ ПРОМИСЛОВИХ ТОВАРІВ

Ключові слова: технічні бар’єри, Угода АСАА, експортні витрати, сектори продукції, інституційна інфраструктура якості

Анотація

Стаття присвячена аналізу досягнень України на шляху до підписання Угоди про оцінку відповідності та прийняття промислової продукції (ACAA), яка може стати одним із способів усунення технічних бар’єрів у торгівлі між Україною і ЄС. Метою даної роботи є аналіз переваг та економічних наслідків, поточного стану, досягнень та проблем України у виконанні взятих на себе зобов’язань, необхідних для укладення Угоди АСАА. Обґрунтовано основні переваги укладання Угоди АСАА для України. Досліджено поточний стан виконання зобов’язань України на шляху до підписання Угоди АСАА. Показано певні ризики для підписання угоди, зокрема в напрямках акредитації, оцінки відповідності та ринкового нагляду. Зроблено висновок, що Україна практично готова до підписання даної Угоди в трьох секторах продукції (машини, електромагнітна сумісність, обладнання та низьковольтне електричне обладнання).

Посилання

Технічне регулювання в ЄС. Представництво України при Європейському Союзі. URL: http://surl.li/fbhvc (дата звернення: 22.02.2023).

Хорунжа М. Що таке зона вільної торгівлі? URL: https://kse.ua/ua/community/stories/shho-take-zona-vilnoyi-torgivli/

Миценко І. М., Сухомлин М. О., Юрченко О. В. Зовнішньоторговельні відносини України з країнами ЄС: стан, тенденції та пріоритети розвитку. Економічний вісник Донбасу. 2021. № 3(65). С. 81–91.

Романський М. М., Петренко К. В. Динаміка та розвиток зовнішньо-торгівельних відносин Україна-ЄС, в процесі євроінтеграції України. Актуальні проблеми економіки та управління: збірник наукових праць. 2020. № 14. URL: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/205845

Бестужева С. В. Розвиток системи нетарифного регулювання зовнішньої торгівлі України: теоретико-прикладний аспект. Інфраструктура ринку. Електронний науково-практичний журнал. 2021. № 51. С. 9–15.

Шевчук С. В. Нетарифне регулювання як важливий механізм забезпечення митних інтересів держави. Економiка та держава. 2019. № 3. С. 71–77.

Артюх Т. М., Григоренко І. В. Стратегія реформування системи технічного регулювання в контексті створення привабливого бізнес-середовища в Україні. Вісник Черкаського університету. Серія: Економічні науки. 2015. № 33. С. 3–8.

Віткін Л. М. Стратегія реформування системи технічного регулювання в Україні. URL: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/6599/1/MSIE2017_P018-022.pdf

Дятлова В. В. Система організаційно-технічного регулювання економіки: трансформаційні процеси в Україні : монографія / В. В. Дятлова; Донец. держ. ун-т упр. Донецьк : ВІК, 2011. 399 c.

Притульська Н. О., Мотузка Ю. В. Технічне регулювання: міжнародні практики та вітчизняні реалії. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2015. № 3 (1). С. 5–21.

Шаповал В. Ю. Міжнародна практика і досвід технічного регулювання. Стандартизація, сертифікація, якість. 2011. № 2. С. 16–22.

Стеблянко М. Д. Оцінка, проблеми та шляхи вдосконалення технічного регулювання зовнішньоекономічної діяльності у світі. Бізнес Інформ. 2013. № 12. С. 77–81.

Мартинюк Л. А. Інституційне забезпечення реформування системи технічного регулювання в Україні. Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор», 2019. № 4 (53). С. 50–57.

Кривошея С. О., Дядюра К. О. Обґрунтування національної системи технічного регулювання та її трансформація до загальноєвропейської. Технологічний аудит та резерви виробництва. 2015. № 2/3 (22). С. 56–67.

Ступак В. В. Імплементація угоди про асоціацію Україна-ЄС: угода АСАА. URL: https://eprints.oa.edu.ua/8293/1/34.pdf

Беренда С. В. «Промисловий безвіз» як можливість збільшення українського експорту до ЄС. Економіко-правові проблеми розвитку та сприяння господарській діяльності в сучасних умовах : збірник наукових праць за матеріалами ІІ Круглого столу, м. Харків, 17 травня 2019 р. Харків : НДІ ПЗІР НАПрН України, 2019. С. 68–73.

Чорна Т. М., Сагайдак І. С. Угода АСАА: черговий етап на шляху усунення технічних бар’єрів у торгівлі між Україною та ЄС. Якість і безпека харчових продуктів : збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 11-12 листопада 2021 р. Київ : НУХТ, 2021. С. 163–164.

Промисловий безвіз із ЄС: чи готова Україна до цього? URL: https://24tv.ua/ugoda-pro-asotsiatsiyu-yak-ukrayina-boretsya-za-promisloviy-bezviz_n1492744

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : Угоду ратифіковано із заявою Законом від 16.09.2014 р. № 1678-VII. Дата оновлення: 25.10.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011 (дата звернення: 20.01.2023).

Громов О. Промисловий безвіз: ще один крок до ЄС. Урядовий курєр. URL: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/promislovij-bezviz-she-odin-krok-do-yes/

Куликова В. Набираємо швидкість: яка користь Україні від митного та промислового безвізів. ЕВА. URL: http://surl.li/fbibh

Мовчан В. «Промисловий безвіз» із ЄС – іміджеві переваги та реальні підводні камені. Дзеркало тижня. URL: https://zn.ua/ukr/author/Veronika_Movchan

Терещенко О., Калайда І. Технічні бар’єри у торгівлі в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Юридична газета online. № 9-10 (507-508). URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/mizhnarodne-pravo-investiciyi/tehnichni-bareri-u-torgivli-v-konteksti-ugodi-pro-asociaciyu-mizh-ukrayinoyu-ta-es.html

Movchan V., Polushkin G., Sakha D. The future of ACAA between the EU and Ukraine: what to expect? (Berlin/Kyiv, May 2021). Presentation of joint research, panel discussion, questions and answers. URL: https://www.german-economic-team.com/wp-content/uploads/2021/12/GET_UKR_PB_04_2021.pdf

Tekhnichne rehuliuvannia v YeS. Predstavnytstvo Ukrainy pry Yevropeiskomu Soiuzi [Technical regulation in the EU. Representation of Ukraine under the European Union]. Available at: http://surl.li/fbhvc (accessed: 22.02.2023).

Khorunzha M. Shcho take zona vilnoi torhivli? [What is a free trade zone?]. Available at: https://kse.ua/ua/community/stories/shho-take-zona-vilnoyi-torgivli/

Mytsenko I. M., Sukhomlyn M. O., Yurchenko O. V. (2021). Zovnishnotorhovelni vidnosyny Ukrainy z krainamy YeS: stan, tendentsii ta priorytety rozvytku [Foreign trade relations of Ukraine with EU countries: state, trends and priorities of development]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu, vol. 3(65), pp. 81–91.

Romanskyi M. M., Petrenko K. V. (2020). Dynamika ta rozvytok zovnishno-torhivelnykh vidnosyn Ukraina-YeS, v protsesi yevrointehratsii Ukrainy [Dynamics and development of foreign trade relations Ukraine-EU, in the process of European integration of Ukraine]. Aktualni problemy ekonomiky ta upravlinnia: zbirnyk naukovykh prats. № 14. Available at: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/205845

Bestuzheva S. V. (2021). Rozvytok systemy netaryfnoho rehuliuvannia zovnishnoi torhivli Ukrainy: teoretyko-prykladnyi aspekt [Development of the system of non-tariff regulation of foreign trade of Ukraine: theoretical and applied aspect]. Infrastruktura rynku, vol. 51, pp. 9–15.

Shevchuk S. V. (2019). Netaryfne rehuliuvannia yak vazhlyvyi mekhanizm zabezpechennia mytnykh interesiv derzhavy [Non -tariff regulation as an important mechanism for ensuring the customs interests of the state]. Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 71–77.

Artiukh T. M., Hryhorenko I. V. (2015). Stratehiia reformuvannia systemy tekhnichnoho rehuliuvannia v konteksti stvorennia pryvablyvoho biznes-seredovyshcha v Ukraini [Strategy of reforming the system of technical regulation in the context of creating an attractive business environment in Ukraine]. Visnyk Cherkaskoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 33, pp. 3–8.

Vitkin L. M. Stratehiia reformuvannia systemy tekhnichnoho rehuliuvannia v Ukraini [Strategy of reforming the technical regulation system in Ukraine]. Available at: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/6599/1/MSIE2017_P018-022.pdf

Diatlova V. V. (2011). Systema orhanizatsiino-tekhnichnoho rehuliuvannia ekonomiky: transformatsiini protsesy v Ukraini : monohrafiia [The system of organizational and technical regulation of the economy: transformation processes in Ukraine: monograph]; Donets. derzh. un-t upr. Donetsk : VIK, 399 p.

Prytulska N. O., Motuzka Yu. V. (2015). Tekhnichne rehuliuvannia: mizhnarodni praktyky ta vitchyzniani realii [Technical regulation: international practices and domestic realities]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu, vol. 3 (1), pp. 5–21.

Shapoval V. Yu. (2011). Mizhnarodna praktyka i dosvid tekhnichnoho rehuliuvannia [International practice and experience of technical regulation]. Standartyzatsiia, sertyfikatsiia, yakist, vol. 2, pp. 16–22.

Steblianko M. D. (2013). Otsinka, problemy ta shliakhy vdoskonalennia tekhnichnoho rehuliuvannia zovnishnoekonomichnoi diialnosti u sviti [Assessment, problems and ways of improving the technical regulation of foreign economic activity in the world]. Biznes Inform, vol. 12, pp. 77–81.

Martyniuk L. A. (2019). Instytutsiine zabezpechennia reformuvannia systemy tekhnichnoho rehuliuvannia v Ukraini [Institutional support for reforming the technical regulation system in Ukraine]. Naukovo-vyrobnychyi zhurnal «Biznes-navihator», vol. 4 (53), pp. 50–57.

Kryvosheia S. O., Diadiura K. O. (2015). Obgruntuvannia natsionalnoi systemy tekhnichnoho rehuliuvannia ta yii transformatsiia do zahalnoievropeiskoi [Substantiation of the national system of technical regulation and its transformation to pan -European]. Tekhnolohichnyi audyt ta rezervy vyrobnytstva, vol. 2/3 (22), pp. 56–67.

Stupak V. V. Implementatsiia uhody pro asotsiatsiiu Ukraina-YeS: uhoda ASAA [Implementation of the EU-Ukraine Association Agreement: ASAA Agreement]. Available at: https://eprints.oa.edu.ua/8293/1/34.pdf

Berenda S. V. (2019). «Promyslovyi bezviz» yak mozhlyvist zbilshennia ukrainskoho eksportu do YeS ["Industrial visa waiver" as an opportunity to increase Ukrainian exports to the EU]. Ekonomiko-pravovi problemy rozvytku ta spryiannia hospodarskii diialnosti v suchasnykh umovakh : zbirnyk naukovykh prats za materialamy II Kruhloho stolu, m. Kharkiv, 17 travnia 2019 r. Kharkiv : NDI PZIR NAPrN Ukrainy, pp. 68–73.

Chorna T. M., Sahaidak I. S. (2021). Uhoda ASAA: cherhovyi etap na shliakhu usunennia tekhnichnykh barieriv u torhivli mizh Ukrainoiu ta YeS [Agree ASAA: Another stage on the way to eliminate technical barriers in trade between Ukraine and the EU]. Yakist i bezpeka kharchovykh produktiv : zbirnyk tez V Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, m. Kyiv, 11-12 lystopada 2021 r. Kyiv : NUKhT, pp. 163–164.

Promyslovyi bezviz iz YeS: chy hotova Ukraina do tsoho? [Industrial visa waiver with the EU: Is Ukraine ready for it?]. Available at: https://24tv.ua/ugoda-pro-asotsiatsiyu-yak-ukrayina-boretsya-za-promisloviy-bezviz_n1492744

Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony : Uhodu ratyfikovano iz zaiavoiu Zakonom vid 16.09.2014 r. № 1678-VII. Data onovlennia: 25.10.2022 [The Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Community on Atomic Energy and their Member States, on the other hand: the agreement was ratified with the statement of Law of September 16, 2014 No. 1678-VII. Updating date: 25.10.2022]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011 (accessed: 20.01.2023).

Hromov O. Promyslovyi bezviz: shche odyn krok do YeS. Uriadovyi kurier [Industrial visa waiver: another step to the EU. Government Courier]. Available at: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/promislovij-bezviz-she-odin-krok-do-yes/

Kulykova V. Nabyraiemo shvydkist: yaka koryst Ukraini vid mytnoho ta promyslovoho bezviziv. EVA [We are gaining speed: what is the benefit of Ukraine from customs and industrial visa-free visa]. Available at: http://surl.li/fbibh

Movchan V. «Promyslovyi bezviz» iz YeS – imidzhevi perevahy ta realni pidvodni kameni ["Industrial visa waiver" with the EU - image advantages and real pitfalls]. Dzerkalo tyzhnia. Available at: https://zn.ua/ukr/author/Veronika_Movchan

Tereshchenko O., Kalaida I. Tekhnichni bariery u torhivli v konteksti Uhody pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu ta YeS [Technical barriers in trade in the context of the Association Agreement between Ukraine and the EU]. Yurydychna hazeta online. № 9-10 (507-508). Available at: https://yur-gazeta.com/publications/practice/mizhnarodne-pravo-investiciyi/tehnichni-bareri-u-torgivli-v-konteksti-ugodi-pro-asociaciyu-mizh-ukrayinoyu-ta-es.html

Movchan V., Polushkin G., Sakha D. The future of ACAA between the EU and Ukraine: what to expect? (Berlin/Kyiv, May 2021). Presentation of joint research, panel discussion, questions and answers. Available at: https://www.german-economic-team.com/wp-content/uploads/2021/12/GET_UKR_PB_04_2021.pdf

Переглядів статті: 164
Завантажень PDF: 106
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Сагайдак, І., Чорна, Т., & Балагура, О. (2023). «ПРОМИСЛОВИЙ БЕЗВІЗ»: ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО РИНКУ ПРОМИСЛОВИХ ТОВАРІВ. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-90
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ