ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ ВІЙНИ В УКРАЇНІ, ВПЛИВ КОНФЛІКТУ НА СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ

Ключові слова: війна, гуманітарна криза, світова економіка, потрясіння, переселенці, інфляція

Анотація

Після вторгнення Росії в Україну, конфлікт між двома народами переріс у справжню війну, це призвело до серйозної гуманітарної кризи, яка зачіпає мільйони людей, і серйозним економічним шоком, тривалість і масштаб якого невизначені. Важкі економічні втрати від конфлікту та підвищена невизначеність додають викликів, з якими уряди вже зіткнулися через зростання інфляційного тиску та незбалансоване відновлення після пандемії. Ця стаття представляє оцінку потенційного впливу конфлікту на світову економіку на основі потрясінь, які спостерігалися до цього часу, і його наслідків для державної політики. У звіті OECD Economic Outlook за грудень 2021 року прогнозується, що глобальне зростання ВВП становитиме 4,5% у 2022 році та 3,2% у 2023 році. Зростання цін на енергоносії та певну сировину, уповільнення економічного зростання та негаразди на світових фінансових ринках: основні економічні наслідки вторгнення Росії в Україну.

Посилання

РЕЗОЛЮЦІЯ «Війна в Україні та її економічні, соціальні й екологічні наслідки» Європейський економічний і соціальний комітет (ЄЕСК). URL: http://federation.org.ua/podiitafakti/evropeiskii-ekonomichnii-i-sotsialnii-komitet-eesk-zatverdiv-rezolyutsiyu-v-yakii-rishu (дата звернення:10.02.2023).

Вплив російсько-українського конфлікту на світову продовольчу безпеку і пов'язані з цим питання в межах мандату Організації Об'єднаних Націй Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО). URL: https://www.fao.org/3/nj164fr/nj164fr.pdf (дата звернення:10.02.2023).

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) URL: https://mfa.gov.ua/mizhnarodni-vidnosini/organizaciya-ekonomichnogo-spivrobitnictva-ta-rozvitku (дата звернення:10.02.2023).

Звіт OECD Economic Outlook за грудень 2021 року. URL: https://www.oecd.org/economic-outlook/december-2021/ (дата звернення:10.02.2023).

Які економічні наслідки війни в Україні? URL: https://www.institutmontaigne.org/analyses/quel-impact-economique-de-la-guerre-en-ukraine (дата звернення:12.02.2023).

Як війна в Україні впливає на весь світ? URL: https://www.imf.org/fr/Blogs/Articles/2022/03/15/blog-how-war-in-ukraine-is-reverberating-across-worlds-regions-031522 (дата звернення:12.02.2023).

Піляєв І.С. Трансформація глобалізаційних процесів у контексті наслідків повномасштабного російського вторгнення в Україну. Економіка України. 2022. № 7. С. 03–20.

Горбач Л.М., Плотніков О.В. Глобалізація: світова економіка та українські реалії. Моногр. Київ : Видавничий дім «Кондор», 2020. 224 с.

REZOLYUTSIYA «Viyna v Ukrayini ta yiyi ekonomichni, sotsialʹni ta ekolohichni naslidky» Yevropeysʹkyy ekonomichnyy i sotsialʹnyy komitet (EESC) [RESOLUTION "The war in Ukraine and its economic, social and environmental consequences" European Economic and Social Committee (EESC)]. Available at: http://federation.org.ua/podiitafakti/evropeiskii-ekonomichnii-i-sotsialnii-komitet-eesk-zatverdiv-rezolyutsiyu-v-yakii-rishu (accessed February 10, 2023).

Vplyv rosiysʹko-ukrayinsʹkoho konfliktu na svitovu prodovolʹchu bezpeku i pov'yazani z tsym pytannya v mezhakh mandatu Orhanizatsiyi Ob'yednanykh Natsiy Prodovolʹcha ta silʹsʹkohospodarsʹka orhanizatsiya OON (FAO) [Impact of the Russian-Ukrainian conflict on world food security and related matters within the mandate of the United Nations United Nations Food and Agriculture Organization (FAO)]. Available at: https://www.fao.org/3/nj164fr/nj164fr.pdf (accessed February 10, 2023).

Orhanizatsiya ekonomichnoho spivrobitnytstva ta rozvytku (OESR) [Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)]. Available at: https://mfa.gov.ua/mizhnarodni-vidnosini/organizaciya-ekonomichnogo-spivrobitnictva-ta-rozvitku (accessed February 10, 2023).

Zvit OECD Economic Outlook za hrudenʹ 2021 roku [OECD Economic Outlook report for December 2021]. Available at: https://www.oecd.org/economic-outlook/december-2021/ (accessed February 10, 2023).

Yaki ekonomichni naslidky viyny v Ukrayini? [What economic impact of the war in Ukraine?]. Available at: https://www.institutmontaigne.org/analyses/quel-impact-economique-de-la-guerre-en-ukraine (accessed February 12, 2023).

Yak viyna v Ukrayini vplyvaye na vesʹ svit? [How does the war in Ukraine affect all parts of the world?]. Available at: https://www.imf.org/fr/Blogs/Articles/2022/03/15/blog-how-war-in-ukraine-is-reverberating-across-worlds-regions-031522 (accessed February 12, 2023).

Pilyayev I.S. (2022) Transformatsiya hlobalizatsiynykh protsesiv u konteksti naslidkiv povnomasshtabnoho rosiysʹkoho vtorhnennya v Ukrayinu [Transformation of globalization processes in the context of the consequences of the full-scale Russian invasion of Ukraine]. Ekonomika Ukrayiny. № 7. P. 03–20.

Horbach L.M., Plotnykov O.V. (2020) Hlobalizatsiya: svitova ekonomika ta ukrayinsʹki realiyi. Monohr. [Globalization: world economy and Ukrainian realities. Monogr.]. Kyiv: Vydavnytstvo «Kondor», 224 p.

Переглядів статті: 1283
Завантажень PDF: 633
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Жила, Г. (2023). ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ ВІЙНИ В УКРАЇНІ, ВПЛИВ КОНФЛІКТУ НА СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-35
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ