ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Ключові слова: вища освіта, фінансове забезпечення, видатки державного бюджету, державна фінансова політика, суспільний розвиток

Анотація

Фінансове забезпечення закладів вищої освіти є важливою передумовою соціального та економічного розвитку суспільства. Україна має розгалужену та потужну систему закладів вищої освіти, тому питання фінансового забезпечення закладів вищої освіти є особливо актуальним. Вища освіта як складова соціальної функції держави забезпечує ринок праці кваліфікованими спеціалістами, які працюють на розбудову економіки держави. Тож, необхідність забезпечення вищої освіти фінансовими ресурсами для організації освітнього процесу не викликає сумнівів. В умовах глобалізації вища освіта виходить за рамки держави, а отже стає одним з міжнародних інструментів суспільного розвитку. Система фінансового забезпечення вищої освіти повинна реагувати на виклики сучасності, постійно оновлюватись та удосконалюватись. У статті обґрунтовано підвищення ролі фінансового забезпечення вищої освіти як одного з найважливіших інструментів суспільного розвитку держави. Здійснено аналіз впливу вищої освіти на економічне зростання країни та сприянню суспільному розвитку. Окреслено ефективні напрями використання фінансових ресурсів закладів вищої освіти як інструменту соціально-економічного розвитку країни. У статті визначено проблеми та напрями удосконалення існуючої системи вищої освіти з метою підготовки конкурентоспроможних фахівців.

Посилання

Горпиненко М. Роль вищої освіти в інформаційному суспільстві. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2012. Вип. 22. С. 178–184.

Калінічева Г. Вища освіта України в контексті сучасних цивілізаційних змін. Українознавчий альманах. 2017. №17. С. 146–149.

Чугунов І.Я. Формування видатків бюджету у системі соціально-економічного розвитку країни. Економічний вісник університету. 2016. Вип. 28(1). С. 217–226. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2016_28%281%29__31

Кладченко М.В. Напрями розвитку системи фінансового забезпечення державних ЗВО України. Інвестиції: практика та досвід. 2019. №12. С. 88–93.

Державне фінансове регулювання економічних перетворень : монографія / І.Я. Чугунов, А.В. Павелко, Т.В. Канєва та ін.; за заг. ред. А.А. Мазаракі. Київ : Київ.нац.торг.-екон.ун-т, 2018. 376 с.

Лопушняк Г.С., Рибчанська Х.В. Вища освіта України: державне регулювання та перспективи розвитку : монографія. Львів : Ліга Прес», 2018. 283 с.

Шульц Т. Инвестирование в людей. URL: http://masters.donntu.edu.ua/2009/fem/.htm

Антошкіна Л. І. Економіка вищої освіти: тенденції та перспективи реформування. Київ : Видавничий дім “Корпорація”, 2005. 368 с.

Красільник О. В. Особливості фінансування вищої освіти в Україні. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. 2014. № 2. С. 58–64. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VAPSV_2014_2_12

Дані Державної казначейської служби України. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu

Чугунов І.Я. Бюджетна стратегія суспільного розвитку. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2021. 532 с.

Дані Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/osv_rik/osv_u/vuz_u.html

Стратегія реформування системи вищої освіти в Україні до 2020 року. URL: http://osvita.ua/doc/files/news/438/43883/HE_Reforms_Strategy_11_11_2014.pdf

Horpynenko M. (2012) Rol vyshchoi osvity v informatsiinomu suspilstvi [The role of higher education in the information society] Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky. vol. 22, pp. 178-184.

Kalinicheva H. (2017) Vyshcha osvita Ukrainy v konteksti suchasnykh tsyvilizatsiinykh zmin [Higher education of Ukraine in the context of modern civilizational changes]. Ukrainoznavchyi almanakh, vol 17, pp. 146–149.

Chuhunov I. Ya. (2016) Formuvannia vydatkiv biudzhetu u systemi sotsialno-ekonomichnoho rozvytku krainy [Formation of budget expenditures in the system of socio-economic development of the country]. Ekonomichnyi visnyk universytetu, vol. 28(1), pp. 217–226. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2016_28%281%29__31

Kladchenko, M. V. (2019) Napriamy rozvytku systemy finansovoho zabezpechennia derzhavnykh ZVO Ukrainy [Development directions of the system of financial support of state higher education institutions of Ukraine]. Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 88–93.

Chuhunov I.Ia., Pavelko A.V., Kanieva T.V. ta in. (2015) Derzhavne finansove rehuliuvannia ekonomichnykh peretvoren: monohrafiia [State financial regulation of economic transformations]. In A.A. Mazaraki (Eds.). Kyiv.nats.torh.-ekon.un-t (in Ukrainian)

Lopushniak H.S., Rybchanska Kh.V. (2018) Vyshcha osvita Ukrainy: derzhavne rehuliuvannia ta perspektyvy rozvytku: monohrafiia. [Higher education of Ukraine: state regulation and development prospects]. Lviv: Vydavnytstvo «Liha Pres». (in Ukrainian)

Shults T. Ynvestyrovanye v liudei. [Investing in people]. Available at: http://masters.donntu.edu.ua/2009/fem/.htm

Antoshkina L.I. (2015) Ekonomika vyshchoi osvity: tendentsii ta perspektyvy reformuvannia [Economics of higher education: trends and prospects of reform]. Kyiv: Vydavnychyi dim “Korporatsiia”. (in Ukrainian)

Krasilnyk O. V. (2014) Osoblyvosti finansuvannia vyshchoi osvity v Ukraini [Peculiarities of higher education financing in Ukraine]. Visnyk Akademii pratsi i sotsialnykh vidnosyn Federatsii profspilok Ukrainy, vol. 2, pp. 58–64. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VAPSV_2014_2_12

Dani Derzhavnoi kaznacheiskoi sluzhby Ukrainy. Available at: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu

Chuhunov I.Ia. (2021) Biudzhetna stratehiia suspilnoho rozvytku: monohrafiia [Budget strategy of social development] Kyiv: nats. torh.-ekon. un-t. (in Ukrainian)

Dani Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy. [Data of the State Statistics Service of Ukraine] Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/osv_rik/osv_u/vuz_u.html

Stratehiia reformuvannia systemy vyshchoi osvity v Ukraini do 2020 roku [Strategy for reforming the system of higher education in Ukraine until 2020]. Available at: http://osvita.ua/doc/files/news/438/43883/HE_Reforms_Strategy_11_11_2014.pdf

Переглядів статті: 156
Завантажень PDF: 211
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Чернега, В. (2023). ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-81
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ