СУЧАСНИЙ СТАН ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Ключові слова: зернопродуктовий підкомплекс, ефективність, продовольча безпека, ринок зерна, інновації

Анотація

У статті розглянуто сучасний стан та першочергові проблеми, а також перспективи розвитку зернопродуктового підкомплексу України, який є важливою галуззю агропромислового комплексу. Визначено основні проблеми, що впливають на ефективність діяльності суб’єктів господарювання, висвітлено важливість техніко-технологічної модернізації підкомплексу на інноваційно-інвестиційній основі. Для забезпечення майбутнього розвитку вкрай важливо впорядкувати взаємовідносини між виробниками зерна, переробниками та галузями матеріально-технічного забезпечення. Ринок зерна відіграє важливу роль у постачанні продовольчими товарами населення держави, визначає його вартість, і є значним експортним товаром і сировиною для багатьох галузей промисловості. Зерновий ринок виступає основою для формування пропозиції основних видів продовольчих продуктів для населення держави та їх вартості, а також важливим експортним товаром, незамінною сировиною для багатьох галузей АПК. Також підкреслено відповідальність держави за сприяння ефективному розвитку зернової галузі України.

Посилання

Грідін О.В. Значення зерно продуктового підкомплексу в дотриманні продовольчої безпеки України Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. Харків : ХНТУСГ. 2015. Вип. 161. С. 136–144.

ГрідінО.В. Стан та найближчі перспективи розвитку зерно продуктового під комплексу Харківського регіону. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. Харків: ХНТУСГ. 2008. Вип. 70. С. 64–69.

Дем'яненко С.І. До питання про стратегію розвитку аграрного сектору економіки України. Економіка АПК. 2014. № 1. С.19.

Кваша C.M. Економічне обґрунтування програми виробництва зерна пшениці в Україні. Економіка АПК. 2013. № 3. С. 16–24.

Кириченко В.В., Тимчук В.М. Ринкові моделіреалізації селекційних інновацій. Вісник аграрної науки. 2008. №8. С. 62–64.

Кот О.В. Теоретичні аспекти інноваційного розвитку аграрного сектору економіки та його організаційно-економічне забезпечення. Проблеми науки. 2008. №9. С. 30–37.

Hridin, O.V. (2015), “Importance of grain of food subcomplex in observance of food security of Ukraine” Bulletin of Kharkiv National Technical University of Agriculture, Ekonomichni nauky, vol. 161, pp. 136–144.

Hridin, O.V. (2008), “Status and immediate prospects of food grain development under the complex of the Kharkiv region”, Bulletin of Kharkiv National Technical University of Agriculture: Ekonomichni nauky, vol. 70, pp. 64–69.

Dem'ianenko, S.I. (2014), “On the question of the development strategy of the agricultural sector of Ukraine's economy”, Ekonomika APK, vol.1, pp. 19

Kvasha, C.M. (2013), “Economic substantiation of the wheat grain production program in Ukraine ”, Ekonomika APK, vol 3. pp. 16–24.

Kyrychenko, V.V., and Tymchuk, V.M. (2008), “Market models implementation of breeding innovations”, Visnyk ahrarnoi nauky, vol. 8, pp. 62–64.

Kot, O.V. (2008), “Theoretical aspects of innovative development of the agricultural sector of the economy and its organizational and economic support”, Problemy nauky, vol. 9, pp. 30–37.

Переглядів статті: 127
Завантажень PDF: 81
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Шедловський, О. (2023). СУЧАСНИЙ СТАН ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-53
Розділ
ЕКОНОМІКА