ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

  • Станіслав Петько Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана https://orcid.org/0000-0002-5686-1067
Ключові слова: цифрова трансформація, Індустрія 4:0, цифрова інфраструктура, цифрова зрілість, суб’єкти господарювання

Анотація

Статтю присвячено дослідженню теоретичних основ процесу цифрової трансформації суб’єктів господарювання. Визначено, що цифрова трансформація – це своєрідна реформа, яка має бути свідомо погодженою між власником, топ-менеджментом та ключовими стейкхолдерами суб’єкта господарювання для його повного оновлення та переходу на цифровий рівень розвитку завдяки використання цифрових технологій, які кардинально впливатимуть на гнучкість та результативність бізнес-процесів. Розглянуто ключові напрямки та модель цифрової трансформації суб’єкта господарювання незалежно від його форми власності. Практично висвітлено етапи цифрової трансформації суб’єкта господарювання за допомоги впровадження корпоративної інноваційної технології «RPA». Доведено, що на початку процесу цифрової трансформації суб’єкт господарювання має побудувати відповідну цифрову інфраструктуру та пройти стадії цифрової зрілості: оцифрування, автоматизацію, цифровізацію.

Посилання

Gong C.; Ribiere V. Developing a unified definition of digital transformation. Technovation. 2021, vol. 102, 102217. DOI: https://doi.org/10.1016/j.technovation.2020.102217 (дата звернення: 19.01.2023).

Pereira C. S., Durão N., Moreira F., Veloso B. The Importance of Digital Transformation in International Business. Sustainability. 2022, 14, 834, pp. 1–26. doi: https://doi.org/10.3390/su14020834 (дата звернення: 14.01.2023).

Корчевская Л. А., Черевко И. Н., Сергеєв Я. С. Концептуальные подходы к изучению инноваций на предприятии в епоху диджитализации. Zeszyty Naukowe Wyższej SzkoŁy Technicznej w Katowicach. 2019. Nr. 11. S. 129–142.

Mergel Ines, Edelmann Noella, Haug Nathalie. Defining digital transformation: Results from expert interviews. Government Information Quarterly: Conference Paper, June 2019, рр. 1–16.

Петько С. М. Масштаби та організаційні виміри діяльності південнокорейських корпорацій в умовах їх цифрової трансформаціі. Інтелект ХХІ. 2021. № 5. С. 7−12. DOI: https://doi.org/10.32782/2415-8801/2021-5.1 (дата звернення: 15.01.23).

Петько С. М. Республіка Корея в індексах цифрової економіки. Цифрова економіка та економічна безпека. 2022. № 1 (01). С. 66−73. DOI: https://doi.org/10.32782/dees.1-11 (дата звернення: 15.01.23).

Петько С М. Роль освіти, інновацій та ІКТ у побудові цифрової економіки Республіки Корея. Цифрова економіка та економічна безпека. 2022. № 2 (02). С. 161–167. DOI: https://doi.org/10.32782/dees.2-27 (дата звернення: 15.01.23).

Петько С М. Технологія 5G в системі цифрової економіки Республіки Корея. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2022. Випуск 2 (106). С. 60–68. DOI: https://doi.org/10.37734/2409-6873-2022-2-9 (дата звернення: 15.01.2023)

Петько С М. Технології індустрії 4:0 у цифровій парадигмі розвитку глобальної економіки. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2022. № 24.

Петько С. М. Цифровий прорив Республіки Корея у сфері державного урядування. Економіка та суспільство.2022. № 42. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-47 (дата звернення:15.01.23).

Петько С. М. Цифровий техноглобалізм у становленні Республіки Корея на глобальному ринку напівпровідників. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економіка». 2022. Випуск 1 (105). С. 91−99. DOI: https://doi.org/10.37734/2409-6873-2022-1-12 (дата звернення: 15.01.23).

Ekman P., Thilenius P, Thompson S. M., Whitaker J. W. Digital Transformation of Global Business Processes: The Role of Dual Embeddedness. Business Process Management Journal, 2020. Vol. 26. No 2, pp. 570–592. DOI: https://doi.org/10.1108/BPMJ-02-2019-0080 (дата звернення: 21.01.2023).

Гусєва О. Ю., Легомінова С. В. Діджиталізація – як інструмент удосконалення бізнес-процесів, їх оптимізація. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2018, № 1 (23). С. 33–39. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecmebi_2018_1_7 (дата звернення: 29.01.2023).

Дергачова В. В, Воржакова Ю. П. Організація бізнес-процесів в умовах цифровізації. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. 2021. № 14). С. 60–68. DOI: https://doi.org/10.26565/2310-9513-2021-14-06 (дата звернення: 11.01.2023)

Цифрова економіка: Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на людський капітал та формування компетентностей майбутнього: монографія /Л. Антонюк [та ін.] ; за ред. Антонюк Л., Ільницького Д., Севастюк А. Київ: КНЕУ, 2021. 337 с.

Ресурси та моделі глобального економічного розвитку: монографія / Д. Г. Лукʼяненко [та ін.] ; за заг. ред. Д. Г. Лукʼяненка та А. М. Поручника. Київ: КНЕУ, 2011. 703, [1] c.

Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку: монографія: У 2 т. Т. І / Д. Г. Лукʼяненко [та ін.] ; за заг. ред. Д. Г. Лук’яненка, А. М. Поручника. Київ : КНЕУ, 2006. 816 с.

Carlota Perez. The double bubble at the turn of the century: technological roots and structural implications. Cambridge Journal of Economics 2009, 33, pp. 779–805. doi: https://doi.org/10.1093/cje/bep028

Statista. Official Site. URL: https://www.statista.com/ (дата звернення: 9.01.2023)

SAP. What is robotic process automation (RPA)? URL: https://www.sap.com/insights/what-is-rpa.html

Gong C., Ribiere V. (2021). Developing a unified definition of digital transformation. Technovation, vol. 102, 102217. DOI: https://doi.org/10.1016/j.technovation.2020.102217) (accessed January 19, 2023).

Pereira C. S., Durão N., Moreira F., Veloso B (2022). The Importance of Digital Transformation in International Business. Sustainability. 14, 834, pp. 1–26. DOI: https://doi.org/10.3390/su14020834 (accessed January 14, 2023).

Korchevskaya L.A., Cherevko I.N., Sergeev YA.S. (2019). Kontseptual'nyye podkhody k izucheniyu innovatsiy na predpriyatii v yepokhu didzhitalizatsii [Conceptual approaches to studying innovations at the enterprise in the era of digitalization. Zeszyty Naukowe Wyższej SzkoŁy Technicznej w Katowicach. 2019. Nr. 11. S. 129–142. (in Russian)

Mergel Ines, Edelmann Noella, Haug Nathalie (2019). Defining digital transformation: Results from expert interviews. Government Information Quarterly: Conference Paper, June 2019, рр. 1–16.

Petko S. M. (2021). Masshtaby ta orhanizatsiyni vymiry diyaʹnosti pivdennokoreyskykh korporatsiy v umovakh yikh tsyfrovoyi transformatsii [Scales and organizational measurement of South Korean corporations activity in the conditions of their digital transformation]. Intelekt XXI, no 5, pp. 7−12. DOI: https://doi.org/10.32782/2415-8801/2021-5.1 (accessed January 15, 2023). (in Ukrainian)

Petko S. M. (2022). Respublika Koreya v indeksakh tsyfrovoyi ekonomiky [The Republic of Korea in the Digital Economy Indices]. Tsyfrova ekonomika ta ekonomichna bezpeka, no. 1 (01), pp. 66−73. DOI:https://doi.org/10.32782/dees.1-11 (accessed January 15, 2023). (in Ukrainian)

Petko S. M. (2022). Rol osvity, innovatsiy ta IKT u pobudovi tsyfrovoyi ekonomiky Respubliky Koreya [Role of education, innovations and ICT in digital economy development of the Republic of Korea]. Tsyfrova ekonomika ta ekonomichna bezpeka, no. 2(02), pp. 161–167. DOI: https://doi.org/10.32782/dees.2-27 (accessed January 15, 2023). (in Ukrainian)

Petko S. M. (2022).Tekhnolohiya 5G v systemi tsyfrovoyi ekonomiky Respubliky Koreya [5G Technology in the digital economy system of the Republic of Korea]. Naukovyy visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli. Seriya «Ekonomika», vol. 2 (105), pp. 60–68. DOI: https://doi.org/10.37734/2409-6873-2022-2-9 (accessed January 15, 2023) (in Ukrainian)

Petko S M. (2022). Tekhnolohiyi industriyi 4:0 u tsyfroviy paradyhmi rozvytku hlobalʹnoyi ekonomiky [Industry 4:0 technologies in the digital paradigm of the global economy development]. Ekonomichnyy visnyk NTUU «KPI», no. 24pp. 51–62. (in Ukrainian).

Petko S. M. (2022). Tsyfrovyy proryv Respubliky Koreya u sferi derzhavnoho uryaduvannya [Digital breakthrough of the Republic of Korea in the public administration sphere]. Ekonomika ta suspilstvo, no. 42. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-47 (accessed January 15, 2023) (in Ukrainian).

Petko S. M. (2022). Tsyfrovyy tekhnohlobalizm u stanovlenni Respubliky Koreya na hlobalʹnomu rynku napivprovidnykiv [Digital technoglobalism in the formation of the Republic of Korea on the global semiconductors market]. Naukovyy visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli. Seriya «Ekonomika», vol. 1 (105), pp. 91−99.

DOI: https://doi.org/10.37734/2409-6873-2022-1-12 (accessed January 15, 2023) (in Ukrainian).

Ekman P., Thilenius P, Thompson S. M., Whitaker J. W. Digital Transformation of Global Business Processes: The Role of Dual Embeddedness. Business Process Management Journal, 2020. Vol. 26. No 2, pp. 570–592. DOI: https://doi.org/10.1108/BPMJ-02-2019-0080 (accessed January 21, 2023)

Husyeva O.YU., Lehominova S.V. (2018). Didzhytalizatsiya – yak instrument udoskonalennya biznes-protsesiv, yikh optymizatsiya [Digitalization – as a tool for improving business processes, their optimization]. Ekonomika. Menedzhment. Biznes, no. 1 (23), pp. 33–39. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecmebi_2018_1_7 (accessed January 29, 2023) (in Ukrainian)

Derhachova V.V, Vorzhakova YU. P. (2021). Orhanizatsiya biznes-protsesiv v umovakh tsyfrovizatsiyi [Organization of business processes in conditions of digitalization]. Visnyk Kharkivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriya: Mizhnarodni vidnosyny. Ekonomika. Krayinoznavstvo. Turyzm, no. 14, pp. 60–68. doi: https://doi.org/10.26565/2310-9513-2021-14-06 (accessed January 11, 2023) (in Ukrainian)

Tsyfrova ekonomika (2021): Vplyv informatsiyno-komunikatsiynykh tekhnolohiy na lyudsʹkyy kapital ta formuvannya kompetentnostey maybutnʹoho: monohrafiya [Digital economy: Influence of information and communication technologies on human capital and the formation of future competencies] / L. L. Antonyuk [ta in.]; Antonyuk L., Ilnytskyi D., Sevastyuk A. (Ed). Kyiv: KNEU. 337 p. (in Ukrainian)

Resursy ta modeli hlobalnoho ekonomichnoho rozvytku (2011) [Resources and models of global economic development]: monohrafiya / D. H. Lukyanenko [ta in.]; za zah. red. D. H. Luk'yanenka ta A. M. Poruchnyka (Ed.). Kyiv: KNEU, 703 p. (in Ukrainian)

Upravlinnya mizhnarodnoyu konkurentospromozhnistyu v umovakh hlobalizatsiyi ekonomichnoho rozvytku (2006) [Management of international competitiveness in the context of globalization of economic development]: monohrafiya (2006): U 2 t. Vol. I / D. H. Lukʼyanenko [ta in.]; D. H. Lukyanenka, A. M. Poruchnyka (Ed.). Kyiv: KNEU, 816 p. (in Ukrainian)

Carlota Perez (2009). The double bubble at the turn of the century: technological roots and structural implications. Cambridge Journal of Economics, vol. 33, pp. 779–805. doi: https://doi.org/10.1093/cje/bep028 (accessed February 01, 2023)

Statista. Official Site. URL: https://www.statista.com/ (accessed 09 January 2023)

SAP. What is robotic process automation (RPA)? URL: https://www.sap.com/insights/what-is-rpa.html (accessed February 04, 2023)

Переглядів статті: 162
Завантажень PDF: 204
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Петько, С. (2023). ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-55
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ