ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Ключові слова: інноваційний прогрес, управління інноваційним потенціалом, інформаційно-аналітичного забезпечення, ики інформаційно-аналітичного забезпечення, інформаційні інструменти, аналітична інформація

Анотація

У статті описуються актуальні питання, щодо інформаційно-аналітичного забезпечення управління інноваційною життєдіяльністю підприємств України. Висвітлений стан та проблемні питання впровадження інноваційної діяльності сучасних підприємств. Зазначено, що показники інноваційного сталого розвитку вітчизняних підприємств набувають риси та тенденції до зменшення та погіршення. Визначено, що серед головних проблемних питань інноваційної життєдіяльності підприємств постає недостатня інформаційна та аналітична підтримка управлінських рішень. Уточнено тлумачення поняття інформаційної та аналітичної підтримки інноваційних рішень. Встановлено, особливості інформаційно-аналітичного впровадження керування інноваційною діяльністю підприємств. Приведено висновок, що передумовою для прийняття виважених рішень в сфері управління інноваційним розвитком підприємства є його якісне інформаційне та аналітичне забезпечення. Окреслені перспективи вдосконалення інформаційно-аналітичної структури підтримки інноваційних рішень.

Посилання

Гуменюк О.О. Функціонування аналітичного забезпечення діяльності підприємства. Сталий розвиток економіки. 2015. № 3. С. 212–216. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2015_3_32.

Кононенко Ж.А., Ходаківська Л.О., Грибовська Ю.М. Економічна інформація як інструмент управління підприємством. Modern Economics. 2020. № 19. С. 83–87.URL: https://modecon.mnau.edu.ua/issue/19-2020/kononenko.pdf.

Наказ Державної служби статистики від 06.01.2021 р. про «Методологічні положення державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності підприємств» URL: https://ukrstat.gov.ua/norm_doc/2022/418/418.pdf

Про схвалення Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України; Стратегія від 10.07.2019 № 526-р Верховна рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#Text.

Пуцентейло П., Гуменюк О. Інформаційне забезпечення аналітичної діяльності в управлінні підприємством. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2019. Випуск 1-2. С. 74–82. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36330/1/%D0%9F%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%BE.pdf

Хвальчик І.Л. Волощук Л.О. Сутність інформаційно-аналітичного забезпечення управління підприємством. Економіка: реалії часу. Науковий журнал. 2020. № 1 (47). С. 84–90. URL: https://economics.opu.ua/files/archive/2020/Nо1/84.pdf.

Khorunzhak N., Brukhanskyi R., Ivanyshyn V. Logic-statistical information models in control function of accounting. Independent Journal of Management &Production. 2019. Vol 10, No 7. P. 846–871. DOI: http://dx.doi.org/10.14807/ijmp.v10i7.906

Humeniuk, O.O. (2015) Funktsionuvannia analitychnoho zabezpechennia diialnosti pidpryiemstva [Functioning of analytical support of enterprise activity]. Sustainable economic development, vol. 3, pp. 212–216. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2015_3_32.

Kononenko, Zh.A. Khodakivska, L.O. Hrybovska, Yu.M. (2020) Ekonomichna informatsiia yak instrument upravlinnia pidpryiemstvom [Economic information as a tool of enterprise management]. Modern Economics, vol. 19, pp. 83–87. Available at: https://modecon.mnau.edu.ua/issue/19-2020/kononenko.pdf.

Order of the State Statistics Service dated 06.01.2021 on «Methodological provisions of the state statistical monitoring of innovative activities of enterprises». Available at: https://ukrstat.gov.ua/norm_doc/2022/418/418.pdf

On approval of the Strategy for the development of innovation in the period up to 2030: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Strategy dated July 10, 2019 № 526-r. The Verkhovna Rada of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#Text.

Putsenteilo, P.R. (2019) Informatsiine zabezpechennia analitychnoi diialnosti v upravlinni pidpryiemstvom. [Information support of analytical activity in the management of the enterprise]. Institute of accounting, control and analysis in the conditions of globalization, vol. 1-2, pp. 74–82. Available at: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36330/1/%D0%9F%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%BE.pdf

Khvalchyk, I.L. Voloschuk, L. А. (2020) Sutnist informatsiino-analitychnoho zabezpechennia upravlinnia pidpryiemstvom. [Summary of information-analytical safety management of enterprise]. Economics: time realities. Scientific journal, vol. 1 (47), pp. 84–90. Available at: https://economics.opu.ua/files/archive/2020/Nо1/84.pdf.

Khorunzhak, N., Brukhanskyi, R., & Ivanyshyn, V. (2019). Logic-statistical information models in control function of accounting. Independent Journal of Management & Production, vol. 10(7), pp. 846–871. DOI: http://dx.doi.org/10.14807/ijmp.v10i7.906

Переглядів статті: 242
Завантажень PDF: 151
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Кононенко, Ж., Грибовська, Ю., & Карнаухова, Г. (2023). ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-74
Розділ
ЕКОНОМІКА