ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ РЕІНЖИНІРИНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: інформаційна модель, реінжиніринг, бізнес-процеси, система управління персоналом, інформаційна автоматизована система

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням інформатизації бізнес-процесів промислового підприємства. Проаналізовано концептуальні засади бізнес-процесів на промисловому підприємстві. Проведено реінжиніринг бізнес-процесів в системі управління персоналом підприємства. Побудовано інформаційну модель реінжинірингу бізнес-процесів в системі управління персоналом промислового підприємства. Метою реінжинірингу бізнес-процесів в системі управління персоналом є ведення кадрової управлінської і облікової діяльність підприємства, інформатизація процесу підбору і оцінки працівників. Удосконалено інформаційну автоматизовану систему управлінського підрозділу промислового підприємства, адже використання засобів автоматизації дозволяє практично повністю вирішити проблему точності й оперативності інформації.

Посилання

Лисенко О. А. Класифікація бізнес-процесів на промислових підприємствах : теоретичні аспекти. URL: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/9488/1/15.pdf (дата звернення: 20.01.2023)

Куліпанов К. А. Мотивація і оцінка персоналу : навч. посіб. Київ : Знання-Прес, 2009. 138 с.

Полінкевич О. М. Механізми адаптації бізнес-процесів промислових підприємств до нової економіки : [монографія]. Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2014. 448 с.

Лепейко Т. І., Котлик А. В. Реінжиніринг бізнес-процесів : навч.-практ. посіб. у схемах і табл. Харківський національний економічний ун-т. Харків : Вид. ХНЕУ, 2009. 80 с.

Біловодська О. А. Економічне обґрунтування реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств : [монографія]. Суми : Мрія-1, 2010. 440 с.

Lysenko, O. A. Klasyfikatsiia biznes-protsesiv na promyslovykh pidpryiemstvakh: teoretychni aspekty. [Classification of business processes at industrial enterprises: theoretical aspects] Available at: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/9488/1/15.pdf (accessed January 20, 2023).

Kulipanov, K. A. (2009) Motyvatsiia i otsinka personalu [Motivation and evaluation of personnel]: navch. posib. [training manual] Kyiv : Znannia-Pres. 138 р. (in Ukrainian)

Polinkevych, O. M. (2014) Mekhanizmy adaptatsii biznes-protsesiv promyslovykh pidpryiemstv do novoi ekonomiky [Mechanisms of adaptation of business processes of industrial enterprises to the new economy]. monohrafiia [a monograph]. Lutsk : RVV Lutskoho NTU, 448 р. (in Ukrainian)

Lepeiko, T. I. & Kotlyk, A. V. (2009). Reinzhynirynh biznes-protsesiv [Reengineering of business processes] navch.-prakt. posib. u skhemakh i tabl. [training and practice manual in diagrams and tables] Kharkivskyi natsionalnyi ekonomichnyi un-t. Kharkiv : Vyd. KhNEU. 80 р. (in Ukrainian)

Bilovodska, O. A. (2010) Ekonomichne obgruntuvannia reinzhynirynhu biznes-protsesiv vyrobnychykh pidpryiemstv [Economic justification of reengineering of business processes of manufacturing enterprises]. monohrafiia [a monograph]. Sumy : Mriia-1. 440 р. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 101
Завантажень PDF: 105
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Хорошун, В. (2023). ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ РЕІНЖИНІРИНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-71
Розділ
ЕКОНОМІКА