ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕДИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

  • Сергій Грищук Житомирський державний університет імені Івана Франка https://orcid.org/0000-0002-5553-8110
  • Олена Кільніцька Поліський національний університет
  • Марина Яремова Поліський національний університет https://orcid.org/0000-0001-5636-3538
Ключові слова: оцінка медичних технологій, економічна ефективність, хронічна хвороба нирок, гемодіаліз, трансплантація нирки

Анотація

У статті уточнено сутність медичних технологій, окреслено базові компоненти оцінки медичних технологій та виокремлено види їх ефективності у закладах охорони здоров’я. Здійснена порівняльна характеристика використання методів ниркозамісної терапії в Україні та світі. Проведена грошова оцінка усіх видів діалізу у закладах охорони здоров’я України у цінах 2022 р. Доповнено методичні підходи до оцінки медичних технологій та визначено рівень економічної ефективності лікування хронічної хвороби нирок термінальної стадії у підприємствах охорони здоров’я шляхом гемодіалізу. Обґрунтовано, що трансплантація нирки є економічно доцільною медичною технологією проведення ниркової замісної терапії з урахуванням показників тривалості та якості життя. Доведено необхідність застосування методів оцінки економічної ефективності медичних технологій на національному та госпітальному рівнях.

Посилання

Health technology assessment and health policy-making in Europe: current status, challenges and potential / Velasco Garrido Marcial, Kristensen Finn Børlum, Nielsen Camilla Palmhøj, Reinhard Busse. Copenhagen: World Health Organization on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies, 2008. 181 p. URL: https://apps.who.int/iris/handle/10665/107911 (дата звернення: 27.12.22).

Про затвердження Порядку проведення державної оцінки медичних технологій : Постанова КМУ від 23 груд. 2020 р. № 1300. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-pory¬adku-provedennya-derzhavnoyi-ocinki-medichnih-tehnologij-1300-231220 (дата звернення: 27.12.22).

Про затвердження Настанови з державної оцінки медичних технологій для лікарських засобів : Наказ МОЗ України від 29.03.2021 р. № 593. URL: https://moz.gov.ua/article/ministry-man¬dates/nakaz-moz-ukraini-vid-29032021--593-pro-zatverdzhennja-nastanovi-z-derzhavnoi-ocinki-medichnih-tehnologij-dlja-likarskih-zasobiv (дата звернення: 27.12.22).

Оцінка медичних технологій: особливості національної регіональної та госпітальної оцінки медичних технологій / Філінюк О. М., Косяченко К. Л., Дацюк Н. О. Social Pharmacy in Health Care. 2021. Т. 7, № 3. С. 21–30.

Guiding principles for good practices in hospital-based health technology assessment units / L. Sampietro- Сolom et al. International Journal of Technology Assessment in Health Care. 2015. Vol. 31, Iss. 6. P. 457–465. DOI: https://doi.org/10.1017/S0266462315000732

The new definition of health technology assessment: A milestone in international collaboration / В. O’Rourke et al. International Journal of Technology Assessment in Health Care. 2020. Vol. 36, Iss. 3. P. 187–190. DOI: https://doi.org/10.1017/S0266462320000215

Exploring the thresholds of health expenditure for protection against financial risk / К. Xu et al. World health report. 2010. No. 19. URL: https://www.who.int/healthsystems/topics/financing/healthreport/19THE-thresv2.pdf (дата звернення: 27.12.22).

Порядок проведення державної оцінки медичних технологій : Постанова КМУ від 23.12.2020 р. № 1300. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-provedennya-derzhavnoyi-ocinki-medichnih-tehnologij-1300-231220 (дата звернення: 27.12.2022).

Слабкий Г. О., Марков О. Ю., Горбенко О. В. Від фармакоекономічних досліджень – до оцінки медичних технологій: досвід країн світу. Україна. Здоров’я Нації. 2011. № 3(19). С. 132–142.

Карамишев Д. В., Удовиченко Н. М. Сутність розуміння ефективності управління системою охорони здоров’я в сучасних умовах. Наукові записки. 2016. Вип. 19. С. 25–29. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2008-1/doc/2/03.pdf (дата звернення:27.12.22).

Парій В. Д., Грищук С. М., Кукіна Г. О. Підходи до оцінки медичних технологій на прикладі визначення економічної доцільності профілактики раку шийки матки в Україні шляхом вакцинації від папілома вірусної інфекції. Україна. Здоров'я нації. 2019. № 1(54). С. 100–109.

Оцінка медичних технологій: нові можливості для прийняття обґрунтованих рішень. Україна НТА. URL: https://hta.ua/shho-take-hta (дата звернення: 27.12.22).

McGregor M., Brophy J. M. End-user involvement in health technology assessment (HTA) development: a way to increase impact. International Journal Of Technology Assessment In Health Care. 2005. Vol. 21, Iss. 2. P. 263–267. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15921068/ (дата звернення:27.12.22).

Національний реєстр хворих на хронічну хворобу нирок: 2020 рік / уклад. Н. І. Козлюк та ін., гол. ред. М. О. Колесник ; Академія медичних наук України, Міністерство охорони здоров'я України. Київ : Держ. установа "Інститут нефрології НАМН України", 2020. 89 с.

Approaches to the treatment of patients with end-stage renal disease in Ukraine / S. Hryshchuk, A. Harlinska, N. Korniychuk, V. Parii. Eighth International Conference on Radiation in Various Fields of Research (RAD 2020 Conference) : Book of Abstracts (June 15-19, 2020, Herceg Novi, Montenegro). Niš : RAD Centre, 2020. P. 166. URL: http://eprints.zu.edu.ua/31488/1/Approaches%20to%20the%20treatment%20RAD%202020.pdf (дата звернення: 27.12.22).

Грищук С. М., Парій В. Д. Підходи до лікування пацієнтів з хронічною хворобою нирок V ступеню в Україні. Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : матеріали XІІІ наук.-практ. INTERNET-конф. (21 травня 2021 р.). Харків : Вид-во НФаУ, 2021. С. 107–108.

Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2022 році : Постанова КМУ від 29 грудня 2021 р. № 1440. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1440-2021-%D0%BF#n259 (дата звернення: 27.12.22.).

Вартість лікування хворих на хронічну хворобу нирок V стадії із застосуванням методів діалізної ниркової замісної терапії в Україні / Колесник М. О., Ліксунова Л. О., Селезньова Т. О., Майстренко Т. А. Український журнал нефрології та діалізу. 2019. № 4(64). C. 5–10.

Rosselli D., Rueda J. D., Diaz C. E. Cost-effectiveness of kidney transplantation compared with chronic dialysis in end-stage renal disease. Saudi Journal of Kidney Diseases and Transplantation. 2015. Vol. 26, Iss. 4. P. 733–8. doi: 10.4103/1319-2442.160175. PMID: 26178546.

Про затвердження Методики розрахунку вартості лікування хворих на хронічну хворобу нирок V стадії із застосуванням гемодіалізу : Наказ МОЗ України від 02.03.2011 р. № 129. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0355-11/conv#o3 (дата звернення: 27.12.22).

Про затвердження переліку послуг та тарифів на послуги з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, які надаються учасниками пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів : Постанова КМУ від 18 грудня 2019 р. № 1083. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1083-2019-%D0%BF#Text (дата звернення: 27.12.22.).

Jensen Elgaard Cathrine, Sørensen Preben, Petersen Dam Karin. In Denmark kidney transplantation is more cost-effective than dialysis. Dan Med J. 2014. Vol. 61, Iss. 3. Article A4796. URL: https://ugeskriftet.dk/dmj/denmark-kidney-transplantation-more-cost-effective-dialysis (дата звернення: 27.12.22).

Velasco, G.M., Kristensen, F.B., Nielsen, C.P. & Reinhard, B. (2008). Health technology assessment and health policy-making in Europe: current status, challenges and potential. Copenhage : World Health Organization on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies.

Kabinet Ministriv Ukrainy (2020). Pro zatverdzhennia Poriadku provedennia derzhavnoi otsinky medychnykh tekhnolohii [On the approval of the Procedure for State Assessment of Medical Technology]. Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-provedennya-derzhavnoyi-ocinki-medichnih-tehnologij-1300-231220 [in Ukrainian].

Ministerstvo okhorony zdorovia Ukrainy (2021). Pro zatverdzhennia Nastanovy z derzhavnoi otsinky medychnykh tekhnolohii dlia likarskykh zasobiv [On the approval of the Guidelines on the State Assessment of Medical Technologies for Medicinal Products]. Retrieved from https://moz.gov.ua/article/ministry-man-dates/nakaz-moz-ukraini-vid-29032021--593-pro-zatverdzhennja-nastanovi-z-derzhavnoi-ocinki-medichnih-tehnologij-dlja-likarskih-zasobiv [in Ukrainian].

Filiniuk, O.M., Kosiachenko, K.L., Datsiuk, N.O., & Skrylov, V.V. (2021). Otsinka medychnykh tekhnolohii: osoblyvosti natsionalnoi rehionalnoi ta hospitalnoi otsinky medychnykh tekhnolohii [Evaluation of medical technologies: peculiarities of national regional and hospital evaluation of medical technologies]. Social Pharmacy in Health Care, 7(3), 21–30. Retrieved from https://doi.org/10.24959/sphhcj.21.230 [in Ukrainian].

Sampietro-Сolom, L., et al. (2015). Guiding principles for good practices in hospital-based health technology assessment units. International Journal of Technology Assessment in Health Care, 31(6), 457–465. doi: https://doi.org/10.1017/S0266462315000732.

O’Rourke, В., et al. (2020). The new definition of health technology assessment: A milestone in international collaboration. International Journal of Technology Assessment in Health Care, 36(3), 187–190. doi: https://doi.org/10.1017/S0266462320000215.

Xu, К., et al. (2010). Exploring the thresholds of health expenditure for protection against financial risk. World health report, 19. Retrieved from https://www.who.int/healthsystems/topics/financing/healthreport/19THE-thresv2.pdf

Kabinet Ministriv Ukrainy (2020). Poriadok provedennia derzhavnoi otsinky medychnykh tekhnolohii [The procedure for state assessment of medical technologies]. Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-provedennya-derzhavnoyi-ocinki-medichnih-tehnologij-1300-231220/

Slabkyi, H.O., Markov, O.Yu., & Horbenko, O.V. (2011). Vid farmakoekonomichnykh doslidzhen – do otsinky medychnykh tekhnolohii: dosvid krain svitu [From pharmacoeconomic research to assessment of medical technologies: the experience of countries around the world]. Ukraina. Zdorovia Natsii – Ukraine. Health of the Nation, 3(19), 132–142. [in Ukrainian].

Karamyshev, D.V., & Udovychenko, N.M. (2016). Sutnist rozuminnia efektyvnosti upravlinnia systemoiu okhorony zdorovia v suchasnykh umovakh [The essence of understanding the effectiveness of managing the health care system in modern conditions]. Naukovi zapysky – Proceedings, 19, 25–29. Retrieved from http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2008-1/doc/2/03.pdf.

Parii, V.D., Hryshchuk, S.M., & Kukina, H.O. (2019). Pidkhody do otsinky medychnykh tekhnolohii na prykladi vyznachennia ekonomichnoi dotsilnosti profilaktyky raku shyiky matky v Ukraini shliakhom vaktsynatsii vid papiloma virusnoi infektsii [Approaches to the assessment of medical technologies on the example of determining the economic feasibility of cervical cancer prevention in Ukraine by vaccination against papilloma virus infection]. Ukraina. Zdorovia Natsii – Ukraine. Health of the Nation, 1(54), 100–109.

Ukraina NTA (n.d.). Otsinka medychnykh tekhnolohii: novi mozhlyvosti dlia pryiniattia obgruntovanykh rishen [Assessment of medical technologies: new opportunities for making informed decisions]. Retrieved from https://hta.ua/shho-take-hta.

McGregor, M., & Brophy, J.M. (2005). End-user involvement in health technology assessment (HTA) development: a way to increase impact. International Journal Of Technology Assessment In Health Care, 21(2), 263–267. Retrieved from https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15921068/

Kolesnyk, M.O. (Ed.). (2020). Natsionalnyi reiestr khvorykh na khronichnu khvorobu nyrok: 2020 rik [National registry of patients with chronic kidney disease: 2020]. Kyiv : Derzh. ustanova "Instytut nefrolohii NAMN Ukrainy". [in Ukrainian].

Hryshchuk, S., Harlinska, A., Korniychuk, N., & Parii, V. (2020). Approaches to the treatment of patients with end-stage renal disease in Ukraine. Eighth International Conference on Radiation in Various Fields of Research (RAD 2020 Conference) : Book of Abstracts (June 15-19, 2020, Herceg Novi, Montenegro). (p. 166). Niš : RAD Centre. Retrieved from http://eprints.zu.edu.ua/31488/1/Approaches%20to%20the%20treatment%20RAD%202020.pdf.

Hryshchuk, S.M., & Parii, V.D. (2021). Pidkhody do likuvannia patsiientiv z khronichnoiu khvoroboiu nyrok V stupeniu v Ukraini [Approaches to the treatment of patients with chronic kidney disease of the V degree in Ukraine]. In Farmakoekonomika v Ukraini: stan ta perspektyvy rozvytku : materialy XIII nauk.-prakt. INTERNET-konf. (21 travnia 2021 r.) – Pharmacoeconomics in Ukraine: state and prospects of development: materials of the XIII science-practice. INTERNET-conf. (May 21, 2021). (pp. 107–108). Kharkiv : Vyd-vo NFaU. [in Ukrainian].

Kabinet Ministriv Ukrainy (2021). Deiaki pytannia realizatsii prohramy derzhavnykh harantii medychnoho obsluhovuvannia naselennia u 2022 rotsi [Some issues of implementation of the program of state guarantees of medical care of the population in 2022]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1440-2021-%D0%BF#n259.

Kolesnyk, M.O., Liksunova, L.O., Seleznova, T.O., & Maistrenko, T.A. (2019). Vartist likuvannia khvorykh na khronichnu khvorobu nyrok V stadii iz zastosuvanniam metodiv dializnoi nyrkovoi zamisnoi terapii v Ukraini [The cost of treating patients with stage V chronic kidney disease using dialysis renal replacement therapy methods in Ukraine]. Ukrainskyi zhurnal nefrolohii ta dializu – Ukrainian Journal of Nephrology and Dialysis, 4(64), 5–10.

Rosselli, D., Rueda, J.D., & Diaz, C.E. (2015). Cost-effectiveness of kidney transplantation compared with chronic dialysis in end-stage renal disease. Saudi Journal of Kidney Diseases and Transplantation, 26(4), 733–8. doi: 10.4103/1319-2442.160175.

Ministerstvo okhorony zdorovia Ukrainy (2019). Pro zatverdzhennia Metodyky rozrakhunku vartosti likuvannia khvorykh na khronichnu khvorobu nyrok V stadii iz zastosuvanniam hemodializu [On the approval of the Methodology for calculating the cost of treating patients with stage V chronic kidney disease with the use of hemodialysis]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0355-11/conv#o3.

Kabinet Ministriv Ukrainy (2019). Pro zatverdzhennia pereliku posluh ta taryfiv na posluhy z nadannia tretynnoi (vysokospetsializovanoi) medychnoi dopomohy metodom transplantatsii orhaniv ta inshykh anatomichnykh materialiv, yaki nadaiutsia uchasnykamy pilotnoho proektu shchodo zminy mekhanizmu finansovoho zabezpechennia operatyvnoho likuvannia z transplantatsii orhaniv ta inshykh anatomichnykh materialiv [On the approval of the list of services and tariffs for services for the provision of tertiary (highly specialized) medical care by the method of transplantation of organs and other anatomical materials, which are provided by participants of the pilot project on changing the mechanism of financial support for operative treatment for transplantation of organs and other anatomical materials]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1083-2019-%D0%BF#Text.

Jensen, E.C., Sørensen, P., & Petersen, Dam Karin. (2014). In Denmark kidney transplantation is more cost-effective than dialysis. Dan Med J., 61(3), A4796. Retrieved from https://ugeskriftet.dk/dmj/denmark-kidney-transplantation-more-cost-effective-dialysis.

Переглядів статті: 131
Завантажень PDF: 88
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Грищук, С., Кільніцька, О., & Яремова, М. (2023). ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕДИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-45
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають