ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Ключові слова: банк, банківський сектор, ризики діяльності, ліквідність, фінансова стійкість, ефективність, військова агресія, адаптація

Анотація

Статтю присвячено дослідженню ефективності функціонування вітчизняного банківського сектору в умовах воєнного стану. Проаналізовано умови функціонування банків, їх основні показники діяльності та ефективність напередодні військової агресії. Визначено, що з початком воєнних дій, незважаючи на скорочення кількості банківських установ, банківський сектор почав адаптуватись до несприятливих умов діяльності. Проведене дослідження особливостей функціонування вітчизняних банків за умов воєнного стану показало, що незважаючи на стрімке падіння рівня рентабельності, банківська система показала фінансову стійкість, ліквідність та прибутковість. В статті виділено потенційні загрози, під впливом яких буде знаходитись банківський сектор України та визначено, що своєчасне реагування на них дозволить зберегти банківський капітал від втрат та сформувати подальші напрями пошуку джерел прибутковості банківського бізнесу.

Посилання

Еркес O., Калита O., Сундук Т. Банківська система України в умовах війни.· SCIENTIA·FRUCTUOSA. 2022. №144(4). С. 122–133.

Забчук Г., Іващук О. Ризики банківської системи України в умовах воєнного стану. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2022. № 1-2. С. 50–61.

Пишний А. Фактор незламності: як фінансова система долає виклики війни та що буде далі. Економічна правда. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2023/02/16/697112/

Основні показники діяльності банків в Україні. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist

Звіт про діяльність Ради з фінансової стабільності (серпень 2021 – липень 2022). Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FSB_Report%202021-2022.pdf?v=4

Згруповані балансові залишки (у розрізі банків). Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist

Доходи та витрати банків України. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist

Огляд банківського сектору. Серпень 2022 року. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Banking_Sector_Review_2022-08.pdf?v=4

Огляд банківського сектору. Лютий 2023 року. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Banking_Sector_Review_2023-02.pdf?v=4

Erkes O., Kalyta O., & Sunduk T. (2022) Bankivska systema Ukrainy v umovakh viiny·[The banking system of Ukraine in the conditions of war]. SCIENTIA·FRUCTUOSA, vol. 144(4), рр. 122–133.

Zabchuk H., & Ivashchuk O. (2022) Ryzyky bankivskoi systemy Ukrainy v umovakh voiennoho stanu [Risks of the banking system of Ukraine in the conditions of martial law] Instytut bukhhalterskoho obliku, kontrol ta analiz v umovakh hlobalizatsii, vol. 1-2, рр. 50–61.

Pyshnyi A. Faktor nezlamnosti: yak finansova systema dolaie vyklyky viiny ta shcho bude dali [The Resilience Factor: How the Financial System Survives the Challenges of War and What's Next]. Ekonomichna pravda. Available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2023/02/16/697112/

Osnovni pokaznyky diialnosti bankiv v Ukraini. Natsionalnyi bank Ukrainy. [The main indicators of the activity of banks in Ukraine. National Bank of Ukraine]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist

Zvit pro diialnist Rady z finansovoi stabilnosti (serpen 2021 – lypen 2022). Natsionalnyi bank Ukrainy [Report on the activities of the Financial Stability Board (August 2021 – July 2022). National Bank of Ukraine]. Available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FSB_Report%202021-2022.pdf?v=4

Zghrupovani balansovi zalyshky (u rozrizi bankiv). Natsionalnyi bank Ukrainy [Grouped balance sheet surpluses (by banks). National Bank of Ukraine]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist

Incomes and expenses of Ukrainian banks. National Bank of Ukraine. [Incomes and expenses of Ukrainian banks. National Bank of Ukraine]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist

Ohliad bankivskoho sektoru. Serpen 2022 roku. Natsionalnyi bank Ukrainy [Overview of the banking sector. August 2022. National Bank of Ukraine]. Available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Banking_Sector_Review_2022-08.pdf?v=4

Ohliad bankivskoho sektoru. Liutyi 2023 roku. Natsionalnyi bank Ukrainy [Overview of the banking sector. February 2023. National Bank of Ukraine]. Available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Banking_Sector_Review_2023-02.pdf?v=4

Переглядів статті: 280
Завантажень PDF: 336
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Рац, О. (2023). ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-67
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ