АНАЛІЗ ТА АУДИТ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: капітал, структура капіталу, аналіз структури капіталу, аудит, транспортні підприємства

Анотація

Стаття присвячена обґрунтуванню особливостей аналізу структури капіталу транспортних підприємств та аудит для забезпечення повної і достовірної інформації про фінансовий стан підприємства, його фінансову стійкість та перспективну платоспроможність. Проаналізовано та систематизовано підходи до аналізу структури капіталу за працями іноземних та вітчизняних вчених, а також вітчизняних нормативно-правових актів з питань оцінки кредитоспроможності та формування публічної звітності підприємств. Досліджено динаміку коефіцієнта заборгованості підприємств України на основі динаміка капіталу підприємств України загалом та транспортних підприємств зокрема. Визначено оптимальну систему відносних показників аналізу структури капіталу та адаптовано до аналізу за даними фінансової звітності. Окреслено основні положення аудиту структури капіталу транспортних підприємств.

Посилання

Brigham Eugene F., Ehrhardt Michael C. Financial Management: Theory & Practice. Cengage Learning, 2013. 1200 р.

Hakim M.Z., Naelufar Y. Analysis of profit growth, profitability, capital structure, liquidity and company size of profit quality. Jurnal Akademi Akuntansi. 2020. № 3(1). Рр. 12–35.

Ponce H. G., Morán-Montalvo C., Murillo R. P. Determinants of capital structure: An empirical study of the manufacturing sector at Ecuador. Contaduría y Administración. 2019. 64(2). Pр. 1–18. DOI:10.22201/fca.24488410e.2018.1848

Serghiescu L., Văidean V.-L. Determinant Factors of the Capital Structure of a Firm- an Empirical Analysis. Procedia Economics and Finance. 2014. Volume 15. Pр. 1447–1457.

Киш Л.М. Аналіз структури капіталу та можливості її оптимізації. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 2. С. 70–78.

Мастюк Д. Методичний інструментарій оцінювання ефективності управління структурою капіталу енергогенеруючих акціонерних товариств. Схід : 2018. Т. 1 (153). C. 5–12.

Петченко М.В., Булка А.О. Аналіз структури капіталу ПАТ «Укртатнафта». Інфраструктура ринку. 2018. № 25. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/25_2018_ukr/66.pdf (дата звернення: 10.02.2023).

Пилипенко О. В., Соколова Е. О. Методичні підходи до оцінки і оптимізації структури капіталу підприємства залізничного транспорту. Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління». 2016. Bun. 35. С. 97–114.

Слободян Н.Г., Яценко Т.В. Аналіз та оптимізація структури капіталу в стратегії підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2016. Вип. 17. С. 137–140.

Циганов С.А., Заліско О.І. Емпіричний аналіз структури капіталу сучасних транснаціональних корпорацій. Фінанси України. 2016. № 12. С. 105–123.

Шубіна С. В., Іщенко Т. І., Іщенко К. І., Мірошник О. Ю. Методика аналізу структури капіталу та її впливу на прибутковість підприємства (на прикладі ПАТ «САН ІнБев Україна»). Вісник Університету банківської справи. 2017. № 1. С. 78–83.

Юрій Е.О., Бербека Л.А. Місце дослідження структури капіталу в оцінці фінансової стійкості підприємства. Причорноморські економічні студії. 2017. № 22. С. 146–149.

Про затвердження Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями: Постанова Національного банку України від 30.06.2016 № 351. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0351500-16#n746 (дата звернення: 10.02.2023).

Про затвердження Порядку проведення оцінки фінансового стану потенційного бенефіціара інвестиційного проекту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності, а також визначення виду забезпечення для обслуговування та погашення позики, наданої за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, обслуговування якої здійснюватиметься за рахунок коштів бенефіціара: Наказ Міністерства фінансів України від 14.07.2016 № 616. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1095-16#Text (дата звернення: 15.02.2023).

Методичні рекомендації зі складання звіту про управління від 07.12.2018 № 982. URL: https://document.vobu.ua/doc/3425 (дата звернення: 15.02.2023).

Показники діяльності суб’єктів господарювання. URL: https://ukrstat.gov.ua (дата звернення: 12.02.2023).

Brigham, Eugene F., Ehrhardt, Michael C. (2013). Financial Management: Theory & Practice. Cengage Learning.

Hakim, M.Z., & Naelufar, Y. (2020). Analysis of profit growth, profitability, capital structure, liquidity and company size of profit quality. Jurnal Akademi Akuntansi, 3(1), 12–35. https://doi.org/10.22219/jaa.v3i1.10348.

Ponce, H. G., Morán-Montalvo, C., & Murillo, R. P. (2019). Determinants of capital structure: An empirical study of the manufacturing sector at Ecuador. Contaduría y Administración, 64(2), 1–18. https://doi.org/10.22201/fca.24488410e.2018.1848

Serghiescu, L., & Văidean, V.-L. (2014). Determinant Factors of the Capital Structure of a Firm- an Empirical Analysis. Procedia Economics and Finance, 15, 1447–1457. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(14)00610-8.

Kysh, L.M. (2017). Analiz struktury kapitalu ta mozhlyvosti yii optymizatsii [Analysis of the capital structure and the possibility of its optimization]. Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky ‒ Economy. Finances. Management: topical issues of science and practice, 2, 70–78 [in Ukrainian].

Mastiuk, D. (2018). Metodychnyi instrumentarii otsiniuvannia efektyvnosti upravlinnia strukturoiu kapitalu enerhoheneruiuchykh aktsionernykh tovarystv [Methodical tools for evaluating the effectiveness of capital structure management of energy-generating joint-stock companies]. Skhid ‒ East, 1 (153), 5–12 [in Ukrainian].

Petchenko, M.V., & Bulka, A.O. (2018). Analiz struktury kapitalu PAT «Ukrtatnafta» [Analysis of the capital structure of PJSC Ukrtatnafta]. Infrastruktura rynku ‒ Market infrastructure, 25. Retrieved from http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/25_2018_ukr/66.pdf [in Ukrainian].

Pylypenko, O. V., & Sokolova, E. O. (2016). Metodychni pidkhody do otsinky i optymizatsii struktury kapitalu pidpryiemstva zaliznychnoho transport [Methodical approaches to the assessment and optimization of the capital structure of the railway transport enterprise]. Zbirnyk naukovykh prats DETUT. Seriia «Ekonomika i upravlinnia» ‒ Collection of scientific papers DETUT. Series "Economics and Management", 35, 97–114. [in Ukrainian].

Slobodian, N.H., & Yatsenko, T.V. (2016). Analiz ta optymizatsiia struktury kapitalu v stratehii pidpryiemstva [Analysis and optimization of the capital structure in the company's strategy]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu ‒ Scientific Bulletin of Kherson State University, 17, 137–140. [in Ukrainian].

Tsyhanov, S. A., & Zalisko, O. I. (2018). Empirychnyi analiz struktury kapitalu suchasnykh transnatsionalnykh korporatsii [Empirical analysis of the capital structure of modern transnational corporations]. Finansy Ukrainy ‒ Finances of Ukraine, 12, 105–123. [in Ukrainian].

Shubina, S. V., Ishchenko, T. I., Ishchenko, K. I., & Miroshnyk, O. Yu. (2017). Metodyka analizu struktury kapitalu ta yii vplyvu na prybutkovist pidpryiemstva (na prykladi PAT «SAN InBev Ukraina». [The method of analyzing the capital structure and its influence on the profitability of the enterprise (on the example of PJSC "SAN InBev Ukraine"]. Visnyk Universytetu bankivskoi spravy ‒ Bulletin of the University of Banking, 1, 78–83. [in Ukrainian].

Iurii, E.O., & Berbeka, L.A. (2017). Mistse doslidzhennia struktury kapitalu v otsintsi finansovoi stiikosti pidpryiemstva [The place of research of the capital structure in the assessment of the financial stability of the enterprise]. Prychornomorski ekonomichni studii ‒ Black Sea Economic Studies, 22, 146–149. [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro vyznachennia bankamy Ukrainy rozmiru kredytnoho ryzyku za aktyvnymy bankivskymy operatsiiamy: Postanova Natsionalnoho banku Ukrainy vid 30.06.2016 № 351 [On the approval of the Regulation on the determination by banks of Ukraine of the amount of credit risk for active banking operations: Resolution of the National Bank of Ukraine dated 30.06.2016 No. 351]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0351500-16#n746.

Pro zatverdzhennia Poriadku provedennia otsinky finansovoho stanu potentsiinoho benefitsiara investytsiinoho proektu, realizatsiia yakoho peredbachaietsia na umovakh finansovoi samookupnosti, a takozh vyznachennia vydu zabezpechennia dlia obsluhovuvannia ta pohashennia pozyky, nadanoi za rakhunok koshtiv mizhnarodnykh finansovykh orhanizatsii, obsluhovuvannia yakoi zdiisniuvatymetsia za rakhunok koshtiv benefitsiara: Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 14.07.2016 № 616 [On the approval of the Procedure for assessing the financial condition of a potential beneficiary of an investment project, the implementation of which is expected to be financially self-sufficient, as well as determining the type of security for the servicing and repayment of the loan provided at the expense of international financial organizations, the servicing of which will be carried out at the expense of the beneficiary: Order Ministry of Finance of Ukraine dated 14.07.2016 No. 616]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1095-16#Text

Metodychni rekomendatsii zi skladannia zvitu pro upravlinnia vid 07.12.2018 № 982. Retrieved from https://document.vobu.ua/doc/3425

Pokaznyky diialnosti subiektiv hospodariuvannia. Retrieved from https://ukrstat.gov.ua

Переглядів статті: 120
Завантажень PDF: 79
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Турпак, Т., Бойко, Н., & Бойко, А. (2023). АНАЛІЗ ТА АУДИТ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-91
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ