ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСУВАННЯ СПОРУДЖЕННЯ ЖИТЛА ЧЕРЕЗ ФОНДИ ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА

Ключові слова: фінансування будівництва, фонди фінансування будівництва, довірче управління, внутрішня система обліку управителя, методика бухгалтерського обліку

Анотація

У статті проаналізовано динаміку фінансування житлового будівництва в Україні та встановлено, що основним його джерелом є кошти населення. Визначено імперативно дозволені механізми залучення від населення коштів на будівництво житла та емпірично доведено, що найпопулярнішим з них упродовж останніх понад 10 років є фонди фінансування будівництва. Досліджено економічний механізм функціонування фондів фінансування будівництва, визначено його суб’єктів та наведено їх характеристику. Розкрито передумови, переваги і недоліки запровадження механізму залучення коштів на спорудження житла через фонди фінансування будівництва. Проаналізовано особливості методики й організації бухгалтерського обліку майна і капіталу фондів фінансування будівництва, доведено методично-організаційний зв'язок між системою бухгалтерського обліку фонду фінансування будівництва та внутрішньою системою обліку його управителя.

Посилання

Сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

Вознюк М.А., Садов’як М.С. Сучасні особливості інвестування сфери житлового будівництва. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2016. Випуск 2 (118). С. 57–60.

Про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому: Закон України від 15.08.2022 р. № 2518-IX.

Фінансово-економічний словник / Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. 4-те вид., доопрац. та доповн.: у 3 т. Том 3 (Р-Я). Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. 844 с.

Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю: Закон України від 19.06.2003 № 978-IV.

Поточний стан справ у діяльності фінансових компаній, лізингодавців та ломбардів (за підсумками 2006 року): Звіт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Підсумки діяльності фінансових компаній, ломбардів та юридичних осіб (лізингодавців): звіти Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг за підсумками 2009-2019 рр.

Положення про провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю: Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.05.2021 р. № 274.

Баланська О.І. Планування та регулювання ризиків інвестування у житлове будівництво: дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук зі спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». Львів : Національний університет «Львівська політехніка», 2021. 237 с.

Паливода К.В. Механізми та інструменти фінансування житлового будівництва за умов соціальної економічної нестабільності в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 1. С. 5–10.

Шевчук Т.В. Проблеми вибору ефективних механізмів фінансування житлового будівництва. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. праць. 2009. Т. 24. С. 233–244.

Юркевич О.М. Розвиток форм фінансування житлового будівництва в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 21. С. 30–34.

Sayt Derzhavnoyi sluzhby statystyky Ukrayin[Website of the State Statistics Service of Ukraine]. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian]

Voznyuk M.A., Sadovʺyak M.S. (2016). Suchasni osoblyvosti investuvannya sfery zhytlovoho budivnytstva [Modern features of investment in the field of housing construction]. Sotsialʹno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny – Socio-economic problems of the modern period of Ukraine, no. 2 (118), pp. 57–60. [in Ukrainian]

Pro harantuvannya rechovykh prav na obʺyekty nerukhomoho mayna, yaki budutʹ sporudzheni v maybutnʹomu [On guaranteeing property rights to real estate objects that will be built in the future]: Zakon Ukrayiny vid 15.08.2022 r. № 2518-IX. – Law of Ukraine dated August 15, 2022 No. 2518-IX. [in Ukrainian]

Zahorodniy A.H., Voznyuk H.L. (2021). Finansovo-ekonomichnyy slovnyk [Financial and economic dictionary] – 4-te vyd., dooprats. ta dopovn.: u 3 t. – Tom 3 (R-YA). Lʹviv: Vydavnytstvo Lʹvivsʹkoyi politekhniky, 844 p. [in Ukrainian]

Pro finansovo-kredytni mekhanizmy i upravlinnya maynom pry budivnytstvi zhytla ta operatsiyakh z nerukhomistyu [On financial and credit mechanisms and property management during housing construction and real estate transactions]: Zakon Ukrayiny vid 19.06.2003 № 978-IV. – Law of Ukraine dated June 19, 2003 No. 978-IV. [in Ukrainian]

Potochnyy stan sprav u diyalʹnosti finansovykh kompaniy, lizynhodavtsiv ta lombardiv (za pidsumkamy 2006 roku) : Zvit Natsionalʹnoyi komisiyi, shcho zdiysnyuye derzhavne rehulyuvannya u sferi rynkiv finansovykh posluh. [The current state of affairs in the activities of financial companies, lessors and pawnbrokers (according to the results of 2006): Report of the National Commission, which carries out state regulation in the field of financial services markets] [in Ukrainian]

Pidsumky diyalʹnosti finansovykh kompaniy, lombardiv ta yurydychnykh osib (lizynhodavtsiv): zvity Natsionalʹnoyi komisiyi, shcho zdiysnyuye derzhavne rehulyuvannya u sferi rynkiv finansovykh posluh za pidsumkamy 2009-2019 rr. [Results of the activities of financial companies, pawnshops and legal entities (lessors): reports of the National Commission that carries out state regulation in the field of financial services markets according to the results of 2009-2019.] [in Ukrainian]

Polozhennya pro provadzhennya profesiynoyi diyalʹnosti na rynkakh kapitalu – diyalʹnosti z upravlinnya maynom dlya finansuvannya obʺyektiv budivnytstva ta/abo zdiysnennya operatsiy z nerukhomistyu [Regulations on the implementation of professional activities on the capital markets – property management activities for the financing of construction objects and/or real estate transactions]: Rishennya Natsionalʹnoyi komisiyi z tsinnykh paperiv ta fondovoho rynku vid 13.05.2021 r. № 274. – Decision of the National Securities and Stock Market Commission dated 05/13/2021 No. 274. [in Ukrainian]

Balansʹka O.I. (2021). Planuvannya ta rehulyuvannya ryzykiv investuvannya u zhytlove budivnytstvo [Planning and regulation of investment risks in residential construction]: dys. na zdob. nauk. stup. kand. ekon. nauk zi spets. 08.00.03 «Ekonomika ta upravlinnya natsionalʹnym hospodarstvom» [dissertation. on of science stupa Ph.D. economy sciences with special 08.00.03 "Economics and management of the national economy"]. Lʹviv: Natsionalʹnyy universytet «Lʹvivsʹka politekhnika». Lviv: Lviv Polytechnic National University. 237 p. [in Ukrainian]

Palyvoda K.V. (2018). Mekhanizmy ta instrumenty finansuvannya zhytlovoho budivnytstva za umov sotsialʹnoyi ekonomichnoyi nestabilʹnosti v Ukrayini [Mechanisms and tools of housing construction financing under conditions of social and economic instability in Ukraine]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, no. 1, pp. 5–10. [in Ukrainian].

Shevchuk T.V. (2009). Problemy vyboru efektyvnykh mekanizmiv finansuvannya zhytlovoho budivnytstva [Problems of choosing effective mechanisms for housing construction financing]. Problemy i perspektyvy rozvytku bankivsʹkoyi systemy Ukrayiny: zb. nauk. pratsʹ – Problems and prospects of development of the banking system of Ukraine: coll. of science works, no. 24, pp. 233–244. [in Ukrainian]

Yurkevych O.M. (2017). Rozvytok form finansuvannya zhytlovoho budivnytstva v Ukrayini [Development of forms of housing construction financing in Ukraine]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, no. 21, pp. 30–34. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 67
Завантажень PDF: 68
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Сороковий , П. (2023). ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСУВАННЯ СПОРУДЖЕННЯ ЖИТЛА ЧЕРЕЗ ФОНДИ ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-59
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ