КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

Ключові слова: регіон, економіка регіону, конкурентоспроможність економіки регіону, регіональний розвиток, соціально-економічний розвиток

Анотація

В статті досліджено сутність конкурентоспроможності економіки регіону та вплив на неї конкурентних переваг. Розглянуто ключові елементи конкурентоспроможності економіки регіону. Досліджено які основні показники визначають конкурентоспроможність економіки на рівні регіону та визначено групи конкурентних переваг. Встановлено взаємозв’язок між конкурентоспроможністю, сталим розвитком та регіональним розвитком. Розглянуто групи факторів, які впливають на регіональний розвиток. Розуміння природи конкурентоспроможності та її взаємозв’язку з регіональним розвитком дозволяє ефективно приймати стратегічні рішення та формувати програми регіонального розвитку. Теоретичне обґрунтування таких категорій як конкурентні переваги, економічне зростання, соціально-економічний розвиток дозволяє виокремити практичні рекомендації, щодо формування високого рівня конкурентоспроможності економіки регіону та забезпечення регіонального розвитку.

Посилання

Романко О.П. Конкурентоспроможність регіону: системний характер. Менеджмент, маркетинг та логістика. 2014. Випуск 20, № 4 (1). С. 99–110.

Безхлібна А.П. До питання визначення елементів та підсистем регіональної конкурентоспроможності. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2020. № 31 (70). С. 150–154.

Романко О.П. Поняття конкурентоспроможності регіону та його ознаки. Ефективна економіка. 2015. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3869

Швец В.Я., Іванова М.І. Формування та оцінка конкурентоспроможності регіонів України в умовах глобалізації економіки. Академічний огляд. 2012. № 2 (37). С. 67–74.

Порудєєва Т.В., Ткаченко М.О., Крамаренко А.Ю. Концепція сталого розвитку регіону. Приазовський економічний вісник. 2018. № 6(11). С. 356–359.

Возняк Г.В. Регіональний розвиток: сутність і методологічна основа. Регіональна економіка. 2015. № 3. С. 34–43.

Кіш Г.В. Чинники регіонального розвитку та їх стратегічне управління. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2022. № 1 (124). С. 112–115.

Romanko O.P. (2014) Konkurentospromozhnist rehionu: systemnyi kharakter [Competitiveness of the region: systemic nature]. Menedzhment, marketynh ta lohistyka, vol. 20, no. 4 (1), pp. 99–110. [in Ukrainian]

Bezkhlibna A.P. (2020) Do pytannia vyznachennia elementiv ta pidsystem rehionalnoi konkurentospromozhnosti [To the question of defining the elements and subsystems of regional competitiveness]. Vcheni zapysky TNU imeni V. I. Vernadskoho. Seriia: Ekonomika i upravlinnia, vol. 31 (70), pp. 150–154. [in Ukrainian]

Romanko O.P. (2015) Poniattia konkurentospromozhnosti rehionu ta yoho oznaky [The concept of regional competitiveness and its characteristics]. Efektyvna ekonomika, vol. 3. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3869 [in Ukrainian]

Shvec V.Ja., Ivanova M.I. (2012) Formuvannja ta ocinka konkurentospromozhnosti reghioniv Ukrajiny v umovakh ghlobalizaciji ekonomiky [Formation and evaluation of the competitiveness of the regions of Ukraine in the conditions of economic globalization]. Akademichnyj oghljad, vol. 2 (37), pp. 67–74. [in Ukrainian]

Porudieieva T.V., Tkachenko M.O., Kramarenko A.Yu. (2018) Kontseptsiia staloho rozvytku rehionu [The concept of sustainable development of the region]. Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk, vol. 6(11), pp. 356–359. [in Ukrainian]

Vozniak H.V. (2015) Rehionalnyi rozvytok: sutnist i metodolohichna osnova [Regional development: essence and methodological basis]. Rehionalna ekonomika, vol. 3, pp. 34–43. [in Ukrainian]

Kish H.V (2022) Chynnyky rehionalnoho rozvytku ta yikh stratehichne upravlinnia [Factors of regional development and their strategic management]. Derzhava ta rehiony Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, vol. 1 (124), pp. 112–115. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 256
Завантажень PDF: 140
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Гоблик, В. (2023). КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-83
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають