ОЦІНКА ПОТЕНЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБІВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Ключові слова: інноваційна політика, інноваційний розвиток, конкурентоспроможність, кластеризація, самоорганізуючі карти Кохонена

Анотація

У статті розглянуто можливості використання засобів штучного інтелекту для багатовимірної кластеризації регіонів України в системі оцінювання інноваційної політики. Використовуючи базу даних з 25 об'єктів дослідження та 27 показників, у статті побудовано нейронну мережу інструментами самоорганізуючої карти Кохонена. Процес об'єднує етапи формування та первинної обробки вхідних даних, тестування та навчання даних, побудову самоорганізації карти Кохонена, формування описових характеристик кластерів і обґрунтування висновків. Описові характеристики отриманих кластерів дозволили виділити сильні та слабкі сторони інноваційної політики регіонів у кластері та обґрунтувати потенційні можливості інноваційного розвитку у перспективі. Результати кластеризації підтвердили, що головним завданням державної інноваційної політики у регіонах має бути створення сприятливого інноваційного середовища, поширення практики еко-інновацій, стимулювання цифрової трансформації всіх сфер діяльності, досягнення балансу між фінансуванням інноваційних досліджень і розробок та відповідним результативним споживанням цих коштів тощо.

Посилання

Горбик В. М. Кластеризація регіонів у державному управлінні природно-економічним потенціалом. Держава та регіони. 2018. № 3 (63). С. 57–62.

Індекс конкурентоспроможності міст України 2021. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. URL: http://www.ier.com.ua/ua/mci/index_2021

Інформація Державної служби статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/

Інформація порталу «Дія. Бізнес». URL: https://business.diia.gov.ua/

Князевич А. О., Брітченко І. Г. Кластерний підхід до створення інноваційної інфраструктури країни. Науковий вісник Мукачівського державного університету. 2015. № 2(4). Ч.1. С. 24–29.

Педченко Н.С., Стрілець В.Ю., Франко Л.С. Макроконкурентна парадигма інноваційного розвитку національної економіки. Наукові перспективи. 2022. №1(19). С. 351–360.

Поліщук І. І. Кластеризація як форма забезпечення конкурентоспроможності регіону. Економіка та держава. 2015. № 9. С. 22–25.

Потапова Н. А. Кластеризація економічних регіонів України за показниками інноваційної та наукової діяльності. Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. 2010. № 5. С. 33–39.

Річний звіт Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) за 2021 рік. URL: https://ukrpatent.org/uk/news/main/annual-report-2021-21092022

Синиця В. М., Вакун О. В. Кластеризація регіонів за рівнем економічного потенціалу. Економіка і суспільство. 2017. № 12. С. 776–784.

Яцкевич І. В. Інноваційна політика України у післявоєнний період. Економіка та суспільство. 2022. № 39. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/issue/view/39

Balaban O. S. Formation and development of clusters as a factor of innovation and economic growth in Ukraine. Economic Annals-XXI. 2019. № 177 (1-2). P. 26–30.

Cottrell M., Olteanu M., Rossi F., Villa-Vialaneix N. N. (2018) Self-organizing maps, theory and applications. Revista de Investigacion Operacional. 2018. № 39 (1). P. 1–22.

García-Tejedor A. J., Nogales A. An open-source Python library for self-organizing-maps. Software Impacts. 2022. № 12. P. 100–280.

Gubersky, L. (2015). Clusters and cluster policy: modern concept and features of implementation. Economy and region, 1(57), 7–14.

Melnyk, L., Panchenko, N. Cluster policy as a tool of innovative regional development. Journal of Entrepreneurship Education. 2019. № 22 (6). P. 1–9.

Nowak-Brzezińska A., Horyn C.. Self-Organizing Map algorithm as a tool for outlier detection. Procedia Computer Science. 2022. № 207. P. 2162–2171.

Shapoval O. I. Cluster approach in the context of regional development. Actual problems of economics. 2020, № 222(10). P. 207–212.

Horbyk V. M. (2018) Klasteryzatsiia rehioniv u derzhavnomu upravlinni ekonomichnym potentsialom [Clustering of regions in state management of natural and economic potential]. State and regions, vol. 3, no. 63, pp. 57–62. (in Ukrainian)

Competitiveness Index of Ukrainian Cities 2021. Institute of Economic Research and Political Consultations. Available at: http://www.ier.com.ua/ua/mci/index_2021 (accessed 01.03.2023)

Information of the State Statistics Service of Ukraine. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed 01.03.2023)

Information on the portal "Diya. Business". Available at: https://business.diia.gov.ua/ (accessed 01.03.2023)

Knyazevich A. O., Britchenko I. G. (2015) Klasternyi pidkhid do stvorennia innovatsiinoi infrastruktury krainy [Cluster approach to the creation of innovative infrastructure of the country]. Scientific Bulletin of Mukachevo State University, vol. 2, no. 4.1, pp. 24–29. (in Ukrainian)

Pedchenko N.S., Strilets V.Yu., Franko L.S. (2022) Makrokonkurentna paradyhma innovatsiinoho rozvytku natsionalnoi ekonomiky [Macrocompetitive paradigm of innovative development of the national economy]. Scientific perspectives, vol. 1 no. 19, pp. 351–360 (in Ukrainian)

Polishchuk I. I. (2015) Klasteryzatsiia yak forma zabezpechennia konkurentospromozhnosti rehionu [Clustering as a form of ensuring the competitiveness of the region]. Economy and the state, no. 9, pp. 22–25. (in Ukrainian)

Potapova N. A. (2010) Klasteryzatsiia ekonomichnykh rehioniv Ukrainy za pokaznykamy innovatsiinoi ta naukovoi diialnosti [Clustering of economic regions of Ukraine according to indicators of innovative and scientific activity]. Bulletin of the Lviv Polytechnic National University, no. 5, pp. 33–39. (in Ukrainian)

Annual report of the State Enterprise "Ukrainian Institute of Intellectual Property" 2021. Available at: https://ukrpatent.org/uk/news/main/annual-report-2021-21092022 (accessed 01.03.2023)

Sinytsia V. M., Vakun O. V. (2017) Klasteryzatsiia rehioniv za rivnem ekonomichnoho potentsialu [Clustering of regions according to the level of economic potential]. Economy and society, no. 12, pp. 776–784. (in Ukrainian)

Yatskevich I. V. (2022) Innovatsiina polityka Ukrainy u pisliavoiennyi period [Innovative policy of Ukraine in the post-war period]. Economy and society, no. 39. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/issue/view/39 (accessed 01.03.2023) (in Ukrainian)

Переглядів статті: 122
Завантажень PDF: 98
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Франко, Л. (2023). ОЦІНКА ПОТЕНЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБІВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-92
Розділ
ЕКОНОМІКА