ВПЛИВ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ НА МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ НА РИНКУ B2С

Ключові слова: маркетинг, стратегії, діджиталізація, ринок В2С, маркетингові стратегії, клієнтський підхід

Анотація

Сьогодні діджиталізація проникла практично в усі сфери життя і діяльності. На ринку B2C використання діджитальних інструментів потребує особливої уваги до специфічних характеристик різних цільових аудиторій. Вплив діджиталізації на маркетингову діяльність на ринку В2С детермінований не тільки особливостями цільових аудиторій, але специфікою галузі. У наукових дослідженнях багато уваги приділяється цифровій рекламі, використанню SEO, створення маркетингових інструментів просування товарів і послуг та конструювання потрібних способів споживчої поведінки в інтернет-середовищі. Учені науково обґрунтовують соціальний і клієнтський підходи до формування стратегії маркетингу в умовах діджиталізації, аналізують різноманітні діджитал маркетингові канали. Проте у сучасних наукових дослідженнях поза кутом зору залишається вплив діджиталізації на маркетингову діяльність, на розробку й упровадження маркетингових стратегій підприємства конкретних галузей у розрізі ринку В2С. Це зумовлює необхідність детального розгляду впливу діджиталізації на побудову маркетингової стратегії у комерційному просторі В2С.

Посилання

Башинська І. О. Відмінності промислового ринку від споживчого з точки зору маркетингових комунікацій. Ефективна економіка. 2012. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?op=1&z=1574

Боєнко О. Ю. Приклади успішних кейсів застосування брендами цифрової реклами. Маркетинг і логістика в системі менеджменту : тези доповідей XІІI Міжнародної науково-практичної конференції. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. С. 18–19.

Бруско І. В., Редчиць М. В. Стратегія цифрової трансформації і цифрова зрілість підприємств як умова забезпечення конкурентоспроможності у XXI столітті. Ефективне управління економікою: інформаційні технології, маркетинг, бізнес [текст] : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 22 квітня 2021 р. Черкаський державний технологічний університет. Черкаси : ЧДТУ, 2021. С. 21–25.

Васильців Н. М., Liekis K. Seo як необхідний маркетинговий підхід у період цифровізації. Маркетинг і логістика в системі менеджменту: тези доповідей XІІI Міжнародної науково-практичної конференції. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. С. 24–25.

Вовчанська О. М., Іванова Л. О. Клієнтоорієнтовані маркетингові тактики, активізовані пандемією COVID-19. Маркетинг і логістика в системі менеджменту : тези доповідей XІІI Міжнародної науково-практичної конференції. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. С. 29–30.

Золотий Вік. URL: https://zolotoyvek.ua/

Київський ювелірний завод. URL: https://kuz.ua/

Лихолат С.М., Pochopień J., Sanetra B. Мотивація споживачів у digital-середовищі із використанням моделі AIDA. Маркетинг і логістика в системі менеджменту : тези доповідей XІІI Міжнародної науково-практичної конференції. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. С. 82–83.

Лойко Є. М. Діджиталізація маркетингової комунікативної стратегії підприємства. Вчені записки Університету «КРОК». 2021. № 4 (64). С. 135–142.

Мазуренко В. П., Матвієнко Н. О. Розвиток мобільного маркетингу в Україні. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011. № 4, T. 2, С. 24–29. URL: https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2011_4_2_24_29.pdf

Омельянович О. Р., Боб’як А. В. Стратегічне планування маркетингової діяльності діджиталізації підприємств автомобільного транспорту. Причорноморські економічні студії. 2021. Вип. 62. С. 73–77.

Приказюк Н., Марченко К. Маркетингові стратегії страховиків в умовах діджиталізації: сучасна практика та перспективи розвитку. Економічний аналіз. 2022. Т. 32. № 1. С. 236–247.

Пронько Л. М., Токар К. С. Маркетингова стратегія у формуванні конкурентоспроможності підприємства. Ефективна економіка. 2022. № 4. DOI: 10.32702/2307-2105-2022.4.73

Чеморда П. О., Васюткіна Н. В. Сучасні підходи до формування стратегії маркетингу соціальних медіа. Бізнесінформ. 2021. № 2. С. 346–351.

Ювелірний дім «SOVA». URL: https://sovajewels.com/

Ювелірний дім «ZARINA». URL: https://zarina.ua/

Яцентюк С. В. Застосування особливостей продукції промислового призначення при формуванні та розвитку брендів промислових підприємств. Бізнесінформ. 2014. № 3. С. 155–159. URL: http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2014-3_0-pages-155_160.pdf

UDC. URL: https://udcdiamonds.com.ua/

Bashynska I. O. (2012) Vidminnosti promyslovoho rynku vid spozhyvchoho z tochky zoru marketynhovykh komunikatsii [Differences between the industrial market and the consumer market in terms of marketing communications]. Efektyvna ekonomika, 11. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?op=1&z=1574.

Boienko O. Yu. (2020) Pryklady uspishnykh keisiv zastosuvannia brendamy tsyfrovoi reklamy [Examples of successful cases of the use of digital advertising by brands]. In Marketynh i lohistyka v systemi menedzhmentu (pp. 18-19). Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky.

Brusko I. V., Redchyts M. V. (April 22, 2021) Stratehiia tsyfrovoi transformatsii i tsyfrova zrilist pidpryiemstv yak umova zabezpechennia konkurentospromozhnosti u XXI stolitti [Digital transformation strategy and digital maturity of enterprises as a condition for ensuring competitiveness in the XXI century]. In Efektyvne upravlinnia ekonomikoiu: informatsiini tekhnolohii, marketynh, biznes, (pp. 21-25). Cherkasy: ChDTU.

Vasyltsiv N. M., Liekis K. (2020) Seo yak neobkhidnyi marketynhovyi pidkhid u period tsyfrovizatsii [Seo as a necessary marketing approach in the period of digitalization]. In Marketynh i lohistyka v systemi menedzhmentu (pp. 24-25). Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky.

Vovchanska O. M., Ivanova L. O. (2020) Kliientooriientovani marketynhovi taktyky, aktyvizovani pandemiieiu COVID-19 [Customer-centric marketing tactics fueled by the COVID-19 pandemic]. In Marketynh i lohistyka v systemi menedzhmentu (pp. 29-30). Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky.

Zolotyi Vik. Retrieved from https://zolotoyvek.ua/

Kyivskyi yuvelirnyi zavod [Kyiv Jewelry Factory]. Retrieved from https://kuz.ua/

Lykholat S.M., Pochopień J., Sanetra B. (2020) Motyvatsiia spozhyvachiv u digital-seredovyshchi iz vykorystanniam modeli AIDA [Consumer motivation in the digital environment using the AIDA model]. In Marketynh i lohistyka v systemi menedzhmentu (pp. 82-83). Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky.

Loiko Ye. M. (2021) Didzhytalizatsiia marketynhovoi komunikatyvnoi stratehii pidpryiemstva [Digitization of the company's marketing communication strategy]. Vcheni zapysky Universytetu «KROK», 4 (64). 135-142.

Mazurenko V. P., Matviienko N. O. (2011) Rozvytok mobilnoho marketynhu v Ukraini [Development of mobile marketing in Ukraine]. Marketynh i menedzhment innovatsii, 4, Vol. 2. 24-29 Retrieved from https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2011_4_2_24_29.pdf

Omelianovych O. R., Bob’iak A. V. (2021) Stratehichne planuvannia marketynhovoi diialnosti didzhytalizatsii pidpryiemstv avtomobilnoho transportu [Strategic planning of marketing activities of digitalization of road transport enterprises]. Prychornomorski ekonomichni studii, 62. 73-77.

Prykaziuk N., Marchenko K. (2022) Marketynhovi stratehii strakhovykiv v umovakh didzhytalizatsii: suchasna praktyka ta perspektyvy rozvytku [Marketing strategies of insurers in conditions of digitalization: modern practice and prospects for development]. Ekonomichnyi analiz, 1, Vol. 32. 236-247.

Pronko L. M., Tokar K. S. (2022) Marketynhova stratehiia u formuvanni konkurentospromozhnosti pidpryiemstva [Marketing strategy in the formation of the competitiveness of the enterprise]. Efektyvna ekonomika. №4. DOI: 10.32702/2307-2105-2022.4.73

Chemorda P. O., Vasiutkina N. V. (2021) Suchasni pidkhody do formuvannia stratehii marketynhu sotsialnykh media [Modern approaches to forming a social media marketing strategy]. Biznesinform, 2. 346-351.

Yuvelirnyi dim «SOVA» [Jewelry house «SOVA»]. Retrieved from https://sovajewels.com/

Yuvelirnyi dim «ZARINA» [Jewelry house «ZARINA»]. Retrieved from https://zarina.ua/

Yatsentiuk S. V. (2014) Zastosuvannia osoblyvostei produktsii promyslovoho pryznachennia pry formuvanni ta rozvytku brendiv promyslovykh pidpryiemstv [The application of the features of industrial products in the formation and development of brands of industrial enterprises]. Biznesinform, 3. 155-159. Retrieved from http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2014-3_0-pages-155_160.pdf

UDC. Retrieved from https://udcdiamonds.com.ua/

Переглядів статті: 261
Завантажень PDF: 127
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Кобець, Д. (2023). ВПЛИВ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ НА МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ НА РИНКУ B2С. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-46
Розділ
МАРКЕТИНГ