ДИЛЕМА СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Ключові слова: безпека, національна безпека, соціальна безпека, соціальна політика, соціальне забезпечення

Анотація

Ця стаття узагальнює понятійно-категорійний апарат визначення понять «безпека» та «соціальна безпека». Основною метою проведеного дослідження є виокремлення характерних ознак та концептуальних засад дилеми соціальної безпеки. Систематизація літературних джерел та підходів до вирішення проблеми засвідчила, що у наразі категорія «соціальна безпека» є не повністю вивчена через її часткову приналежність до множини понять, які становлять національну безпеку держави. Актуальність вирішення даної наукової проблеми полягає в тому, що формування засад та механізмів забезпечення соціальної безпеки допоможе у попередженні та вирішенні етнічних та міжетнічних конфліктів, забезпеченні вірних орієнтирів реалізації засад соціальної політики держави, врахуванні інтересів соціальних груп. Дослідження концепції дилеми соціальної безпеки визначається багатокомпонентною моделлю, в основі якої лежать: держава, суспільство та людина. Концепт соціальної безпеки формується на основі двох тверджень «ідентифікації» та «відповіді», а також на концепціях безпеки та суспільної безпеки, як нетотожних, але схожих за інструментарієм понять. Методичним інструментарієм проведеного дослідження стали метод порівнянь, наукової абстракції, графічний та логічний. Об’єктом дослідження процес формування концепції дилеми соціальної безпеки. Результати проведеного дослідження можуть бути корисними для забезпечення соціальної безпеки в умовах воєнних дій в Україні

Посилання

Buzan B. Societal Security, State Security, and Internationalisation, in Waever et al, Identity, Migration and the New Security Agenda in Europe, London, Pinter, 1993. Р. 41–58.

Waever O. Securitization and Desecuritization" in Lipshutz (ed.) On Security, New York, Columbia University Press, 1995. Р. 46–86.

Buzan, B., Waever, O. & de Wilde, J. Economic, Political and Societal Security", Copenhagen Peace Research Institute (COPRI) Working Paper, no. 10. 1995.

Линдюк С. Теоретичні інтерпретації концепту «Соціальна безпека» в українському науковому дискурсі. Науковий вісник: Державне управління. 2022. № 1 (11). С. 92–113.

Collins, A. An Intrastate Security Dilemma, Draft Paper, University of Wales, Aberystwyth. 1996.

Herz, J. Political Realism and Political Idealism, Chicago, Chicago University Press. 1951.

Buzan, B. People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era, London, Harvester Wheatsheaf (2nd Edition). 1991.

Waever, O. Societal Security: The Concept in Waever et al. 1993. Р. 17–40.

Societal Security Definitions and Scope for the Norwegian Setting. URL: https://www.jstor.org/stable/20097848

Буняк Н. Соціальна безпека людини: сутність та шляхи забезпечення. Економіка та суспільство. 2022. № 37. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1242/1197

Соціальна безпека: теорія та українська практика : монографія / [І.Ф. Гнибіденко, А.М. Колот, О.Ф. Новікова та ін.] ; за ред. І.Ф. Гнибіденка, А.М. Колота, В.В. Рогового. Київ : КНЕУ, 2006. 292 с.

Поплавська О. М. Соціальна безпека: нові виміри в сучасному глобальному середовищі. Галицький економічний вісник. 2022. № 75.2. С. 21–29.

Waever O. Securitization and Desecuritization in Lipshutz (ed.) On Security, New York, Columbia University Press, 1995. 46–86.

The Societal Security Dilemma. URL: https://ciaotest.cc.columbia.edu/wps/rop01/

Buzan, B. (1993), Societal Security, State Security, and Internationalisation", in Waever et al, Identity, Migration and the New Security Agenda in Europe, London, Pinter, 41–58.

Waever, O. (1995), Securitization and Desecuritization" in Lipshutz (ed.) On Security, New York, Columbia University Press, 46–86.

Buzan, B., Waever, O. & de Wilde, J. (1995), Economic, Political and Societal Security, Copenhagen Peace Research Institute (COPRI) Working Paper, no. 10.

Lyndiuk S. Teoretychni interpretatsii kontseptu «Sotsialna bezpeka» v ukrainskomu naukovomu dyskursi [Theoretical interpretations of the concept "Social security" in the Ukrainian scientific discourse]. Naukovyi visnyk: Derzhavne upravlinnia 1 (11) (2022): 92–113.

Collins, A. (1996), An Intrastate Security Dilemma, Draft Paper, University of Wales, Aberystwyth.

Herz, J. (1951) Political Realism and Political Idealism, Chicago, Chicago University Press.

Buzan, B. (1991) People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era, London, Harvester Wheatsheaf (2nd Edition)

Waever, O. (1993), Societal Security: The Concept, in Waever et al, 17–40.

Societal Security Definitions and Scope for the Norwegian Setting. Available at: https://www.jstor.org/stable/20097848

Buniak N. (2022) Sotsialna bezpeka liudyny: sutnist ta shliakhy zabezpechennia [Human social security: essence and ways of provision]. Ekonomika ta suspilstvo, № 37. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1242/1197

Sotsialna bezpeka: teoriia ta ukrainska praktyka [Social security: theory and Ukrainian practice]: monohrafiia / [I.F. Hnybidenko, A.M. Kolot, O.F. Novikova ta in.] ; za red. I.F. Hnybidenka, A.M. Kolota, V.V. Rohovoho. Kyiv: KNEU, 2006. 292 s.

Poplavska O.M. (2022). Sotsialna bezpeka: novi vymiry v suchasnomu hlobalnomu seredovyshchi [Social security: new dimensions in today's global environment]. Halytskyi ekonomichnyi visnyk. № 75 (2). S. 21-29.

Waever, O. (1995). Securitization and Desecuritization, in Lipshutz (ed.) On Security, New York, Columbia University Press, S. 46-86.

The Societal Security Dilemma. Available at: https://ciaotest.cc.columbia.edu/wps/rop01/

Переглядів статті: 100
Завантажень PDF: 90
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Кліпкова, О. (2023). ДИЛЕМА СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-73
Розділ
ЕКОНОМІКА