ВИЗНАЧЕННЯ РОЛІ БАНКІВСЬКИХ ГАРАНТІЙ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЛАТИ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ У РАМКАХ ПРОЦЕДУРИ СПІЛЬНОГО ТРАНЗИТУ

  • Ольга Рац Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця http://orcid.org/0000-0002-7771-3338
  • Анжеліка Алфімова Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0003-3255-465X
Ключові слова: митні платежі, гарант, банківська гарантія, спільний транзит, митні ризики

Анотація

Стрімкий розвиток глобалізаційних та інтеграційних процесів впливає на поглиблення торгових взаємовідносин між різними країнами, збільшення обсягу закордонних фінансових інвестицій, зовнішньоекономічних проєктів, наслідком чого є формування зростаючої тенденції застосування світової практики спрощення митних процедур. На цьому етапі виникає необхідність оновлення та розвитку національного інституту забезпечення сплати митних платежів, що підтверджує актуальність теми наукового дослідження. Метою роботи є моделювання процесу обґрунтування ролі гарантій, що надаються банківськими установами, у системі забезпечення сплати митних платежів у рамках процедури спільного транзиту. У ході дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання: аналіз і синтез, індукція і дедукція, графічний метод, порівняльно-правовий метод, метод аналізу Інтернет-ресурсів, метод прогнозування, метод експертних оцінок із застосуванням системи підтримки прийняття рішень (Decision Support System (далі – DSS)) Decision Making Helper. Проаналізовано законодавчу базу забезпечення сплати митних платежів в Україні. Побудовано моделі лінії трендів для діаграм розподілу пошукових запитів різних груп стейкхолдерів за термінами «банківська гарантія» та «спільний транзит» за 2019-2023 рр. Визначено ключові фактори впливу на зміну затребуваності юридичних осіб у дослідженні питань, пов’язаних із оформленням банківських гарантій та поміщенням товарів під процедуру спільного транзиту. Проведено експертне оцінювання альтернативних варіантів послуг гарантування банків, страховиків або фінансових компаній, що внесені до реєстру гарантів Державної митної служби України (State Customs Service of Ukraine (далі – SCSU)), для забезпечення сплати суб’єктами господарювання митних платежів. Визначено пріоритетність банківських гарантій з огляду на доступність вартості їх оформлення та високий рівень стабільності функціонування банків на ринку фінансових послуг. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що реалізація запропонованих рекомендацій з вжиття заходів для підвищення рівня поінформованості стейкхолдерів про ключові питання застосування процедури спільного транзиту сприятиме розвитку та пожвавленню міжнародної торгівлі, а розроблені пропозиції щодо вибору гаранта забезпечення сплати митних платежів можуть бути використані суб’єктами бізнесу з метою мінімізації митних ризиків та операційних витрат.

Посилання

Vnukova N. M. (2020) Aktyvizatsiia rozshyrennia dostupu do zasobiv finansuvannia realizatsii innovatsiinykh proiektiv maloho ta serednoho pidpryiemnytstva [Activation of expanding access to financing for the implementation of innovative projects of small and medium-sized enterprises]. Pravo ta innovatsii, 2 (30), 17-23.

Volkivska A. M., Osovska H. V., Aksonova O. V. (2021) Upravlinnia zovnishnoekonomichnoiu zbutovoiu diialnistiu pidpryiemstva [Management of foreign economic sales activity of the enterprise]. Ahrosvit, 3, 31-36.

Zvit Natsionalnoho banku Ukrainy pro operatsii za harantiiamy bankiv Ukrainy [Report of the National Bank of Ukraine on transactions under guarantees of Ukrainian banks] (2021 rik). Available at: http://surl.li/mkrnq (accessed October 18, 2023).

Zvit Natsionalnoho banku Ukrainy pro finansovu stabilnist [Report of the National Bank of Ukraine on Financial Stability], cherven 2023 r. Available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/zvit-pro-finansovu-stabilnist-cherven-2023-roku (accessed October 20, 2023).

Konventsiia pro protseduru spilnoho tranzytu [Convention on a Common Transit Procedure]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_001-87#n5 (accessed October 10, 2023).

Mytnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 12.12.1991 r. № 1970-XII zi zminamy. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1970-12#Text (accessed October 10, 2023).

Mytnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 13.03.2012 r. № 4495-VI. Data onovlennia: 01.10.2023. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (accessed October 10, 2023).

Ofitsiinyi sait Ministerstva finansiv Ukrainy [Official website of the Ministry of Finance of Ukraine]. Available at: https://www.mof.gov.ua/uk (accessed October 10, 2023).

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi mytnoi sluzhby Ukrainy [Official website of the State Customs Service of Ukraine]. Available at: https://customs.gov.ua/ (accessed October 18, 2023).

Pas Ya. I. (2021) Osnovni skladnyky mekhanizmu upravlinnia rozvytkom bankivskoho biznesu [Key components of the banking business development management mechanism]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia, 31, 112-120.

Pro vnesennia zmin do Mytnoho kodeksu Ukrainy ta inshykh zakoniv Ukrainy shchodo deiakykh pytan vykonannia hlavy 5 rozdilu IV Uhody pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony: Zakon Ukrainy vid 15.08.2022 r. № 2510-IX. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2510-20#Text (accessed October 10, 2023).

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro poriadok zdiisnennia bankamy operatsii za harantiiamy v natsionalnii ta inozemnykh valiutakh: Postanova Pravlinnia Natsionalnoho banku Ukrainy vid 15.12.2004 r. № 639. Data onovlennia: 16.07.2020. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0041-05#Text (accessed October 12, 2023).

Pro pryiednannia Ukrainy do Konventsii pro protseduru spilnoho tranzytu: Zakon Ukrainy vid 30.08.2022 r. № 2555-IX. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2555-20#Text (accessed October 10, 2023).

Statystyka ta reiestry Derzhavnoi mytnoi sluzhby Ukrainy [Statistics and registers of the State Customs Service of Ukraine]. Available at: https://customs.gov.ua/statistika-ta-reiestri (accessed October 19, 2023).

Tsyvilnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 16.01.2003 r. № 435-IV. Data onovlennia: 05.10.2023. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (accessed October 10, 2023).

Acharya S., Koirala J., Maharjan P. (2020) Financing in International Trade; a Reference of Legal Measures. Elsevier. Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3587414 (accessed October 10, 2023).

Decision Making Helper. Available at: https://www.infonautics-software.ch/decisionmakinghelper/ (accessed October 18, 2023).

Google Trends. Available at: https://trends.google.com.ua/trends/?geo=UA (accessed October 15, 2023)

Kowalik M. (2022) The Bank Guarantee as an Instrument for Improving the Liquidity of Enterprises under the Conditions of the COVID-19 Pandemic. Publishing House: Foundation of the Cracow University of Economics, 3 (997), 73-88.

Внукова Н. М. Активізація розширення доступу до засобів фінансування реалізації інноваційних проєктів малого та середнього підприємництва. Право та інновації. 2020. № 2 (30). С. 17-23.

Волківська А. М., Осовська Г. В., Аксьонова О. В. Управління зовнішньоекономічною збутовою діяльністю підприємства. Агросвіт. 2021. № 3. С. 31-36.

Звіт Національного банку України про операції за гарантіями банків України (2021 рік). URL: http://surl.li/mkrnq (дата звернення: 18.10.2023).

Звіт Національного банку України про фінансову стабільність, червень 2023 р. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/zvit-pro-finansovu-stabilnist-cherven-2023-roku (дата звернення: 20.10.2023).

Конвенція про процедуру спільного транзиту. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_001-87#n5 (дата звернення: 10.10.2023).

Митний кодекс України: Закон України від 12.12.1991 р. № 1970-ХІІ зі змінами. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1970-12#Text (дата звернення: 10.10.2023).

Митний кодекс України: Закон України від 13.03.2012 р. № 4495-VІ. Дата оновлення: 01.10.2023. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (дата звернення: 10.10.2023).

Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://www.mof.gov.ua/uk (дата звернення: 10.10.2023).

Офіційний сайт Державної митної служби України. URL: https://customs.gov.ua/ (дата звернення: 18.10.2023).

Пась Я. І. Основні складники механізму управління розвитком банківського бізнесу. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2021. № 31. С. 112-120.

Про внесення змін до Митного кодексу України та інших законів України щодо деяких питань виконання глави 5 розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Закон України від 15.08.2022 р. № 2510-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2510-20#Text (дата звернення: 10.10.2023).

Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах: Постанова Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. № 639. Дата оновлення: 16.07.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0041-05#Text (дата звернення: 12.10.2023).

Про приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту: Закон України від 30.08.2022 р. № 2555-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2555-20#Text (дата звернення: 10.10.2023).

Статистика та реєстри Державної митної служби України. URL: https://customs.gov.ua/statistika-ta-reiestri (дата звернення: 19.10.2023).

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV. Дата оновлення: 05.10.2023. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (дата звернення: 10.10.2023).

Acharya S., Koirala J., Maharjan P. Financing in International Trade; a Reference of Legal Measures. Elsevier. 2020. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3587414 (date of access: 10.10.2023).

Decision Making Helper. URL: https://www.infonautics-software.ch/decisionmakinghelper/ (дата звернення: 18.10.2022).

Google Trends. URL: https://trends.google.com.ua/trends/?geo=UA (дата звернення: 15.10.2023)

Kowalik M. The Bank Guarantee as an Instrument for Improving the Liquidity of Enterprises under the Conditions of the COVID-19 Pandemic. Publishing House: Foundation of the Cracow University of Economics. 2022. No. 3 (997). P. 73-88.

Переглядів статті: 24
Завантажень PDF: 19
Опубліковано
2023-10-31
Як цитувати
Рац, О., & Алфімова, А. (2023). ВИЗНАЧЕННЯ РОЛІ БАНКІВСЬКИХ ГАРАНТІЙ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЛАТИ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ У РАМКАХ ПРОЦЕДУРИ СПІЛЬНОГО ТРАНЗИТУ. Економіка та суспільство, (56). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-32
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ