ЕТИКА РЕКЛАМИ В СУЧАСНОМУ МАРКЕТИНГУ

Ключові слова: реклама, маркетинг, етика, соціальна відповідальність, комунікативна політика підприємства

Анотація

Сучасний світ вже неможливо уявити собі без рекламних роликів в інтернеті і на телебаченні, банерів, плакатів, вивісок, афіш і т.п. По своїй суті реклама є цілим комплексом звукових, словесних, писемних та образотворчих прийомів, які створюють більше можливостей для впливу на потенційного клієнта. Мистецтво, економічні і політичні характеристики суспільства завжди було частиною реклами, впливаючи на неї через систему моральних та етичних цінностей, культурних образів, естетичних установок як способів перетворення предметної реальності. Саме тому рівень, темпи розвитку та поширення реклами залежить, в першу чергу, від рівня свободи дій соціуму як сукупності індивідуумів в політичній, економічній чи культурній площині. Реклама, в різних свої проявах, є обов’язковим елементом маркетингової діяльності будь-якого сучасного підприємства. Головною комерційною метою маркетингу є збільшення обсягів і темпів продажів для забезпечення ефективності діяльності підприємства, а реклама грає роль основного «локомотива», що рухає вперед весь комплекс задач, які стосуються питань просування продукції. При цьому, перед маркетологами може виникати спокуса подати рекламну інформацію у найпривабливішому вигляді, висвітливши тільки переваги об’єкта реклами, приховавши недоліки, або заради отримання якомога більшого прибутку, взагалі подати невірну, викривлену, недостовірну інформацію. Та сучасний бізнес, що орієнтується на концепцію соціально відповідального маркетингу, в основу якої покладено базові принципи етики маркетингу, не сприймає рекламну діяльність, головним девізом якої є «прибуток понад усе».

Посилання

Видишенко В. М. Етика : навчальний посібник. Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007.

Джефкінс Ф. Реклама: практичний посібник. Київ : Знання, 2001. 456 с.

Грицюта Н. М. Етика рекламної діяльності : навчальний посібник. Харків : Оберіг, 2008. 256 с.

Малахов В. А. Етика : навчальний посібник. Київ : Либідь, 2001. 384 с.

Минко Л.М. Етика маркетингу. «Ефективна економіка». 2023. № 2. URL: https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/1179/1188 (дата звернення: 26.02.2023)

Срібняк І. Історія журналістики: виникнення та розвиток новинних мас-медіа в країнах Європи, Азії та Північної Америки (ХVІІ-ХХ ст.) : підручник. Київ, Міжнародний науково-освітній консорціум імені Люсьєна Февра, 2018. 156 с. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/185262483.pdf. (дата звернення: 07.02.2023)

Підкова І. М. Світова історія ХХ століття: енциклопедичний словник. Львів : Літопис, 2008. 976 с.

Подоляка Н. С. Історія реклами : конспект лекцій. Суми : Сумський державний університет, 2015. 193 с.

Consolidated ICC Code of advertising and Marketing Communication. URL: https://iccwbo.org/publication/icc-advertising-and-marketing-communications-code/. (дата звернення: 02.02.2023)

Kotler P. What Consumerism Means for Marketers. Harvard Business Review. 1972. Vol. 50. рр. 48–57.

Kotler P., Zaltman G. Social Marketing: An Approach to Planned Social Change. Journal of Marketing. URL: http://www.sfu.ca/cmns/faculty/laba_m/425/07-fall/documents/Kotler-Zaltman.pdf. (дата звернення: 04.02.2023)

Vydyshenko V. M. (2007), Etyka: navchal'nyj posibnyk, SumDPU im. A. S. Makarenka, Sumy, Ukraine.

Dzhefkins F. (2001), Reklama: praktychnyj posibnyk, Znannia, Kyiv, Ukraine.

Hrytsiuta N. M. (2008), Etyka reklamnoi diial'nosti: navchal'nyj posibnyk, Oberih, Kharkiv, Ukraine.

Malakhov V. A. (2001), Etyka: navchal'nyj posibnyk, Lybid', Kyiv, Ukraine.

Mynko L.M. (2023), “Marketing etics”, Efektyvna ekonomika , [Online], vol 2. Available at: https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/1179/1188 (accessed: 24.02.2023)

Sribniak I. (2018), Istoriia zhurnalistyky: vynyknennia ta rozvytok novynnykh mas-media v krainakh Yevropy, Azii ta Pivnichnoi Ameryky (KhVII-KhKh st.) [The history of journalism: the emergence and development of news mass media in the countries of Europe, Asia and North America (XVII-XX centuries)], Mizhnarodnyj naukovo-osvitnij konsortsium imeni Lius'iena Fevra, Kyiv, Ukraine. Available at: https://core.ac.uk/download/pdf/185262483.pdf. (accessed: 07.02.2023)

Pidkova I. M. (2008), Svitova istoriia KhKh stolittia: entsyklopedychnyj slovnyk, Litopys, L'viv, Ukraine.

Podoliaka N. S. (2015), Istoriia reklamy: konspekt lektsij, Sums'kyj derzhavnyj universytet, Sumy, Ukraine.

Consolidated ICC Code of advertising and Marketing Communication. Available at: https://iccwbo.org/publication/icc-advertising-and-marketing-communications-code/. (accessed: 02.02.2023)

Kotler P. (1972), What Consumerism Means for Marketers. Harvard Business Review. Vol. 50. p. 48–57.

Kotler P., Zaltman G. Social Marketing: An Approach to Planned Social Change. Journal of Marketing. Available at: http://www.sfu.ca/cmns/faculty/laba_m/425/07-fall/documents/Kotler-Zaltman.pdf. (accessed: 04.02.2023)

Переглядів статті: 231
Завантажень PDF: 348
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Минко, Л. (2023). ЕТИКА РЕКЛАМИ В СУЧАСНОМУ МАРКЕТИНГУ. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-76
Розділ
МАРКЕТИНГ