ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Ключові слова: заробітна плата, організація розрахунків з оплати праці, трудові відносини, безробіття, воєнний стан

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням організації обліку розрахунків з оплати праців умовах воєнного стану. Проведено дослідження нормативних документів в частині регулювання трудових відносин. Проаналізовано та узагальнено інформацію щодо оформлення трудових договорів, зміни норм тривалості робочого часу, умов надання відпустки, особливостей переведення працівників на іншу роботу. Проаналізовано стан ринку праці України та специфіку його функціонування в реаліях сьогодення. У статті зазначено щодо необхідності прийняття роботодавцем усіх можливих заходів для забезпечення реалізації права працівників на своєчасне отримання заробітної плати. Визначено особливості ведення обліку розрахунків з оплати праці та оподаткування заробітної плати і пов’язаних з нею виплат у період воєнного стану. Запропоновано шляхи вдосконалення організації обліку розрахунків з оплати праці для підвищення ефективності робочого процесу.

Посилання

Галайда Т.О., Рябуха А.І. Європейський досвід застосування ефективних систем оплати праці та мотивації працівників підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2016. Вип. 16 (1). С. 65–68.

Гуренко Т.О. Облік оплати праці та трудові відносини у воєнний період. Економіка та суспільство. 2022. Вип. 36. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/download/1153/1111 (дата звернення 25.01.2023)

Інфляційний звіт НБУ за січень 2023 року. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2023-Q1.pdf?v=4 (дата звернення 02.02.2023)

Кодекс законів про працю України: затв. Законом № 322-VIII від 10 грудня 1971, ВВР. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#n1559 (дата звернення 25.01.2023)

Про відпустки: Закон України від 15.11.1996 № 504/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення 25.01.2023)

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин: Закон України від 01.07.2022 № 2352-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2352-20#Text (дата звернення 25.01.2023)

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав працівників: Закон України від 12.05.2022 № 2253-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2253-20#Text (дата звернення 25.01.2023)

Про оплату праці: Закон України від 24.03.1995 № 108/95-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення 25.01.2023)

Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану: Закон України від 15.03.2022 № 2136-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20#Text (дата звернення 25.01.2023)

Cайт Державної служби статистики України. URL:https://ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/rp.htm (дата звернення 25.01.2023)

Суліменко Л.А., Киян А.В., Вітер С.А. Облік і аналіз розрахунків з оплати праці. Інфраструктура ринку. 2018. Вип. 18. С. 395–404.

Halayda T.O., Ryabukha A.I. (2016). Yevropeysʹkyy dosvid zastosuvannya efektyvnykh system oplaty pratsi ta motyvatsiyi pratsivnykiv pidpryyemstva. [ European experience in the application of effective systems of remuneration and motivation of the companyʹs employees]. Naukovyy visnyk Khersonsʹkoho derzhavnoho universytetu. [Scientific Bulletin of Kherson State University], 16, 65–68. [in Ukrainian]

Hurenko T.O. (2022) Oblik oplaty pratsi ta trudovi vidnosyny u voyennyy period. [Payroll accounting and labor relations during the wartime period]. Ekonomika ta suspilʹstvo. [Economy and society]. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/download/1153/1111 [in Ukrainian]

Inflyatsiynyy zvit NBU za sichenʹ 2023 roku. [Inflation report of the NBU for January 2023]. Available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2023-Q1.pdf?v=4 [in Ukrainian]

Kodeks zakoniv pro pratsyu Ukrayiny: zatv. Zakonom № 322-VIII vid 10 hrudnya 1971, VVR. [Code of Labor Laws of Ukraine: approved by Law № 322-VIII of December 10, 1971, VVR, 1971]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#n1559 [in Ukrainian]

Pro vidpustky: Zakon Ukrayiny vid 15.11.1996 № 504/96-VR. [On holidays: Law of Ukraine on November 15, 1996 № 504/96-VR]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80#Text [in Ukrainian]

Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo optymizatsiyi trudovykh vidnosyn: Zakon Ukrayiny vid 01.07.2022 № 2352-IX. [On making changes to some legislative acts of Ukraine regarding the optimization of labor relations: Law of Ukraine on July 1, 2022 № 2352-IX]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2352-20#Text [in Ukrainian]

Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo posylennya zakhystu prav pratsivnykiv: Zakon Ukrayiny vid 12.05.2022 № 2253-IX. [On amendments to some legislative acts of Ukraine regarding the strengthening of the protection of the rights of employees: Law of Ukraine on May 12, 2022 № 2253-IX]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2253-20#Text [in Ukrainian]

Pro oplatu pratsi: Zakon Ukrayiny vid 24.03.1995 № 108/95-VR. [On wages: Law of Ukraine on March 24, 1995 № 108/95-VR]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80#Text [in Ukrainian]

Pro orhanizatsiyu trudovykh vidnosyn v umovakh voyennoho stanu: Zakon Ukrayiny vid 15.03.2022 № 2136-IX. [On the organization of labor relations under martial law: Law of Ukraine on March 15, 2022 № 2136-IX]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20#Text [in Ukrainian]

Cayt Derzhavnoyi sluzhby statystyky Ukrayiny. [Website of the State Statistics Service of Ukraine]. Available at: https://ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/rp.htm [in Ukrainian]

Sulimenko L.A., Kyyan A.V., Viter S.A. (2018). Oblik i analiz rozrakhunkiv z oplaty pratsi. [Accounting and analysis of payroll calculations]. Infrastruktura rynku. [Market infrastructure], 18, 395–404. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 330
Завантажень PDF: 386
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Склярук, І., & Поліщук, М. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-50
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ