РОЗВИТОК МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА

  • Леонід Прокопович Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова https://orcid.org/0000-0003-2561-8862
  • Світлана Бурлан Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова https://orcid.org/0000-0002-1838-6891
Ключові слова: фінансовий результат, витрати, собівартість, регресія, методи машинного навчання

Анотація

В статті розглянута проблема підвищення достовірності прогнозування фінансових результатів діяльності підприємства в умовах використання різних сучасних підходів для побудови регресивних моделей. На основі даних фінансової звітності підприємства, яке досліджувалося, проаналізовано характер існуючої залежності рівня чистого фінансового результату діяльності підприємства від собівартості реалізованої продукції та величини витрат звітного періоду. Запропоновані лінійні та нелінійні регресивні моделі для прогнозування величини фінансового результату на основі метода найменших квадратів, а також, як альтернатива до регресивним моделям - моделі на основі машинного навчання. Виконано порівняльний аналіз отриманих моделей щодо можливості їх використання для побудови прогнозу величини чистого фінансового результату діяльності підприємства. За результатами проведеного дослідження визначено переваги моделі на основі нейронної мережі для фінансового прогнозування.

Посилання

Артюх-Пасюта О.В., Мілька А.І. Оцінка достовірності інформації у фінансовій звітності підприємства на основі моделей Дж. Монтьє, М.Д. Беніша та М.Л. Роксас. Економіка та суспільство. 2022. № 40. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1525/1467

Глущенко А.М. Прогнозування фінансових результатів діяльності металургійних підприємств. Економіка і суспільство. 2018. № 19. С. 1400–1408. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/19_ukr/209.pdf

Кононенко Ж.А., Песцова-Світалка О.С., Петренко В.О. Прогнозування фінансових результатів як елемент планування розвитку діяльності підприємства. Інфраструктура ринку. 2019. № 36. С. 171–177. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/36_2019_ukr/29.pdf

Мелень О.В., Майструк О.Д. Дослідження та аналіз проблемних питань організації обліку фінансових результатів. Економіка і суспільство. 2017. № 13. С. 1385–1390. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/13_ukr/231.pdf

Нагорна І.В., Бондаренко В.О. Облік і аналіз фінансового результату в системі управління підприємством. Ефективна економіка. 2021. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2021/105.pdf

Назаренко О.В., Лукаш Р.В. Фінансові результати: сутність та особливості організації бухгалтерського обліку. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 22. С. 19–25. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/22_2018/5.pdf

Струк Н.С., Муц Ю.І. Перспективи розвитку методичного підходу до аналізу фінансових результатів на підприємстві. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2017. № 24-1. С. 109–113. URL: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2017/24-2-2017/25.pdf

Томчук О.Ф., Томчук В.В. Роль звіту про фінансові результати в інформаційному забезпеченні аналізу фінансового стану підприємства. Інфраструктура ринку. 2018. № 17. С. 462–470. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/17_2018_ukr/76.pdf

Швець Ю.О. Прогнозування показників фінансового стану як елемент управління операційною діяльністю підприємств машинобудування у кризових умовах. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2020. № 42. С. 89–94. URL: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2020/42-2020/18.pdf

Artyukh-Pasyuta O., Milka A. (2022) Otsinka dostovirnosti informatsii u finansovii zvitnosti pidpryiemstva na osnovi modelei J. Montie, M.D. Benisha ta M.L. Roksas [Assessment of the reliability of information in the company's financial statements based on models J. Monthier, M.D. Benisha and M.L. Roxas]. Ekonomika i suspilstvo, no. 40. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1525/1467 (in Ukrainian)

Glushchenko A.M. (2018) Prohnozuvannia finansovykh rezultativ diialnosti metalurhiinykh pidpryiemstv [Forecasting the financial performance of metallurgical enterprises]. Ekonomika i suspilstvo, no. 19, pp. 1400–1408. Available at: https://economyandsociety.in.ua/journals/19_ukr/209.pdf (in Ukrainian)

Kononenko Zh., Pestsova-Svitalka O., Petrenko V. (2019) Prohnozuvannia finansovykh rezultativ yak element planuvannia rozvytku diialnosti pidpryiemstva [Forecasting financial results as an element of enterprise development planning]. Infrastruktura rynku, no. 36, pp. 171–177. Available at: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/36_2019_ukr/29.pdf (in Ukrainian)

Melen E.V., Maistruk O.D. (2017) Doslidzhennia ta analiz problemnykh pytan orhanizatsii obliku finansovykh rezultativ [Study and analysis of problems of the organization of accounting financial results]. Ekonomika i suspilstvo, no. 13, pp. 1385–1390. Available at: https://economyandsociety.in.ua/journals/13_ukr/231.pdf (in Ukrainian)

Nagorna I., Bondarenko V. (2021) Oblik i analiz finansovoho rezultatu v systemi upravlinnia pidpryiemstvom [Accounting and analysis of the financial result in the enterprise management system]. Efektyvna ekonomika, no. 11. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2021/105.pdf (in Ukrainian)

Nazarenko O., Lukash R. (2018) Finansovi rezultaty: sutnist ta osoblyvosti orhanizatsii bukhhalterskoho obliku [Financial results: the essence and features of the of accounting organization]. Investytsii: praktyka ta dosvid, no. 22, pp. 19–25. Available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/22_2018/5.pdf (in Ukrainian)

Struk N.S., Muts Yu.I. (2017) Perspektyvy rozvytku metodychnoho pidkhodu do analizu finansovykh rezultativ na pidpryiemstvi [Development prospects of the methodological approaches to the analysis of the company financial results]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu, no. 24-1, pp. 109–113. Available at: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2017/24-2-2017/25.pdf (in Ukrainian)

Tomchuk O.F., Tomchuk V.V. (2018). Rol zvitu pro finansovi rezultaty v informatsiinomu zabezpechenni analizu finansovoho stanu pidpryiemstva [The role of profit and loss statement for the information support of the financial analysis of the enterprise]. Infrastruktura rynku, no. 17, pp. 462–470. Available at: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/17_2018_ukr/76.pdf (in Ukrainian)

Shvets Yu. (2020) Prohnozuvannia pokaznykiv finansovoho stanu yak element upravlinnia operatsiinoiu diialnistiu pidpryiemstv mashynobuduvannia u kryzovykh umovakh [Forecasting financial condition indicators as an element of managing operational activity of machine-building enterprises in crisis conditions]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu, no. 42, pp. 89–94. Available at: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2020/42-2020/18.pdf (in Ukrainian)

Переглядів статті: 207
Завантажень PDF: 174
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Прокопович, Л., & Бурлан, С. (2023). РОЗВИТОК МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-79
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають